През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури около климатичните норми, при които ще протичат вегетационните процеси при земеделските култури. В средата на периода и в последните дни от седмицата отново се прогнозират валежи в Западна и Централна България, с което и различия в условията на почвено овлажнение. В останалите райони от страната, обхванати в различна степен от почвено и атмосферно засушаване, валежи със стопанско значение не се прогнозират.

През предходния период на места в Източна България, засегната най-силно от сушата, паднаха валежи със стопанско значение между 20 – 40 l/m2 (Шумен, Силистра, Елхово). В Югозападна България, в районите на Кюстендил, Благоевград и Сандански регистрираните валежи до края на второто десетдневие на август надхвърлят от два до четири пъти месечните норми и дори се наблюдава преовлажнение на орния почвен слой.

През периода при царевицата в зависимост от различията в хибридите и сеитбените дати ще се наблюдават фенофазите млечна, восъчна и пълна зрелост. При слънчогледа ще протича узряване. С цел дълготрайно и безопасно съхранение на продукцията при реколтирането слънчогледовите семена трябва да са с влажност около 8 %. При ранните бели винени сортове лози (Шардоне) в Южна България ще се наблюдава технологична зрелост, а при късните червени винени сортове – прошарване на зърната. В тази фенологична фаза (прошарване и омекване на зърната) растителнозащитните третирания са насочени за опазване на гроздето от зараза със сиво гниене.

През периода, в дните без валежи в районите с добро почвено овлажнение условията ще са подходящи за извършване на дълбока оран на площите предвидени за пролетни сеитби, за предсеитбени почвообработки и сеитбата на зимна рапица.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период развитието на късните земеделски култури ще протича при относително сухо време и температури около и над климатичните норми за първата половина на август.

В Западна България падналите валежи през втората половина от първото десетдневие на август, на места над 20 - 30 l/m², подобриха условията за развитието на вторите култури и късните хибриди царевица. През следващия период при късните хибриди царевица ще протича формиране и наливане на зърното. Ранните хибриди приключиха развитието в началото на август. През периода при средно ранните хибриди ще се наблюдава млечна и преход към восъчна зрелост.

В Източна България през първото десетдневие на август отсъстваха валежи със стопанско значение и през следващия период лимитиращ фактор за развитието на късните земеделските култури остава дефицитът на почвена влага. На места в Североизточна България (в Добруджанския район, Провадия), вследствие задълбочаващата се лятна суша, част от царевичните посеви, отглеждани при неполивни условия, няма да бъдат реколтирани, а друга част от тях ще бъде преждевременно силажирана.

През периода при слънчогледа ще се наблюдава масово фаза узряване. В част от източните и южните райони, по-рано от обичайните срокове, посевите със слънчоглед встъпиха в техническа зрелост.

В края на първото десетдневие на август в западните райони честите валежи повишиха риска за зарази и развитие на късно кафяво гниене по плодовете на овошките и сиво гниене по гроздето.

През следващия период в лозовите масиви се препоръчва да се следи за появата на третото поколение на шарения гроздов молец и при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (6-8 гъсеници на 100 грозда за десертните сортове и 10-12 – за винените сортове) да се извърши третиране с инсектициди с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на узряване на гроздето: Авант 150 ЕК – 0,025% (10дни), Децис 2,5 ЕК – 0,3%(7 дни), Вазтак Нов 100 ЕК – 0,0125%(14 дни), Карате Зеон – 0,02%(10 дни), Релдан 40 ЕК – 0,12% (14 дни), Сумицидин 5 ЕК – 0,025%(14 дни), Ранер 240 СК – 0,04% (7 дни десертни, 14 дни винени сортове)

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при горещо време с температури около и над нормата. В края на периода в Западна и на отделни места в Централна България отново се прогнозират валежи и условия за добро почвено овлажнение и добро развитие на пролетните култури. През изтеклия период в тези райони паднаха валежи със стопанско значение между 20 – 40 l/m2. В останалата част от страната отсъствието на валежи постави развитието на културите в условия на задълбочаващ се дефицит на почвена влажност.

През периода при слънчогледа ще протичат фенофазите цъфтеж и наливане на семената. При някои по-ранни хибриди засяти в агротехнически срок ще протича фаза узряване (агростанции Сливен, Любимец). При царевицата ще се наблюдават различни фазипри късните хибриди ще протича изметляване и цъфтеж, при средноранните изсвиляване и потъмняване на свилата, а при най-ранните хибриди царевица в части от Дунавската равнина (агростанция Павликени) ще се наблюдава млечна зрялост. При лозата ще се наблюдава фаза прошарване и омекване на зърната.

През периода условията ще са подходящи за извършване на сезонните агротехнически дейности, които са свързани с почвообработки на освободените от зимни житни култури площи – подметка на стърнищата с цел прекъсване на почвените капиляри и запазване на наличната почвена влажност, предсеитбена оран и обработки, третирания с тотални хербициди при силно заплевеляване (с корещни плевели като балур) на площите след жътва. При ябълковите насаждения и лозовите масиви продължават фунгицидните пръскания за предпазване от зараза и развитие на брашнеста мана. Растителнозащитните мероприятия да се извършват при температура на въздъха не по-висока от 25о С.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

Презповечето дни от следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми, а на много места в Западна България и при наличие на добри и много добри влагозапаси в 50 и 100 cm почвен слой (над 80% от ППВ) – следствие от падналите значителните валежи в края на юни и през първата седмица на юли.

В част от южните и източните райони (Сандански, Пазарджик, Разград, Бургас), където падналите валежи през последните две седмици са без стопанско значение, под 5-6 l/m², на места нивото на влагозапасите в 50cm слой е ниско - под 60% от ППВ (агростанция Сандански). През периода валежи не се очакват и в част от тези райони ще налага прилагане на подходящи поливни норми при пролетните и зеленчуковите култури.

До края на второто десетдневие на юли вегетацията на пролетниците ще протича с ускорени темпове. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават фазите: изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди царевица ще се осъществява наливане на зърното, а в края на периода на отделни места в южните райони ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на семената. При соята и полския фасул ще се наблюдава образуване на бобове, при памука - начало на фаза цъфтеж, при ориза - фаза вретенене.

През периода условията в по-голямата част от страната, с изключение на места в западните райони, ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта. Към момента получените средни добиви от пшеница са в широки граници - от 100-200кг/дка в част от източните райони до 500кг/дка на места в Централна и Северна България. От ечемика по-високи добиви – до 520кг/дка (агростанция Пазарджик) са регистрирани на отделни места в Горнотракийската низина. Една от причините за ниските добиви от зимните житни култури е продължителното пролетно засушаване.

През второто десетдневие на юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение плодови червеи, които причиняват масово червясване на плодовете. При лозите трябва да продължат третиранията срещу маната (за опазване на младия прираст), оидиума (брашнеста мана), а при ранните сортове грозде – и срещу сивото гниене. За едновременна борба срещу трите болести по лозата са регистрирани фунгицидите; Кабрио Топ – 0,2%, Куадрис – 0,075%, Шавит Ф72 ВДГ - 0,2%.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия в по-голямата част от страната ще се определят от горещо време. Прогнозираните високи максимални темеператури, на места в югоизточните райони достигащи до 35 С, ще въздействат негативно върху цъфтежа и оплождането на зеленчуковите и пролетните култури. В Източна България валежи не се очакват, което ще налага прилагането на подходящ поливен режим при зеленчуците.

В Западна България прогнозираните валежи през периода ще подобряват овлажнението на горните почвени слоеве и условията за вегетацията на пролетните култури. През първото десетдневие на месеца при царевицата в зависимост от ранозрелостта на хибридите ще се наблюдават фазите листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицатаи изсвиляване.

При слънчогледа ще протича цъфтеж, при фасула и соята - образуване на бобове. Периодът е подходящо време за подготовка на площите предвидени за засаждане на разсада за производството на късно зеле. Почвата трябва да бъде добре почистена от растителните остатъци на предшестващата култура ако е отглеждана такава. За да получат младите растения достатъчно хранителни вещества от почвата с провеждането на почвообработките трябва да се внесат около 50 кг/да амониева селитра, 40-50 кг/да суперфосфат и 25 кг/да калиев тор.

През периода прибирането на зърното в източните райони на страната ще се извършва в условия на повишен риск от възникване на пожари. За ограничаване разпространението на огъня и намаляване на щетите (при възникване на евентуален пожар), непосредствено след прожънване блоковете трябва да бъдат разделени на по-малки парцели чрез изораване на защитни бразди.

Растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите (срещу маната и оидиума при лозата, при овощните култури срещу плодовите червеи и акарите) трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня.

Драгомир Атанасов

Агрометеорлог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През първата половина от първото десетдневие на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени топлинни условия. В началото на месеца в по-голямата част от страната, с изключение на крайните северозападни (агростанция Бъзовец) и югозападни райони (агростанция Сандански), вегетацията на пролетните култури ще се осъществява при наличие на добри почвени влагозапаси в 50  и 100 смслой (над 75-80% от ППВ) - следствие от падналите значителни, наднормени, юнски валежи надвишили наместа 90-100l/m²( (Монтана – 96 l/m², В.Търново – 132 l/m², Русе – 90 l/m², Силистра – 135 l/m², Добрич – 105 l/m², Варна – 103 l/m², Казанлък – 104 l/m², Хасково – 92 l/m², Кърджали – 171 l/m², Ст.Загора – 115 l/m²).

През първото десетдневие при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа в полските райони ще преобладава фаза цъфтеж, а при посевите във високите полета – формиране на съцветие. При зърнено-бобовите култури (фасул, соя) ще се наблюдава образуване на бобове.

През второто и началото на третото десетдневие развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове, при температури около и малко под нормата за периода. Прогнозираните чести валежи през този период ще се отразят благоприятно на намиращите се в репродуктивен стадий от развитието си пролетни култури, при които водопотреблението рязко се повишава (при царевицата през междуфазния период изметляване - млечна зрелост дневният водоразход достига до 6-7 м3/дка). В края на второто и началото на третото десетдневие на юли част от ранните хибриди царевица в полските райони ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца при част от посевите в Дунавската равнина и в южните райони ще се наблюдава начало на фаза узряване.

През последната седмица на юли агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо, топло и горещо време, което ще налага прилагане на подходящ поливен режим при късните хибриди царевица и зеленчуковите култури от късното полско производство. Прогнозираните високи температури и ниска относителна влажност ще бъдат предпоставка за повишаване риска от зарази и развитие на брашнести мани при овощните и зеленчуковите култури, оидиум по лозите.

През юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение на плодовите червеи, листните въшки и акарите. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през повечето дни от първото и третото десетдневие, през по-хладните часове на деня.

През най-горещите периоди от юли, с максимални температури до 38-39оС, ще се повишава риска за възникване на пожари при прибиране на зърнената реколта.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

Някои цветя са много чувствителни към колебанията на влага и топлина в атмосферата и отглеждани в градината могат да действат като вид живи барометри.
При влажно и облачно време цветовете на кострец, лен и глухарче остават затворени. Преди дъжд цветовете на слез, невен и видовете лютичета се навеждат. При каната, 6-9 часа преди времето да се развали, по листата й се появяват малки прозрачни капчици. Дъжд предсказват и капчиците влага по листата на монстерата. Цветовете на жълтата акация и съсънката преди дъжд излъчват повече от обикновеното количество нектар и привличат цели рояци насекоми - предвестници на приближаващото се лошо време. В сухо време, напротив, те не отделят миризма.
Листата на орловата папрат се извиват надолу - за топло и сухо време, и се изправят преди лошо време.
Иглолистните дървета имат забележителна особеност: те спускат клоните си преди дъжда и ги повдигат преди ясното време, което е особено очевидно при смърча. Ако сутрин тревата е суха - през нощта се очаква дъжд.
Така че всеки ден, гледайки растенията около вас, винаги можете да предскажете времето сами. Растенията никога няма да ви излъжат!

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

През първата десетдневка на април метеорологичните условия за растежа и развитието на селскостопанските култури в полетата на Украйна се оказаха напълно удовлетворителни за есенниците и съвсем неудовлетворителни за ранните пролетни зърнени и зърнобобови култури, става ясно от обзора на Украинския хидро-метеорологичен център, цитиран от електронното издание АПК-Информ. „Липсата на валежи и ниската относителна влажност на въздуха в съчетание с усилването на вятъра водеха до възникването на суховеи. Налице бе бързо съхнене на горния слой почва (5-10 сантиметра), което задържаше и затрудняваше покълването на семената и поникването на засетите ранни пролетни зърнени и зърнобобови култури”, обясняват експерти на центъра последиците от създадената метеорологична обстановка в Украйна.

В доклада се посочва също, че образуването на слани е било опасно за вече поникналите ранни пролетни култури, като на места в южните области на Украйна са регистрирани увреждания по кълновете на пролетния ечемик.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта