Щетите, които нанася неприятелят върху реколтата с пшеница, не са само количествени, а и качествени

Един от основните проблеми за намаляване реколтата от зърнени култури и влошаването на нейното качество е действието на вредните организми (болести и неприятели). Делът на загубите от тях е около 26%.
По зърнено-житните култури у нас вредят над 300 вида фитофаги, като най-многобройна е групата на насекомите – 81%, а около 50 вида (болести и неприятели) от тях принадлежат към опасните вредители на пшеницата.
Групата на дървениците от разред Hemiptera е представена от единадесет вида фитофаги, принадлежащи към четири семейства. Най-големи щети по пшеницата нанася вредната житна дървеница – Eugaster integriceps Put. Тя започва пагубната си дейност от момента, в който растенията поникнат, до преминаването ѝ в местата за зимуване. Най-напред дървеницата уврежда листата на растенията, по-късно – стъблото, и накрая класа. В резултат на инжектиране в стъблото в началото в мястото под класа, флаговият лист пожълтява и изсъхва. Ако дървеницата нанесе щети на стъблото преди прибирането на реколтата, тогава формираният клас е с частично или пълно белокласие (празен клас), което води до значително намаляване на добива. Основната вреда се причинява от ларвите, чиято вредност зависи от тяхната възраст. Зърното, увредено от ларвите на по-младите възрасти (втора или трета), се деформира, спарушва и теглото му намалява с 50 – 70%. Ларвите от по-голяма възраст (четвърта-пета), както и възрастните от новото поколение, имат по-малко влияние върху количеството на реколтата, но рязко влошават хлебопекарните и други технологични параметри на зърното. И в резултат на вредната дейност на по-възрастните ларви, които се хранят с растителен протеин, съдържанието и качеството на глутен в пшеничното зърно значително намалява, което влошава хлебните свойства на брашното. В сухото брашно ензимите не работят, но когато към него се добави вода, за да се замеси тестото, започва процесът на разделяне на протеиновите молекули и глутенът губи свойствата си или се разгражда. Освен това зърното, повредено от дървеници, влошава показателите на семената – тяхната кълняема енергия и покълващият им капацитет значително намаляват.
Пшеницата се поврежда от няколко вида дървеници, които в много отношения си приличат, въпреки че са представители на различни семейства. Вече подчертахме, че най-големи щети от всички нанася вредната житна дървеница Eurygaster integriceps Put, която освен пшеницата поврежда още ръж, ечемик, овес.
Масовият летеж на презимувалите възрастни индивиди към пшеничните посеви обикновено започва през май, когато в продължение на 3-5 дни дневната температура на въздуха е не по-ниска от 18-19°C. От 5 до 12 дни след началото на усилено хранене женските започват да снасят яйцата си (в края на май – юни), като ги отлагат в два реда върху листата (най-често по флаговия лист) или стъблата на пшеницата. Яйценосният период продължава 40 – 50 дни. В зависимост от физиологичното състояние и условията на околната среда, плодовитостта на женските варира от 50 до 300 яйца.
Ембрионалното развитие продължава до две седмици (до 20 дни в студено време). Ларвите от I възраст са неактивни. Храненето започва от ларви II, които изсмукват сок както от вегетативните, така и от генеративните части на растенията. С развитието на ларвите нуждата им от храна се увеличава и те започват да се хранят по-активно. Най-голяма вреда причиняват ларвите от III-V възраст, както и окрилените дървеници от новото поколение, които се хранят със съдържанието на зърното в класа.
Масовото завършване на развитието на ларвите и появата на нови възрастни насекоми съвпадат с млечната и млечно-восъчната зрялост на зимните житни култури. В случай на численост над ПИВ (праг на икономическа вредност), идва моментът за химичната борба с неприятеля. За успеха на борбата с житната дървеница и навременното прилагане на мерките за контрол трябва постоянно да се извършва мониторинг на посевите.
Прагът на икономическа вредност е, когато броят на презимувалите възрастни дървеници в посева е над 2 бр./м2; във фаза братене – началото на вретенене – 3-4 бр./ м2; във фаза млечно-восъчна зрялост – над 2 ларви/м2 при висококачествени пшеници; върху култури от обикновени сортове – 4-6 бр./м2 и върху семепроизводни посеви – 8-10 бр./м2.
В условията на късно излюпване и заселване на посевите с фитофаги, най-високата защитна способност от инсектицидите се постига през периода от млечна до млечно-восъчна зрялост на зърното. Третирането на полетата с житни посеви през този период с подходящи, разрешени за употреба, инсектициди осигурява защита на културите не само от дървеници, но и от други вредни видове като трипс, листни въшки, житни бръмбари и др.
Броят на дървениците частично се ограничава от техните естествени врагове – паразитни насекоми, паразитиращи при възрастните дървеници. Тази естествена биологична борба е ефикасна само в случай че числеността на неприятеля е под ПИВ в съответните фази от развитие на житните посеви.

Публикувана в Растениевъдство

Висока влажност в съчетание с високи температури провокира масово развитие на септория по флаговия лист и фузариум по класа. Какво да се прави – съвети на специалиста

Интервю на Петър Кръстев, гр. Славяново, Плевенско
В първата десетдневка на юни т. г. на полето край гр. Славяново екипът на фирма ФМС „България“ проведе демонстрационна среща със земеделски производители от Централна Северна България, за която ще разкажаем отделно. Специалистите на ФМС бяха поканили Желю Аврамов – главен асистент в катедра „Растителна защита“ към Аграрен факултут на Лесотехническия университет, София. Беседата с него беше полезна за земеделските производители, защото той направи актуален анализ на фитосанитарната обстановка на пшеницата в района и им даде ценни препоръки. В предишния брой на „Гласът на земеделеца“ публикувахме материал, в който обърнахме внимание на сложната метеорологичната обстановка, благоприятна за развитието на фузариум по класа. Сега се възползвах от експертизата на научния експерт в Славяново, за да дадем повече яснота по темата специално за читателите на нашия вестник.
IMG 0367 site- Г-н Аврамов, предвид сложната метеорологична обстановка тази година, какво е фитосанитарното състояние на посевите с пшеница към момента?
- Не мога да дам категоричен отговор за състоянието в цялата страна, а само за Централна Северна България и района на Плевен. В момента наблюдаваме повишена влажност и висока температура, които са много благоприятни за развитие на патогените. И към момента виждаме как септориозите, започват да поразяват флаговия лист заедно с фузариозата по класа. Обикновено, като неписано агрономско правило е, че флаговият лист е индикатор, определящ крайния добив.
- Какво ще посъветвате при тази ситуация да предприемат земеделците?
- За да ограничим тези загуби, ние трябва да се съсредоточим в опазване на флаговия лист. Сега при някои сортове виждаме как флаговият лист е поразен от септориоза, появява се и фузариум по класовете. В този момент, в зависимост от фазата на растенията, която е над BBCH 64, може да се наложи едно трето превантивно третиране на пшеницата.
- Наложително ли е това третиране?
- В крайна сметка, всичко е икономика и всеки земеделец трябва много добре да направи своите разчети. Но предвид непрестанните валежи и високите температури аз препоръчвам да се направи трето третиране, за да опазим флаговия лист. При някои сортове пшеница наблюдаваме голям процент инфекция на подфлаговия и флагов лист.
- Какви продукти са подходящи?
- Препоръчително е използването на препарати на основа тебуконазол, което е много добро активно вещество. Тебуконазолите имат много производни и в различните фирми са с различни търговски имена. Другото, с което зърнопроизводителите трябва да се съобразят, е критичният период. В момента ние виждаме, че той наближава.
- Кой е критичният период?
IMG 0364 site- Критичният период е 30% поражение на подфлаговия лист и критична ситуация с прояви на петна по флаговия лист. Пръскането трябва да се проведе до момента на достигане на тези проценти. В момента културата е във фенофаза, която е подходяща за това третиране. Разбира се, всеки трябва да прецени риска, защото има процент и на утъпкване с наземната техника. Но предполагам, че щети от 5-6 декара на 100 са съвсем поносими и могат да компенсират икономическите загуби, за да не достигнат 30 процента. Защото, ако това се констатира, вече е прекалено късно.
- Върху какво трябва да обърнат внимание земеделците, за да не пропуснат този период и в същото време да го направят качествено, за да има ефект?
- Акцентирам на това посевите да се наблюдават непрекснато, има поражения от градушка, има и от валежите. В момента условията са такива, че инфекциозният фон непрекъснато се увеличава. За да не се компрометира реколтата, посевите трябва да се наблюдават непрекъснато.
- Важат ли тези 30% и за фузариума?
- При фузариума по класа критичният период е цъфтеж и наливането на зърното, като загубите могат да достигнат от порядъка на 15-20%. Но когато се използва тебуконазол, той действа както на септориозите, така и на фузариума.
- Какви дози на фунгицидите препоръчате за това трето третиране?
- Обръщам специално внимание, че към настоящия момент съобразно условията, всяко третиране с фунгициди трябва да бъде в дозата, която се препоръчва, но във високите ѝ стойности. Това е много важен момент, с който трябва да се съобразят земеделските производители. Защото в момента се очаква бързо действие, а факторите дъждове, вятър, температура също влияят. Употребата на продуктите за растителна защита трябва да бъде съгласно указанията и изискванията на производителя на ПРЗ. Често, водени от икономически съображения, земеделските производители не прилагат препоръчаната доза, а след това казват: „Този продукт не действа“.
- Какво може да се случи, ако при наличие на тези патогени по флаговия лист и по класа земеделците не предприемат мерки?
- При пшеницата влагата в млечна и млечно-восъчна зряласт е много опасна, защото провокира развитието на гъбните патогени. За да не се поставим пред свършен факт, всеки земеделски производител трябва самостоятелно да решава дали загубите, които нанасят тези патогени, ще се отразят на реализирането на продукцията му. Споделих това с един земеделец, а той ме попита: „Добре, какво ще направи фузариумът?“. Този патоген има една много характерна особеност – развива се и по време на съхранение. Затова при наличие на фузариум по класа, ако не се направи нещо, с което да се ограничи разпространението му, загубите могат да бъдат умножени и за следващия сезон по време на сеитбата. Тогава ще става дума вече за много голяма загуба.

Публикувана в Растениевъдство

Богатото разнообразие от гъвкави решения гарантират опазване на растенията при различни климатични условия. Атрактивен пакет за есенната кампания показва загриженост на известната фирма към клиентите

Агр. Петър Кръстев
На полската демонстрация Байер АГРО Арена в с. Кокорево, Ямболско, фунгицидните решения на компанията бяха изложени от Илия Бибишков –мениджър ключови клиенти Байер за Южна България и клиенти от района на Бургас. Пред земеделските производители от региона на Ямбол той представи най-новия продукт на фирмата – Инпут, с профил на ефикасност, сходен с Прозаро.
Специалистът даде важни и точни подробности за действието на всички останали фунгициди при пшеница в портфолиото на Байер, както и ценни препоръки за тяхното приложение.
Инпут – достоен заместник, надграждащ защитата
Илия Бибишков изтъкна достойнстата на новия фунгицид на Байер – Инпут. Благодарение на активните вещества и широкия диапазон в дозата на приложение, този нов продукт може да бъде избран кога и в кое пръскане да бъде използван – в първо, второ или трето. Дозата на приложение е изключително гъвкава. В Т1 специалистите на Байер го препоръчват в 60 – 70 мл/дка. Когато третирането е насочено само за фузариум в Т3 и когато се цели контрол на заболяването по класа, препоръчителната доза е 100 мл/дка. Дозите за различните третирания са напълно достатъчни, защото са изпитани. В Инпут се съдържа активното вещество протиоконазол – най-новият триазол, изключително ефикасен при фузариум по класа. Второто активно вещество в продукта – спироксамин, съдейства за по-бързо усвояване и придвижване на протиоконазола в растението и способства за получаване на синергизъм.
Зантара отлично се справя с болестите, като дава и допълнителен ефект
На полето с пшеница в Кокорево е приложен и фунгицидът на Байер Зантара. Специалистът увери земеделците, че продуктът се справя с всички болести при всички житни растения. Регистриран е в пшеница, ечемик, тритикале, лимец и др. житни култури. Зеленият ефект, който Зантара дава на третираните растения, е допълнително предимство и обяснява предпочитанието към този фунгицид.
Дозата на Зантара за Югоизточна България е 100 мл/дка. Тя е напълно достатъчна, защото отговаря на климатичните условия при нас, характерни със засушавания. „Когато искате да контролирате кафява ръжда и септория до жътва, Зантара свършва перфектна работа“ – обобщи представянето на продукта специалистът.
Аскра Хpro – при повишена опасност от зараза
Новият продукт на Байер – Аскра Хpro, също е много подходящ за приложение, в случай че се очакват валежи. Продуктът е създаден за Средна и Централна Западна Европа – Англия, Франция, Германия, където преваляванията са ежедневни, поясни специалистът. А формулацията на Аскра Хpro, която е патент на Байер, позволява бързото проникване на активните вещества, благодарение на допълнително вложените аджуванти – до 15-ата минута след третиране. Дозата също е гъвкава: от 90 –150 мл/дка. Специалистите на Байер препоръчват предвид условията през тази година доза от 80 – 90 мл/дка, но във влажни години подходящата норма е 100 –120 мл/дка.
Илия Бибишков посъветва земеделските производители при очаквани валежни периоди по време на жътва да се консултират със специалистите по райони. Те могат да ги насочат в коя фаза и какъв продукт да приложат.
Байер с приятна изненада за клиентите
Продуктовият мениджър пшеница на Байер Радко Христов съобщи на земеделците приятна и атрактивна новина: тази година компанията предлага Инпут в пакет с Ламадор, който наследява предишния пакет Импулс/Фалкон с Ламадор. Договорените ценови условия са много добри за земеделците, които ще могат да третират с фунгицида, когато решат, че имат нужда – наесен или рано напролет, поясни специалистът. Идеята на това пакетно предложение – фунгицидът да се предлага заедно с обеззаразител, цели да се намали цената на продукта, което е още по-изгодно за земеделските производители. Това недвусмислено показва загрижеността на екипа на Байер към неговите клиенти и партньори, заключи продуктовият мениджър.

Публикувана в Растениевъдство

Сортовете, създадени от нашите селекционери, превъзхождат чуждестранните

Проф. Иван Панайотов, дссн, селекционер, ОСЗ – Дунав
Селекцията на пшеница в България е една от най-старите в Европа и света. Имали сме славни селекционери – Иван Иванов, Жеко Чолаков, Павел Попов, Тодор Рачински, създадените от тях сортове са заемали първите места в световни изпитвания. Независимо от упадъка на селекцията ни през последните 10-15 години, новите селекционни резултати показват значителен напредък с превъзходството си над най-добрите чуждестранни сортове. Новите постижения в селекцията на културата пшеница се създават в Институтите в Генерал Тошево, Садово и ОСЗ-Дунав (Опитна станция по земеделие – Дунав). За втора година в ИАСАС се изпитва съвместният сорт Роки 3, между ДЗИ и ОСЗ-Дунав. Преди две години е признат и сорт Роки 2, съвместно с фирмата на Стефан Пенев. Възможностите ни в това отношение са значителни. През последните две години сортовете на ОСЗ – Дунав превъзхождат най-добрите западни сортове със 150 – 200 кг/дка.
В тази Опитна станция се работи по няколко направления:
Profesor16 5 siteПървото е класическата (междусортова) селекция чрез съчетаване на западния с българския генотип и генетичен материал от СИММИТ – Мексико. Новите линии притежават добивен потенциал над 1200 кг/дка, съчетан с подходящо качество на зърното.
Profesor16 4 siteВторото направление е получаване на качествена пшеница. Сега хлябът в страната се получава след добавки на различни химически подобрители, което е недопустимо. Нашите качествени сортове се предпочитани в Турция, затова оттам се изнася качествено брашно, а не зърно. Качествените ни сортове притежават и висока продуктивност, но цената за качество е минимална.
Трето направление е създаване на т. нар. „черна пшеница”. В зърното на тази пшеница има ген(и) за черен цвят, съчетан с наличието на флавоноиди, за които е доказано, че задържат развитието на болестите на мозъка.
Четвърто направление е създаване на генетическа база за получаване на хибридна пшеница, на основата на цмс (цитоплазмена мъжка стерилност) чрез нова цитоплазма, тип „м”. Създадени са стерилни аналози, предстои стабилизирането на възстановителна линия на фертилността. Засега хибриди се получават чрез т.нар. гаметоциди, много опасни за здравето.
Profesor16 3 siteКато заключение може да се добави, че семената от тези нови сортове се намират в ДЗИ – Ген. Тошево и ОСЗ-Дунав, с. Българско Сливово, общ. Свищов. Очертава се добра реколта.

Публикувана в Растениевъдство

Агр. Петър Кръстев

Последното - листно внасяне на торове при пшеницата се прави в етапа от фаза изкласяване до наливане и начало на зреене на зърното. Тази фаза вече е налице на повечето места в страната. В тозипоследен етап растенията се нуждаят от здрави зелени листа, коиточрез фотосинтезата да осигуряват на зърната полезни хранителни вещества, които ще способстват за увеличаване на добива. За това е необходимо растенията да получат необходимите макро- и микроелементи: магнезий, бор, фосфор и други. Потребността от азотни торове се определя чрез листна диагностика, според резултатите от която се внася дозаприблизително 15-20% от тази, която е използвана през вегетационния сезон.

За листно подхранване с карбамид, най-добре е той да се комбинира с магнезиев сулфат. Такъв състав се усвоява много добре от листата и компенсира недостига на мезоелементи като сяра и магнезий. При приготвяне на работния разтвор е необходимо да се спазва следната последователност:

Първо: резервоарът на пръскачката се пълни на 2/3 с чиста вода;

Второ: включване на бъркалката и при непрекъснато разбъркване се внася необходимото количество карбамид;

Трето: добавя се необходимото количество микроторове;

Четвърто: резервоарът се допълва с водадо пълен обем, като бъркалката продължава да работи.

Листното третиране трябва да се прави само в сутрешните или вечерни часове при температура на въздуха не повече от +20°C. В процеса на пръскане трябва да се следи за равномерното разпределение на разтвора върху растенията.

Публикувана в Растениевъдство

Възможно е, създадената тук култура да е първият производствен сорт в световната селекция

Проф. Иван Панайотов, селекционер
Опитна станция по земеделие „Дунав”, с. Алеково, общ. Свищов
Качеството на хляба, получен без употреба на подобрители и други химикали, е основно изискване за качествените храни. Преди известно време от руски учени беше установено, че хляб, приготвен от виолетово зърно, забавя появата на болестите на мозъка – Алцхаймер и Паркинсон. От подобно зърно австрийска фирма приготвяше и продаваше хляб. Източникът на този ген може да бъде само един – разновидност на етиопска пшеница Triticum aethyopicum, която притежава ген за виолетов цвят на зърното. Това е сравнително слаб ген.
Pioneer12 2 siteЧерната пшеница съдържа ген от един див сродник на пшеницата – Agropyron elongatum (2n=70), вид пирей, означен като Ag и разположен в хромозома 4D в генома на обикновената пшеница (2n=42). Този ген е много силен и е с доминантен ефект, той потиска всички други цветове на пшениченото зърно. Влиянието му се проявява в тъмносин/черен цвят на алейроновия слой на зърното, затова то е черно на цвят, целозърнестото брашно от него е тъмно, тестото е получерно, а хлябът е тъмнокафяв. Зърното съдържа 12% протеин и 26% глутен. Създадена е и линия с малко глутен – 18%, за чувствителни хора към този белтък.
4erna pshenica site kor 3В продължение на много години и селекционни поколения генът Ag е прехвърлен в обикновената пшеница и е създаден производствен сорт, който отговаря напълно на изискванията за сорт – продуктивност, устойчивост на полягане, на болести, на биотични и абиотични стресове, с една дума, сорт за производство на черно зърно. Добивите от тази линия (все още не е сорт) варират от 680 до 920 кг/дка, като се изравнява със стандартните сортове и дори ги превъзхожда. Силният ген от пирея оказва и плейотропно (допълнително) действие, изразено чрез по-силно братене и повишена устойчивост на болести.
Pioneer12 3 siteХлябът, приготвен от това зърно, е с изключително високи вкусови качества, тъмнокафяв, съдържа антоцианини и флавоноиди, за които е установено, че оказват антиоксидантен ефект. Това означава, че удължават живота на клетките, като ги предпазват от окислителните процеси, предизвикващи стареенето им. Установено е, че антиоксидантите предпазват от развитие на болестите на мозъка. Това прави черната пшеница отлична суровина за производство на хранителен и здравословен хляб. Този ефект предстои да бъде изследван, тъй като тази пшеница е една новост в селекцията и генетиката на културата. Възможно е, създадената тук черна пшеница да е първият производствен сорт в световната селекция. Това е зимна пшеница, подходяща за Северното полукълбо и умерен континентален климат. Надяваме се, България да е първата страна, в която да се произвеждат хранителни продукти от черна пшеница, една новост в световната селекция.

Публикувана в Растениевъдство

Каквито и да са причините, патогените трябва да се познават, за да се вземат навременни и адекватни мерки

Агр. Петър Кръстев
Сред многото болести по зърнено-житните култури, които напоследък широко се разпространиха и у нас, особено място заемат ръждите. През последните години в нашата агроклиматична зона е налице тенденция за поява и развитие на множество разновидности на тези болести, всяка от които има своите особености. Причините за това са както промените в климата, така и навлизането на чужда генетика с различна чувствителност към причинителите на тези болести. Въпреки общото наименование – ръжда, всеки от патогените от разред „Ръжди“ е високоспециализиран вредител, паразитиращ само върху определени растителни видове, които са подходящи за него.
Ръждите, паразитиращи по зърнените култури, са: стъблена ръжда, жълта ръжда, кафява ръжда, а също така и коронна ръжда по овеса и вджуджаваща ръжда по ечемика. Особено опасна е индийската ръжда, която е станала бедствие в САЩ – към този момент още няма данни да е дошла при нас, но вече има съобщения за локални огнища на някои места в Европа.
Ръждите са лесни за диагностициране
Ръждите са гъбни болести по културните и диворастящите растения. Диагностиката им не е сложна – по нападнатите растения се появяват образувания, наречени пустули. Ръждите по житните култури се срещат повсеместно, особено често в зони с повишена влажност. Повечето видове ръжди могат да се развиват не по един, а по няколко вида.
Основни причини за възникване на ръждите:
• Патогените, причиняващи видовете ръжди, обичат топлина и влага. Преди всичко те нападат растенията на преовлажнени полета с тежки глинести почви.
• Нарушени фитосанитарни норми, оставянето на растителни остатъци със заразени растения.
• Пропуски и нарушени профилактични фунгицидни третирания.
• Голямо количество плевели, явяващи се междинни гостоприемници на патогените и източници на разпространение на инфекциите.
• Прекомерно азотно торене на растенията в комбинация с недостатъчно калиево торене.
Болестта се проявява във вид на характерни прахообразно посипани ивици или петна по листата, стъблата и влагалищата на житните култури. Цветът на поразените участъци и особеностите на протичане на болестта се различават в зависимост от конкретния тип на болестта. Разпознаването на най-често срещаните у нас ръжди по житните култури е важно, за да могат земеделците навреме да вземат адекватни мерки.
Kafqva rujda• Кафявата ръжда напада пшеницата, ръжта и диворастящи житни видове
Кафявата ръжда се причинява от базидиеви гъби. Листата на нападнатите растения намаляват асимилацията си и отмират. По този начин се намалява абсолютното тегло на зърната. Кафявата ръжда напада пшеницата, ръжта и голям брой диворастящи житни треви. През вегетацията причинителите се разпространяват със спори. Зимуват като мицел на зимните житни култури и на многогодишните житни треви, а също така и като специфични спори на растителните остатъци. Напролет спорите прорастват, образуват базидии с базидиоспори, които заразяват междинния гостоприемник. Диагностирането на заболяването може да стане по прахообразните пустули, които са разположени безразборно на повърхността на листата. Спорите на гъбата са закръглени, кафеникави, с шипоподобна обвивка. По-късно от долната страна на застаряващите листа могат да се открият телейтопустули във вид на черни блестящи подутинки под епидермиса на листата.
• Жълта ръжда – напада над двадесет вида житни растения
Сред тях са пшеница, ръж, ечемик, пирей и др. При поражение от жълта ръжда се появяват характерни жълти или лимоненожълти ивици, обикновено разположени надлъжно във вид на линии. Тъканта около тях става хлоротична. Към края на вегетационния сезон (обикновено на долната страна на листата и листните влагалища) се образуват черни блестящи подутини, покрити от епидермиса. Подобни признаци на заболяването обикновено се появяват на влагалищата и листата на културите, но понякога могат да бъдат намерени по стъблата, класовата ос, класовите люспи и на изпъкналите части на зърната.
Болестта се развива по зимните житни култури през май-юни.
Stublena rujda1• Стъблена (или линейна) ръжда напада пшеницата, ечемика, ръжта, овеса
Не са пощадени и много житни треви. Особеностите на тази болест се изразяват в наличието ѝ на междинни гостоприемници. Така пролетният стадий се образува на междинните растения-гостоприемници: берберис (кисел трън) или махония. През вегетацията патогенът се разпространява с въздушните потоци с помощта на спори. Зимата спорите на ръждата се съхраняват в растителните остатъци.
Стъблената ръжда по зърнените култури напада с предимно стъблата и листните влагалища, по-рядко класа и листата. Болните растения страдат от излишно изпарение, рано узряват, което значително намалява качествените и количествените показатели на реколтата. Непосредствено признаците на болестта на житните се появява след цъфтеж, понякога есента, на пониците на зимните посеви тя може да се открие пролетта.
За причинители на болестта са установени над триста раси, вирулентни към различни сортове.

При силно заразени пшеници със стъблена ръжда растенията полягат. Ако патогенът нападне стъблото под класа, добивът рязко спада. При това зърното става спарушено и с намалени хлебопекарни качества. При силно развитие на болестта добивът намалява с 60 – 70 %.
Vdjudjava6ta rujda• Вджуджаващата ръжда напада главно ечемика
През вегетацията инфекцията се разпространява с помощта на спори с въздушния поток. Причинителят се запазва във формата на мицел в посевите със зимен ечемик, самосевки и във вид на спори в растителните остатъци. Междинният гостоприемник е растението Ornithogalum, което у нас е известно с името „гарвански лук“.
Симптомите на болестта по зимните и пролетни сортове ечемик се формират в различно време. По зимните сортове поражението е видимо във фаза поникване, наблюдава се още есента – във вид на малки безразборно разположени пустули, при което зимоустойчивостта на растенията намалява. На пролетния ечемик симптомите на болестта се появяват в началото на стадий млечна или дори восъчна зрелост на зърното. Често се поразяват листните пластинки и листните влагалища. По тях се образуват безпорядъчно разположени малки пустули, оцветени в жълт или жълто-кафяв цвят. Понякога пораженията преминават по стъблата. По-късно от долната страна на листата и на влагалищата се образуват малки черни, покрити от епидермиса спори.
• Коронната ръжда е разпространена в посевите с овес
Напада и диворастящи житни треви. Инфекцията е силно опасна в региони, засети с овес, с топъл и влажен климат. Вредоносността на патогена се изразява в нарушаване процесите на синтез в растенията, което води до преждевременно изсъхване на листата и намаляване на абсолютното тегло на зърната. През вегетацията инфекцията се разпространява със спори по въздушно-капков път. В зимния период спорите се съхраняват в растителните остатъци. Междинен гостоприемник е растението Rhamnus cathartica, известно у нас като „зърнастец“.
Едно от задължителните изисквания към родната селекция беше сортовете пшеница да са устойчиви на ръжди. По тази причина български сортове от близкото минало, чувствителни на ръжда, са изключение (сорт „Миряна“ на Карнобат). С масовото навлизане през последните 10 години на западноевропейска селекция пшеница и ечемик, картината в страната рязко се промени. При благоприятни условия за развитие на ръждите, каквито са посочени по-горе, много от вносните сортове се нападат най-вече от жълта ръжда. Във влажни години третирането срещу нея с фунгициди стана задължително. В резултат на това ситуацията с тези заболявания става все по-сериозна заплаха за зърнопроизводството с всяка изминала година. Много стопани пренебрегват мерките за защита и профилактика, което способства натрупване на заразени остатъци на полето и води до разпространение на патогена.
Мерки за защита от ръжди:
• Използване на устойчиви сортове.
• Спазване на сеитбооборот.
• Подметка на стърнището и ранна дълбока оран.
• Внасяне на повишени норми фосфорно-калиеви торове и третиране на семената с микроелементи (бор, манган, мед, магнезий).
• Третиране на посевите с фунгициди.
Въпреки всичко основният метод за борба с ръждите е химичният. Без прилагането на препарати за растителна защита, в случая фунгициди, предотвратяването и изкореняването на болестта е невъзможно.

Публикувана в Растениевъдство

“Дебел сняг, дебел комат” – зърнопроизводителите най-добре знаят смисъла на тази стара народна мъдрост.

През есента на 2020 и първите 45 дни на 2021 природата беше щедра и дари страната с обилно количество дъждове и сняг.

Bayervestnik1Това е една от важните предпоставки, които могат да заведат земеделските стопанства до ниво на добива от пшеница, което да осмисли вложения труд и да възнагради поетите рискове с добра печалба. Нека да не забравяме, че до момента на прибиране от полето на реколта 2021, все още предстоят редица предизвикателства основната част, от които са в отговорностите и далновидността на земеделските стопани.

Приоритетните предизвикателства от гледна точка на растителната защита на посевите се свеждат до отговора на следните четири въпроса:

Какво е фитосанитарното състоянието на посевите?

Какви проблеми откриваме към момента?

Как да подходим към решаването на тези проблеми?

Какво още трябва да подсигурим с действията си?

Снежна плесен и фузариум

Снежната плесен се причинява от гъбните патогениMicrodochium nivale, Microdochium magus, Globisporangium spp., и Typhula spp.За агроклиматичните условия на България от икономическо значение са проявите на Microdochium nivaleи Microdochium magus, формално известни под общото название Fusarium nivale.

Модерните световни практики за растителна защита разглеждат снежната плесен и фузариума като взаимносвързани проблеми. Нещо повече, основните заразявания на класа на пшеницата от фузариум произтичат от проблематика налична в площта, на която е засята културата и съвсем малка част от проблема се дължи на заразявания от съседни полета и плевелна растителност. Неовладяните навреме рискове, могат до доведат до проява на патогена по цялата верига на развитие на растенията – кълнове (фузарийно загиване и кореново гниене), основата на стъбла и листната маса (снежна плесен и базично гниене) с последващо загиване на братя, полягане на посева и пренасяне на инфекцията към класовете и зърната (фузариум по класа).
След разтопяването на януарската снежна покривка, симптоми на снежна плесен бяха открити в редица посеви из страната. Напълно е възможно подобна проблематика да има и в землища в други области, където  снежната покривка се е задържала повече от 10 дни. Особено чувствителни са посевите, при които семената са третирани с обезаразители без или със слабо действие към снежна плесен.
Веднъж излязъл върху надземните вегетативни органи на пшеницата, патогенът (Fusarium nivale) продължава своето зимно развитие при условията на ниски температури и влажна почва. Процесът затихва със затоплянето на времето, но малко по-късно в периода на изкласяване атакува и заразява класовете.

За да се минимизират рискове за растенията и продукцията, важно е да се вземат мерки навреме при констатирани повреди от снежна плесен – третиране във фаза братене до първи стъблен възел. Най-високо ниво на ефективност срещу снежна плесен, респективно фузариум, притежава активното вещество ПРОТИОКОНАЗОЛ (по оценка нанезависимата организация AHDB, UK).

Bayervestnik2С регистрация за снежна плесен са следните продукти на БАЙЕР, съдържащи ПРОТИКОНАЗОЛ:

Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)

Аскра®Xpro – 90мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)

Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)

Кафява ръжда

Кафявата ръжда се причинява от патогена Puccinia spp. Атакува и унищожава листната маса на растенията (фабриката за синтез на органична материя). С подмяната на сортовата структура в България и навлизането на високодобивни сортове пшеница от Западна Европа, които в същото време са с по-висока чувствителност на кафява ръжда от местните сортове, проблемът с този патоген стана хроничен. При силно нападение загубата на добив от кафява ръжда може да достигне 25-30 % от заложения потенциал на културата. Навременните третирания с фунгицид ограничават разпространението на патогена и запазват добива.

Условията през есента на 2020 година бяха подходящи за развитието на кафява ръжда. В много от посевите патогенът успя да приключи един цикъл на развитие. Оранжево до кафяви купчинки със спори на гъбата (пусили) могат да се открият върху старите листа на растенията.

Bayervestnik3В ранната пролет (март, до средата на април) кафявата ръжда не е водещо заболяване поради температурните изисквания на патогена. С повишаването на средната денонощна температура до 14 – 15° С, което се случва през втората половина на април, ще стартират и новите заразявания и инкубации. Ролята на първият фунгицид около фаза първи-втори стъблен възел е от решаващо значение за неутрализиране на патогена. Удължаването на защитата до края да вегетацията се постига с второ третиране във фаза флагов лист до начало на изкласяване с премиални продукти със съдържание на биксафен и флуопирам, имащи дълго защитно действие (до 45 дни от датата на третиране във фаза флагов лист).

Най-високо ниво на ефективност срещу кафява ръжда притежават активните вещества тебуконазол, спироксамин, биксафен и флуопирам, както и комбинациите между тях (по оценка нанезависимата организация AHDB, UK).

С регистрация за кафява ръжда са продуктите на БАЙЕР, съдържащи тези активни вещества:

Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)

Зантара® – 125 мл/дка (166 г/л тебуконазол, 50 г/л биксафен)

Аскра®Xpro – 100мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)

Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)
Bayervestnik4Плевели и момент на третиране

Широколистно заплевеляване – Секатор Пауър 10 мл/дка с 50 мл/дка Биопауър. При наличие на висока плътност на ефемери – великденче и теменужка да се третира при първа възможност с доза 12 мл/дка.

Смесено заплевеляване от широколистни и житни плевели – Пасифика® Експерт 35 г/дка със 100 мл/дка Биопауър®. При висока плътност на плевели като райграс, овсига, великденче и теменужка дозата може да се завиши до 38 г/дка.

Добре развитите от есента посеви, които са напреднали в развитието си, трябва да се третират с хербицид при първа възможност през втората половина на месец март.

Bayervestnik5Обобщение

Комплексните продукти на Байер за пшеница – фунгициди и хербициди – дават сигурност и качество при опазването на посевите. Комплексността ни позволява с едно влизане да контролираме наличния комплекс от болести и плевели. Също така, управляваме успешно рисковете свързани с непредвидени и/или неконстатирани към момента на третирането проблеми.

Екипът от регионални представители/агрономи на Байер е на разположение за консултации, огледи и препоръки на място.

Вашият успех е и наш успех!

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители.

Публикувана в Растениевъдство

Мастър клас „Житни култури“ на Байер КропСайанс с ценни препоръки за подхранване на зърнената култура

Агр. Петър Кръстев
Пролетното торене на пшеницата бе една от темите на проведения наскоро уебинар на Байер КропСайанс – Мастър клас „Житни култури“. Експертът от Украйна Влодимир Железков изложи най-важните фактори, с които земеделците трябва да се съобразят при азотното подхранване на културата. Представяме ви в резюме препоръките на експерта за торене.
Анализът за азотното подхранване се базира на редица фактори
Bayer7 2Предполага се, че нужните количества фосфор и калий са осигурени още през есента. Основните фактори, на които се базира азотното подхранване, са усвояването на хранителните вещества за производството на един тон зърно, за което са необходими 20 кг азот активно вещество. Анализират се и други важни фактори, каквито са съдържанието на азот в почвата и видът на предшественика. Определят се и наличието на другите хранителни елементи в почвата, гъстотата на растенията, броят на братята, видът на почвата и количеството валежи. За този анализ е необходимо да се вземат данни от последните три години като референция.
Следват планираният добив, моментът на подновяване на пролетната вегетация, коригирането на нормата на първото и второто торене и дали то да се направи еднократно или двукратно.
Времето на подновяване на пролетната вегетация е ключово, но агрономството е и творческа професия. Азотното торене може да бъде направено по различни начини. Влодимир Железков разказа за някои от начините, които е използвал в своята практика, като изтъкна плюсовете и минусите на всеки от тях. За избора им винаги трябва да се изхожда от нуждите на културата и техниката, с която разполагаме. Гост-лекторът на Байер изрази увереност, че всеки български земеделец притежава необходимия опит при извършване на пролетно торене на пшеницата – той прилага различни методи на своите полета, уверил се е в техните плюсове и минуси и може да избере най-добрия от тях. Влодимир Железков сподели, че от всички методи той самият се е спрял на торене с торорозпръсквачка и пръскачка. Торене със сеялка, според експерта, могат да си позволят фермери с по-малки площи, методът е актуален и в условия на засушаване.
Основният фактор е влагата
Лимитиращият фактор днес е влагата и нейното наличие в почвата, затова трябва да се фокусираме върху достъпното торене в зависимост от възможностите на растението да го усвои. Според етксперта това, което най-често виждаме на полето, е недостиг на хранителни вещества във фазите BBCH31-37 и вретенене поради внасянето на неправилна форма на азот. От това следва абортация на братятя. Другият проблемен момент е от фаза цъфтеж до наливане на зърното BBCH61-80 – той се появява поради отсъствието на по-бавно усвоим азотен тор, от което следва ниска маса на зърното. Затова подходът ни винаги трябва да е комплексен, съветва Влодимир Железков.
Всеки азотен тор притежава различни форми. Въпреки това не всички форми са достъпни чрез кореновата система, а някои не се препоръчват да се внасят през листата. Листното торене е най-добре да се прави с амидна форма, но е необходимо да се контролира количеството биурет, съдържащ се в карбамида, който би могъл да доведе до пригори. През кореновата система най-добре се усвоява нитратната форма на азота, а малко по-слабо от нея е амониевата форма. Под действието на влагата, топлината, микроорганизмите и процесите на нитрификация, амидният азот се превръща в амониев, а амониевият азот се превръща в нитратен и става усвоим за растението.

По този начин всеки земеделец може сам да планира стратегията си за удължаване на времето, в което ще има достъпен азот за растението. Ако пшеницата се намира във фаза BBCH11-13, т.е. преди началото на братене, и е необходимо да се стимулира братенето, тогава карбамидът не е подходящ, защото растението няма да чака 4 седмици. Пшеницата ще започне да гладува и ще бърза да премине в следващата фаза. От друга страна, ако се тори с амониева селитра или друг вид нитратен тор, културата няма да гладува и братенето ще бъде стимулирано. Ако пшеницата се намира във фаза BBCH21-29, във фаза братене, и не е необходимо този процес да се стимулира, идеална работа ще свърши КАС. Този продукт, по-популярен в България като UAN, съдържа и трите форми на азот. Той е широко използван в Украйна, въпреки че в дадения случай може да се внесе и само карбамид. По този начин могат да се разпределят азотните торове за първото и второто пролетно торене на пшеницата.
Не бива да се забравя, че при увеличаване нормата на азотно торене нараства и нормата на внасяне на сяра. В идеалния случай тя трябва да е в съотношение 5:1, т.е. за 5 единици азот се внася 1 единица сяра. Препоръката на експерта е сярата да бъде внесена при първото торене, тъй като сярата може да причини изгаряния при повишаване на температурата при второто подхранване. У нас се произвежда висококачественият продукт UAN+S, който е напълно подходящ за задоволяване потребностите на пшеницата в ранна пролет.
Основен коректив за нормата на торене е времето на възобновяване на вегетацията
Bayer7 3Когато се знае общата норма на азот според планирания добив, трябва да се предвиди моментът на подновяването на пролетната вегетация. Това ще е основният коректив за нормата на торене, подчертава експертът. Например при ранно подновяване на пролетната вегетация и плавно повишаване на температурите горният слой на почвата не просъхва и растението не се подлага на стрес. В този случай торенето може да се раздели на два етапа. Нормата, изразена в процентно съотношение от общата нужда на растението, се разделя в зависимост от фазата, в която се намира. При късното подновяване на пролетната вегетация лимитиращите фактори са влажността и стресът на културата. И в този случай препоръката на експерта е торенето да не се разделя, тъй като ще има големи загуби и недостъпност на хранителните вещества при второто торене. Също така благодарение на бързото покачване на средната температура растението ще е подложено на стрес и бързо ще преминава през фазите. Поради тази причина второто торене няма да бъде рентабилно.
ЕКСПЕРТЪТ СЪВЕТВА:
КАС е най-подходящият азотен тор

Влодимир Железков сподели пред българските земеделци, че в Украйна торът КАС бързо е станал популярен, защото е подходящ както за двукратно, така и за еднократно торене на пшеницата. Експертът препоръчва КАС (респективно UAN и UAN+S у нас), тъй като в него се съдържат трите форми на азот – амониев 25%, нитратен 25% и амиден 50%, което осигурява допълнително хранене на растенията както на ранните етапи от тяхното развитие, така и на по-късните етапи.
Въпреки това, ако е налично ранно възобновяване на пролетната вегетация на културите, е по-добре азотната норма да се раздели на две: първо торене с амониева селитра или амониев сулфат, второ торене с КАС (UAN). Най-добрият метод за внасяне на КАС са струйните дюзи. При тях капките падат под действието на теглото и гравитацията и задържането върху листа практически отсъства, а това означава, че няма да има изгаряния. Необходимо е да се обръща внимание на височината, на която е разположена щангата на пръскачката. Тя трябва да е на не по-малко от 50 см от растението, особено ако се използват проточни дюзи. В противен случай струите могат да се припокрият, което може да доведе до неравномерно развитие на растенията.
С аргументираното си изложение Влодимир Железков убеди българските земеделци, участници в уебинара на Байер КропСайанс, че само професионалното и творческото прилагане на торенето с азот може да доведе до пълно усвояване на елемента и максимална ефективност от направените разходи.

Публикувана в Растениевъдство

Фермерите, които отглеждат житни култури, са запознати с предизвикателствата, съпътстващи отглеждането и производството на пшеница. Основна задача напролет е изборът на правилния хербицид, съобразно заплевеляването. Обикновено в пшеницата присъстват както широколистни, така и житни плевели, като в някои райони на страната при житните плевели се наблюдава висока плътност на проблемни плевели, каквито са власатка, овсига и див овес.
Corteva Аgriscience™ предлага решение на този проблем, като представя новия вегетационен широспектърен хербицид за едновременна борба и безупречен контрол на всички важни житни и широколистни плевели в твърда и мека пшеница – Корело® Дуо 85 ВГ.
Корело® Дуо 85 ВГ e с двойно ситемно действие и до 1 час прониква в растителните тъкани, като растежът на плевела спира. Пълното загиване е в рамките на 1-3 седмици в зависимост от климатичните условия и видовете плевели.
Оптималният момент на приложение е от трети лист до фаза вретенене. За максимална ефективност на продукта се препоръчва приложение, когато плевелите са в ранна фаза на развитие. При житни плевели най-добри резултати се отчитат, когато се пръска от 1-ви – 3-ти лист до начало на братене на плевела. За широколистните плевели най-добрият момент е между 2-ри и 6-и лист.
Корело® Дуо се прилага в доза 26,5 г/дка и с обем на пръскане 10 – 30 л/дка. В пакет с хербицида е и безплатният прилепител Дасойл™, който подобрява действието и повишава ефективността. Той се прилага в доза от 50 мл/дка.
Корело® Дуо се предлага на пазара в пакет с Дасойл за 30 дка.
При наличие на поникнали плевели Корело® може да се прилага и наесен.
Корело® съдържа и антидот, който осигурява 100% селективност към културата.
Важно за продукта е да не се комбинира с регулатори на растежа, както и с органофосфорни инсектициди.
Корело® Дуо 85 ВГ Ви предлага:
 Двойно системно действие, с различен механизъм на активните вещества.
 Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели.
 Отличен контрол на житни плевели – райграс, овсига, власатка, див овес, метлица, лисича опашка.
 Ефективен срещу всички широколистни плевели, в това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, технологични слънчогледови самосевки и рапица.
 Безопасен към културата благодарение на антидотната технология.
 Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.
 Допълнително почвено действие до 3 седмици, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.
 Може да се прилага наесен, ако има поникнали плевели.
 Може да се прилага при температура над +5°.

 

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Новите опаковки на Corteva agriscience™

Уважаеми колеги земеделци,
Както вече, знаете от 1 юни 2019 г. на борсата за първи път се представи независимата компания Corteva agriscience™ с дейност в областта на земеделието, която включи в себе си активите на DuPont, DuPont Pioneer и Dow Chemical Company. Това сливане доведе до промяна на опаковките на продуктите за растителна защита. През селскостопанския сезон 2020 – 2021 г. ще откриете на пазара както продукти, брандирани с логата на DuPont и Dow Chemical Company, така вече същите продукти ще бъдат разпространявани и с нова опаковка.
Новата опаковка ще бъде млечнобяла със синя капачка, която ще бъде брандирана с логота на Corteva agriscience™.
Допълнителни въпроси:
– В какъв цвят ще бъде новата опаковка?
– Опаковката ще бъде млечнобяла.
– Ще се промени ли формата на опаковката?
– Не, формата на опаковките на определения продукт ще се запази.
– Материалът на опаковката ще бъде ли променен?
– Материалът на всички опаковки ще остане непроменен.
– В какъв цвят ще бъде капачката?
– Капачката ще бъде синя.
– Ще се промени ли формата на капачката?
– Не, формата на капачките на определния продукт ще се запази.
– Размерът на капачките ще бъде ли променен?
– Не, рамерът на капачките за определения продукт ще бъде еднакъв.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 55

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта