Стопанства с площ над 150 дка трябва да поддържат поне 5% от обработваемата земя като ЕНП Избрана

Стопанство с обработваема земя над 15 ха трябва да поддържа поне 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи (земя, оставена под угар; особености на ландшафта; ивици допустими площи по краищата на гори; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; площи с междинни култури или зелена покривка; азотфиксиращи култури).

Изискването за екологично насочени площи не се прилага, когато: - повече от 75% от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби; повече от 75% от земеделската площ, отговаряща на условията за подпомагане, представлява постоянно затревена площ и се използва за производство на треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби; - Обработваемата земя в стопанството е до 15 ха;  Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

Като ЕНП се признават площи, които отговарят на следните изисквания:

- Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция;

- Особености на ландшафта, включващи: - Живи плетове, обрасли с дървесна растителност ивици или дървета в редица, които за целите на ЕНП се изчисляват с широчина до 10 м; - Полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер до 0.3 хa; - Синори (полски граници) с широчина минимум 1 м., върху които не се произвежда земеделска продукция и за целите на ЕНП се изчисляват до максимална ширина от 20 м.; - Ивици допустими площи по краищата на гори с широчина от минимум 1 м., които за целите на ЕНП се изчисляват до 20 м.; - Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; - Площи с междинни култури или зелена покривка; - Площи с азотфиксиращи култури.

ВАЖНО! При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им.

За угарите, площите с междинни култури или зелена покривка и площите с азотфиксиращи култури, които се използват като ЕНП има забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ). Забраната за използване на ПРЗ на тези видове площи не спира по принцип земеделските стопани от използване на ПРЗ, но ако са приложени ПРЗ тези площи не могат да бъдат отчетени за изпълнението на изискването за ЕНП. По тази причина земеделският стопанин може да реши кои конкретни площи да заяви за целите на ЕНП при подаване на заявлението. Забраната за ПРЗ съвпада с продължителността на ЕНП елемента. За земите под угар, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е в периода 1 януари-15 юли 2021 г. За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури. За междинните култури или зелена покривка, създадени от смески култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е през 8 седмичния период на задържане на полето от 1 септември до 1 ноември 2021 г.

Но предвид целите на междинните култури като екологично насочени площи за опазване и подобряване на биоразнообразието не следва да се прилагат ПРЗ и в периода от засяването на смеските (ако е по-рано от периода на задържане на полето) до периода на задържането на полето. Продукти за растителна защита (ПРЗ) следва да се разбират по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009 като се прилага за вещества, включително микроорганизми, които имат роля при защитата на растенията. ПРЗ са продукти във вида, в който те се доставят на потребителя, състоящи се от или съдържащи активни вещества, антидоти или синергисти и предназначени за защита на растенията. В този смисъл „вещества“ означава химични елементи и техните съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес. В тази връзка забраната за ПРЗ върху екологично насочени площи (ЕНП) не допуска прилагането на определени продукти и вещества, които са разрешени в биологичното земеделие.

ЕНП – Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция

За целите на изпълнение на изискването за екологично насочени площи върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари-15 юли 2021 г. През същия период има и забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) върху тези площи.

ЕНП – Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация за целите на ЕНП са площите, засадени с бързорастящи дървесни видове с определен максимален цикъл на реколтиране, посочени в следния списък: 1. Тополи (Populus ssp.) – Черна топола (Populus nigra); Бяла топола (Populus alba); Трепетлика (Populus tremula) – Максимален цикъл на реколтиране – 6 години. Министерство на земеделието, храните и горите 11 2. Върби (Salix spp.) – Бяла върба (S. alba); Тритичинкова върба (S. triandra); Трошлива върба (S. fragilis); Ракита (S. purpurea); Ива (S. caprea) – Максимален цикъл на реколтиране – 6 години. 3. Черна елша (Alnus glutinosa) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 4. Сребролистна липа (Tilia tomentosa) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 5. Полски бряст (Ulmus minor) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 6. Леска (Corylus avellana) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 7. Източен чинар (Platanus orientalis) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 8. Черница (Morus spp.) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.

Дървесните култури са многогодишни и техните корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки. Върху площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация не е разрешена употребата на минерални торове. Продукти за растителна защита може да се употребяват върху площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация по отношение на върби и тополи до двегодишна възраст.

За площите, заети с Черна елша (Alnus glutinosa), Сребролистна липа (Tilia tomentosa), Полски бряст (Ulmus minor), Леска (Corylus avellana), Източен чинар (Platanus orientalis) и/или Черница (Morus spp.) трябва да бъде осигурена минималната гъстота на растенията от 6000 бр./ха. Обърнете внимание, че тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за дървесните култури с кратък цикъл на ротация е 0.5.

ЕНП – Междинни култури и/или зелена покривка

Междинните култури, създадени като смески от не-житни култури и житни култури (съгласно приложената таблица) трябва да включват смески от приложения списък с култури.

Списък на смески с междинни култури: Ръж Грах Тритикале Фий Ечемик Звездан Пшеница Еспарзета Овес Леща Лимец Фасул Просо Нахут Сорго Бакла Метла Лупина Бурчак Соя Синап Репко Фуражна ряпа Рапица

Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша. Обърнете внимание, че тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за междинните култури е 0.3.

ВАЖНО! Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 септември до 1 ноември 2021 г. През този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ), а ако културите са засети по-рано не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържане на полето. Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2022 г.

По този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

ЕНП – Площи с азотфиксиращи култури

Площи с азотфиксиращи култури за целите на изпълнението на изискването за ЕНП са парцелите, засети с култури: Люцерна (алфалфа) - Medicago sativa; Боб (обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак) - Phaseolus spp.; Боб (аспержов боб, вигна) - Vigna spp.; Нахут - Cicer spp.; Детелина - Trifolium spp.; Бакла - Vicia faba; Леща - Lens culinaris; Лупина - Lupinus spp.; Грах - Pisum spp.; Фий - Vicia spp. (освен Vicia faba); Еспарзета - Onobrychis spp.; Звездан –Lotus corniculatus L; Соя – Glycine max.; Бурчак - Vicia Ervilia; Фъстъци – Arachis Hypogaea. На площите, заявени като ЕНП с азотфиксиращи култури не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури. Въпреки това, ако има многогодишни азотфиксиращи култури, те могат да бъдат отчетени като ЕНП, ако не се прилагат ПРЗ през календарната 2021 г. Например, ако люцерна е засята на 30 септември 2020 г. и е използвано ПРЗ през октомври 2020 г. – тази площ може да бъде зачетена за ЕНП, ако е спазена забраната за прилагане на ПРЗ през календарната 2021 г. От 2018 г. тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за азотфиксиращите култури е 1.

Прочетена 5096 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта