Торенето на културата трябва да е съобразено с ролята на отделните елементи

Агр. Петър Кръстев
Продуктивността на рапицата се определя от биологичните особености на избрания сорт, от прилаганата агротехника, гарнираността на посевите и др. фактори, които зависят от компетентността и възможностите на земеделския производител. Тя е силно зависима и от влагоосигуреността и температурния режим, които принадлежат към абиотичните фактори, на които човек трудно може да повлияе, дори практически е невъзможно. В случай че абиотичните фактори са благоприятни, необходимо условие за получаване на висок добив е оптималното осигуряване на растенията с хранителни елементи – комплекс от макро- и микроелементи. Те трябва да бъдат внимателно подбрани още през есента, защото от това зависи в какво състояние рапицата ще влезе в зимата. От оптималното хранене зависи и пролетното възобновяване вегетацията на културата, и в крайна сметка – добивът.
От семейството на зелевите култури рапицата е най-чувствителната култура към условията на отглеждане и хранене. Добре планираното използване на торове може да увеличи добива с до 70%. Особено внимание трябва да се отдели на зимната рапица, която се характеризира с по-висока добивност в сравнение с пролетните форми и е по-ценна в агротехнически аспект. При достатъчно снежна покривка зимните сортове рапица могат да издържат студ до -30°С, а без сняг до -15- 18°С. Въпреки това, ако посевите не са стигнали до подходящата фаза – розетка, и влязат в зимата неподготвени, те могат за загинат в резултат на измръзване, изтегляне и изсъхване, ако през зимата не вали сняг. Затова в предзимния период достатъчното запасяване с хранителни елементи е изключително важно.
Азот
Рапицата е култура, която през вегетацията си формира значително количество вегетативна маса. Това предопределя и високата й потребност от азот. При недостатъчното осигуряване на този елемент в ранни стадии на развитие и растеж, растенията забавят формирането на листна повърхност, което води до намаляване фотосинтетичната активност. Това е основна причина за слабо развитие на растенията през есента и в ранна пролет. В същото време прекаленото увличане по азотните торове също е вредно, защото завишаването им намалява съдържанието на масло в семената и неговото качество. Азотното хранене трябва да бъде оптимално и да не превишава общо 4,7 – 6,5 кг акт. в-во на декар. Половината от тази норма е добре да се даде есента със сеитбата, а останалото количество като пролетно подхранване предшестващо възобновяването на вегетацията.
Фосфор
Що се отнася до фосфора, неговата основна роля при рапицата се изразява във формиране на мощна и добре разклонена коренова система. Това е особено важно за години, когато няма равномерно влагообезпечаване, за да могат растенията да усвояват влага както от повърхностните, така и от по-дълбоките слоеве на почвата. При условия на достатъчна осигуреност, фосфорът повишава устойчивостта на растенията към полягане и болести, стимулира процесите на формиране на семена с повишено съдържание в тях на масло и протеин. В по-късна фаза, достатъчното количество усвоен K2O способства за обилния цъфтеж на рапичните растенията и подобрява нектароотделянето, резултатът от което е формирането на голямо количество семена. Потребността от фосфор на рапицата е 2,2 – 4,0 кг акт. в-во на декар.
Калий
Безспорно, за натрупването на въглехидрати в рапичните растения в есенния период е необходим калий, тъй като той благоприятства протичането на процесите на синтез и акумулиране на въглехидрати, има голямо значение за повишаване устойчивостта на растенията към ниски температури в зимния период. При достатъчно натрупване на въглехидрати осмотичното налягане в клетките на кореновата система се повишава. Това подобрява усвояването на вода и хранителни елементи. Потребността от калий на рапицата средно е 50 – 80 кг акт. в-во/т продукция.
Докато потребността на рапицата от макроелементите е ясна, то с микроелементите нещата са по-сложни, тъй като те трябва правилно да се приоритизират и да се знае точно кога, какво и колко да се даде.
Основните функции на микроелементите, внесени есента, са повишаване устойчивостта на растенията към биотични и абиотични стресове. Не на последно място изпълнението на тази задача е отредено и на сярата, която влиза в състава на аминокиселините, мастните киселини и витамините, а най-важното – способства изработването на имунитета на растенията към гъбни заболявания.
Сяра
Този елемент участва в ензимните реакции, които влияят положително не само на растежа и развитието, но и на добива и качеството на реколтата. Основната роля на сярата е да помага на растенията да усвояват азота, внесен с основната обработка и активно участващ във формирането на хлорофила. Рапичните растения имат нужда от този елемент два пъти повече, отколкото зърнените култури. За получаване на 1 т продукция са достатъчни 5 – 30 кг акт. в-во. При недостига на сяра се затормозява синтезъ т на протеини, забавя се растежът на растенията, образуват се малко количество семена и тяхното качество е ниско, вследствие намаленото съдържание на масло в тях.
Магнезий
Той има специално място в системата на хранене на рапицата, тъй като работи в тандем с калия, като повишава съдържанието на суров протеин в семената. За получаване на 1 т продукция са необходими 7 – 12 кг акт. в-во. Неговият недостиг обикновено се наблюдава на почви с pH >6,0.
Бор
В сравнение с другите зимни култури, рапицата има много голяма потребност от бор. При неговия недостиг се нарушават обменът на веществата в нуклеиновите киселини (ДНК, РНК), въглехидратният обмен, деленето и формирането на клетъчните мембрани, функционирането на клетъчните мембрани и регулирането на водния режим. Като следствие, растенията късно формират фаза розетка, младите листа придобиват светла окраска и се завиват. За достатъчно осигуряване на растенията, за по-нататъшното им развитие и оплождане на цветовете и получаване на 1 т продукция са достатъчни 45 г акт. в-во. При достатъчна осигуреност с бор се увеличава количеството шушулки на растенията и количеството на семената в тях, което води до повишаване на добива и неговото качество.
Молибден
Един от основните показатели за добива на рапицата е масата на хиляда зърна и количеството шушулки на растения, определяща роля във формирането на които играе молибденът. Този елемент не само подобрява азотното хранене, но повишава устойчивостта на растенията към студ, което е много важно за зимните култури. Въвеждането на молибдена в системата на хранене на растенията позволява увеличаване на суровия протеин с 10 – 15%, което значително подобрява конкурентоспособността на продукцията за продажба на пазара. Потребността за 1 т продукция е 0,7 г акт. в-во.
Манган
Един от ключовите елементи, влияещи за натрупването и транспорта на захари от листата към корените на растенията е манганът. Той участва активно в азотния и фосфорния обмен, в синтеза на АТФ. Особено важно е достатъчното количество от този елемент в есенния период, тъй като колкото повече са захарите, толкова по-малка е вероятността от измръзване на посевите и по-голяма вероятността от тяхното успешно презимуване. Потребността на културата от манган за 1 т продукция е 90 г акт. в-во. Дефицитът на този елемент лесно се диагностицира визуално – характерна е жилковата хлороза, като старите листа придобиват жълт цвят, а при някои сортове – червен.
Комбинации
Днес има предлагане на голям асортимент торове с различни комбинации от хранителни елементи. Съответно, има и различно влияние върху добива на рапицата от тяхното внасяне, както и върху неговото качество. При избора на микроторове за листно третиране на посевите следва да се обърне внимание на формулацията. Най-добре е елементите да са в хелатна форма, както и продуктът да има ефект на прилипател-транспортьор за безпрепятствено проникване компонентите на торовете в растението. Химичният състав на композицията микроторове трябва да се основава не само на физиологичните потребности на растенията на определен етап от тяхното развитие, но и на адитивното и синергичното взаимодействие на компонентите в растението. Важно условие е и високата наситеност с микроелементи, което ще осигури икономическа обоснованост от тяхното използване.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 10 Септември 2020 09:10

Рапицата е предпочитан предшественик

Петър Кръстев
Рапицата е една от най-предпочитаните предшественици, макар самата да не предявява големи претенции към засятата преди нея култура. Все пак най-подходящи за рапицата са площи, освободени от зърнено-житни и зърнено-бобови култури. Те се прибират сравнително рано, което е предпоставка за добра предсеитбена обработка. Обработката на почвата трябва да се направи така, че да осигури добра влагозапасеност, твърдо легло, рохкав повърхностен пласт, без буци и плевели. Начинът на обработка зависи от състоянието на почвата, предшественика и срока на засяване. При нормални в климатично отношение години и предшественик пшеница, най-подходящо е извършването на оран на 18 – 20 см, последвана от 1 – 2 дискувания. С оглед да се предотврати уплътняването на почвата при влажни почви, каквито тази година има на много места, дискуването трябва да се замени с култивиране или друга подходяща почвообработваща техника. Валирането преди и след сеитбата е задължително.
КУЛТУРАТА Е С ВИСОКА ПОТРЕБНОСТ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
Рапицата, както всички маслодайни култури, е силно взискателна към хранителните вещества в почвата. Торенето трябва да е съобразено със запасеността на почвата. Рапицата се нуждае от два пъти повече азот, фосфор и калий в сравнение с пшеницата. Примерни торови норми: 15 – 18 кг/дка азот, 8 – 10 кг/дка фосфор и 4 – 8 кг/дка калий. Фосфорът и калият се внасят преди основната обработка, а азотът – 30% предсеитбено. Останалото количество от азотния тор се внася през пролетта във фаза бутонизация на културата.
Най-благоприятният срок за сеитба на зимната рапица е 25 август до 20 септември при междуредово разстояние 12 – 15 см. и дълбочина на сеитбата 2 – 3 см.
Сеитбена норма е 0,4 – 0,5 кг/дка, осигуряваща 85 – 100 семена на м2. Завишаване на посевната норма води до етиолиране (изтегляне) на растенията, намаляване на разклоненията, броя на чушките и добива.

Публикувана в Растениевъдство

Агр. петър Кръстев

Зимната маслодайна рапица е една от културите, която е много подходаща за включване в сеитбооборота на пшеницата и другите зимни житни видове. Няма да се спирам на положителните й качества като предшественик, които са безспорни и агрономите добре ги знаят. Въпреки това, сеитбата на маслодайната култура през последните години винаги буди противоречиви чувства у производителите и колебания в решенията им дали, и каква площ от нея да засеят. Причините за тази колебливост са ясни за всички земеделски производители, занимаващи се с професионално земеделие – непредвидимите и най-често неблагоприятни агрометеорологични условия, които съпътстват (не)поникването и есенното развитие на културата.

Първата причина, която огроничава сеитбата на рапица е есенната суша, която не позволява нормално и дружно поникване на културата. Често това е причината, която води до пълно пропадане на посевите още есента.

Друга причина е силната зависимост на културата от срока на сеитба, който е един от основните фактори, влияещ на растежа, качеството и добива на рапицата. Оптималните срокове на сеитба за всяка култура в зависимост от климатичните условия са различни. Но в случая с рапицата съществуваедно общо правило: растениятатрябвада бъдат достатъчно развити, за да се запасят с достатъчно въглеводороди в корените и успешно да презимуват. До зимата рапицататрябва да достигне до фаза розетка (желателно е тя да има диаметър 15-20 см), да имаразвити 4-6 листа и диаметър в кореновата шийка 1,25 см. Това изискване е важно, защото недостатъчно развитите растения са подложени на риск не само от измръзване през зимата, но и от изсъхване в ранна пролет. Освен това, до началото на зимата рапицата трябва да е натрупала необходимата сумаот ефективни температурипо-високи от 4°С.

Затова, агрономите знаят, че сеитбата на рапица трябва да се направи около 6 седмици до първия значителен (не по-малко от -4°С) замръз. Друг ориентир, който специалистите следват е, че сеитбата на рапица трябва да е 5-6 седмици преди оптималните сроковена сеитба на пшеница. Оптималният прозорец за сеитба на рапица е с продължителност от 15-25 дни и в календарно време у нас е от средата на август до средата на септември.

Трябва да се има предвид, че прекалено ранните срокове на сеитба, съчетани с достатъчно почвена влага за поникване на растенията, водят доповишено потреблениекакто на влага, така и на хранителни вещества. Това често е причина за прерастване на растенията и повишава риска от измръзване.

И все пак, изборът на датата на сеитба в рамките на оптималния прозорец силно зависи от съществуващите конкретни почвено-климатични условия и прогнозата за тях. Рано засетите посеви, особено при добри условия за поникване и развитие, често прерастват, и затова измръзват. Освен това прерастващите растения силно изтощават почвената влага есента и страдат от конкуренцията на плевелите и самосевките от зърнени култури. Затова извеждането на борбата нежеланата растителност още в ранни етапи е много важна.

Основен индикатор на прерастването е височината на точката на растеж на рапицата. Ако тя е разположена сравнително близодо повърхността на почвата, няколко дни допълнителна вегетация могат да станат дори предимствопри условия на ранни замръзи. Закъснението съссеитбата може дадоведедоизмръзване на растенията зимата. А ако недоразвитите растения презимуват, те страдат повече от конкуренцията на плевелната растителност.

По време на сеитбата рапицата изисква наличие на влага в повърхностния почвен слой от 2,5 см. Ако сеитбата се забави, за да се изчакат оптимални условия, това обикновено се отплаща: растенията израстват достатъчно, за да презимуват успешно. Но ако рапицата се засеесъс закъснение в суха почва, това може да доведе до голям процент загуби по време на презимуването. Температурата на почвата също влияе върху оптималния избор на датата на сеитба.

Сеитбата трябва да е съобразена и с приложените обработки на почвата: при „No-till“ технологията културата трябва да се сее рано. Специалистите съветват, че е по-добре рапицата да се сее след дъжд , отколкото преди, защото дъждът може да отмие и отнесе малки частици почва от една в друга част на полето, в резултат на което ще се промени настроената при сеитбата дълбочина на семената.

Ако влагата в почвата е недостатъчна, най-добре е да се премине към минимални обработки на почвата. Това е технология, която не само запазва влагата, но осигурява ипо-добър контакт на семената с почвата. Последните изследвания на научната общност, занимаваща се с рапица сочат, че при равни условия, рано засятата рапицадавапо-висок добив, а закъснението със сеитбата води до намаляване на биомасата и на добива. Освен това засятата по-рано рапица „прескача“ критичните фази на развитие през пролетта преди настъпването на горещото време, когато температурата се повиши до ниво, неблагоприятно за вегетацията на културата. От друга страна пък по-ранният срок на сеитба повишава риска от нападение на посевите от неприятели, което може да наложи третиране с инсектициди още есента.

След толкова много „за“ и „против“, решението за сеитба на рапица е на земеделските производители, но последна дума има природата! Всичко е в ръцета на „Главния агроном“ и зависи от условията, които той ще предостави за развитието на иначе атрактивната от гледна точка като предшественик и бързо ликвидна и добре платена култура.

Публикувана в Растениевъдство

Ефикасна борба със самосевките от житни култури и слънчоглед може да се постигне само по химичен път

Агр. Петър Кръстев

Всеки земеделец, който отглежда рапица, постоянно се сблъсква с проблема самосевки от културата предшественик и плевелите, които поникват и се развиват заедно с основната култура. Съществуват няколко варианта за подготовка на полето за сеитба и осигуряване на интензивен старт и растеж на маслодайната култура. Един от най-разпространените методи е с използване на селективни почвени или ранновегетационни хербициди. Не трябва да се забравя, че именно в първите етапи от развитието си рапицата има голяма потребност от хранителни вещества, за да се подготви за успешно зимуване. Точно в този период обаче тя трябва да се „бори“ за макро- и микроелементи и за влага от почвата с широк спектър от конкуренти – самосевките от предшественика житни култури или слънчоглед и плевелната растителност. А за места с недостатъчна влага наличието на този тип нежелана растителност може да бъде критично за посева и за бъдещия добив.

За да се избегне и най-малкият риск от негативни последици върху рапицата, за да може тя да поникне и да се развива оптимално и безпрепятствено, земеделските производители трябва внимателно да проучат и да подберат най-подходящите широкоспектърни и абсолютно селективни за нея хербициди. Добре е да се използват хербициди с комбинирано действие както за житни, така и за широколистни самосевки и плевели. Задължително условие е също така те да бъдат разрешени и регистрирани за употреба в ЕС.

Пазарът предлага голяма гама от продукти в този сегмент – както почвени, приложени веднага след сеитба преди поникване на рапицата, така и хербициди за ранно вегетационно третиране. Много добро решение за борба със самосевките от културни предшественици и плевелната растителност предлагат хибридите технологична рапица, чийто растения са устойчиви на определени активни вещества. За тези хибриди има разработени специални хербициди селективни към културата, които са с максимално широк спектър на действие. Освен това, те могат да се прилагат в различни фази от развитие на рапицата и в различни дози, според плевелния състав на конкретното поле.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 09 Юли 2020 17:30

Защо рапица?

 • Последните пет години рапицата е сред най-рентабилните култури, отглеждани в България.
 • Първа носи приход на стопанството и дава възможност да се посрещнат спешни разходи, свързани с предстоящата кампания.
 • Високи и стабилни изкупни цени без големи колебания през годините.
 • Освобождава рано полето и дава възможност за перфектна подготовка за следващата култура. Това е голямо предимство, особено когато следващата култура е пшеница или ечемик.
 • Рапицата е един от най-добрите предшественици за пшеница или ечемик.
 • Дори и при критични условия (засушаване) се получава най-висок и стабилен добив от пшеница или ечемик след предшественик рапица.

Трудности и рискове при отглеждане на рапица

 • Затруднения при предсеитбената подготовка
 • Равномерно поникване и развитие наесен
 • Постигане на оптимална гъстота
 • Успешно презимуване
 • Извеждане на правилна растителна защита и хранене през пролетта
 • Разпукване и загуба на добив в последните етапи от развитие

За да ограничите рисковете и да оптимизирате разходите си заложете на генетиката DEKALB® и експертизата на представителите на Байер за цялостната технология и успешното отглеждане на рапица.

Защо рапица DEKALB® от БайерПР Рапица онлайн 2

Високи и устойчиви резултати, дори и при неблагоприятни условия!

 • С генетиката DEKALB® успявате да реколтирате рапица на печалба, дори при късно поникване наесен, поради много бързото развитие на кореновата система и надземната маса на хибридите.
 • Дава оптимален добив дори при ниска гъстота (15-20 растения на кв.м) поради високата си компенсираща способност.
 • Третираните с инсектицид семена дават възможност да се намали сеитбената норма, като с това се оптимизират разходите за семена на декар. Третирането с инсектицид осигурява поникването на семената дори след дълъг престой в почвата, предпазвайки ги от почвени неприятели.
 • Модерната генетика DEKALB® се състои от средновисоки хибриди с отлична способност за разклоняване, което спомага за добро покритие на площта, дори при ниска сеитбена норма, ограничавайки риска от полягане.
 • Хибридите DEKALB® са толерантни към есенната форма на фома, която е най-вредоносна.
 • Сигурност в последните фази на развитие на рапицата поради устойчивост на разпукване на шушулките.
 • Двойна устойчивост срещу паразита синя китка*.

*ДК ИМАРЕТ CL от портфолиото на Байер – толерантен Clearfield хибрид.

За пълното портфолио хибриди DEKALB® посетете www.dekalb.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

Публикувана в Растениевъдство

Прилагането на агротехника, съобразена с конкретната обстановка и съчетана с подходящи продукти за комплексно хранене на растенията, неминуемо води до положителни резултати

Масовият посев рапица в землището на гр. Алфатар, обл. Силистра, в края на май вече дава заявка за висок добив. Живка Георгиева – стопанката на това прекрасно поле, и Владимир Желев от компанията Агрополихим не скриват задоволството си от състоянието на рапицата, въпреки стреса от късното поникване и минималните валежи до момента. Технологията е спасила този посев и две мнения няма – изборът на продукти за предсеитбено торене, подхранването по време на вегетацията и листното торене са изиграли много важна роля в отглеждането на културата. Използвани са познати, утвърдени продукти, и един премиерен тор, подробности за които научаваме от Живка Георгиева и Владимир Желев – ръководител „Агрохимия и почвознание“ в компанията Агрополихим АД – лидер в България и пазарен фактор на картата на торовото производство и търговия в Югоизточна Европа.
Торене рапица ьПрез есента на 2019 г. в стопанството засяват рапица – тя е интензивна култура, с доста специфики по нейното отглеждане, но при правилна агротехника и спазване на добро хранене дава много добри резултати на земеделските производители, разказва г-жа Георгиева. „Това, което направихме като цялостна технология за приложение на продуктите за основно предсеитбено хранене и по време на вегетацията, е, че приложихме най-новия продукт на Агрополихим – NP18:38 с 5% сяра и 0,3% цинк“ – обяснява стопанката на полето, а г-н Желев уточнява, че именно на това поле реално е и премиерата на новия продукт на Агрополихим. Цинкът е елементът, който участва в производството на ауксините, които са важни за регулирането на растежа на всички селскостопански култури. Също така той участва във фотосинтезата, в изграждането на протеините и в редица важни химични процеси.
Ето и подробности по приложената агротехника. Направени са две дискования преди сеитба с цел оптимално запазване на влагата в почвата. Тоест тук няма оран, няма продълбочаване, а плитка обработка, която е спомогнала за запазване на малкото влага, която е имало от есента на 2019 г. След това е направено основно предсеитбено торене с продукта NP18:38 с 5% сяра и 0,3% цинк.

„Предвид обстоятелствата, че изчаквахме културата да поникне повече от месец, се наложи да направим едно коригиращо подхранване с листен тор – обясняват стопанката и експертът. – За тази цел приложихме продукта Фаст+ за маслодайни култури, който се характеризира с високо съдържание на бор 10% в комбинация с други елементи със съдържание на молибден, манган, сяра в добавка азот. Третирахме в доза 200 мл на декар, като с това приложение успяхме да доведем рапицата до оптимална фаза за зимуване – шести-осми лист. Предвид обстоятелствата, които бяха в началото на годината, през февруари решихме да разделим азотното подхранване на 3 пъти. При първото азотно подхранване приложихме амониев нитрат в периода 15-16 февруари в норма 18 кг на декар. С това приложение на азот ние целихме да влезем в нормална пролетна вегетация. След първото подхранване агрометеорологичните условия за развитие на културата бяха оптимални. Имахме доста висока почвена температура и значително количество валежи, което провокира рапицата да влезе в активна пролетна вегетация. След около 20 дни приложихме втората норма на азот – 25 кг/дка амониев нитрат. Рапицата беше във фаза начало на стрелкуване. Във фаза бутонизация приложихме продукта Фаст+ за маслодайни култури, който съдържа двата елемента бор и молибден, които са ключови за цъфтежа на рапицата. AE9A0014 ьВ тази фаза приложихме и последното азотно торене – 20 кг/дка амониев нитрат. В района на Североизточна България имаме изключителен дефицит на основния фактор за получаване на високи резултати, а именно влагата, но въпреки това културата се развива изключително добре. За последните 3 месеца имаме 65 литра дъжд, като те са доста неравномерни. Благодарение на прецизната технология, която приложихме тук, на това поле се надяваме да получим много добри резултати въпреки тежката обстановка в региона“.
Живка Георгиева обобщава мнението си за новия продукт на Агрополихим: „С помощта на агрономите от фирмата приложихме продукта NP18:38 с цинк 0,3 % и сяра 5%. Това се отрази много добре на културата, тя получи много добро развитие. Този продукт към момента показва добри резултати. Ще продължим да го използваме и в следващите култури – пшеница, ечемик, и разбира се, ще продължим по този начин и с рапицата“.

Публикувана в Растениевъдство

Рапицата е сред основните маслодайни култури в България с изключително важно стопанско значение за страната. Дълбоката ѝ и бързоразвиваща се коренова система подобрява структурата на почвата, нейната аерация и водопропускливост. Зимната маслодайна рапица се отличава с висок противоерозионен ефекткато изключително много подобрява и фитосанитарното състояние на почвата (има по-малък натиск от почвени патогени след нея) – например, намалява поражението от кореново гниене при пшеницата. Културата е изключитело важен участник в сеитбооборота и важен предшественик на житни култури. Пшеница, засята след рапица, изпитва по-малък стрес при силни стресови фактори, развива се много по-добре (има по-добра биометрия) и дава по-висок добив. Друго важно предимство на рапицата е, че използвана като междинна култура, тя освобождава най-рано площите и ги оставя чисти от плевели за следващите култури. Рапицата може да се използва както за зелено торене (оризища), така и за зелен фураж с висока хранителна стойност. Не на последно място, рапицата е едно от най-добрите медоносни растения. От един декар могат да се получат до 10 кг мед.

Освен огромното си стопанско значение и приложение, рапицата е изключително рентабилна култура и води до повишаване на ефективността от използването на единица площ.Цената на културата на международните пазари продължава да бъде много атрактивна, което я прави една от най-рентабилните култури за всяко едно земеделско стопанство.

Ние от Байер предлагаме най-устойчивите и пластични рапични хибриди на българския пазар. Нашите хибриди ДЕКАЛБ® се отличават с изключителна адаптивност, устойчивост на ниски температурии двойна толерантност на фома (полигенна резистентност и ген Rlm7)от самото начало до края на вегетацията. Друга характерна особеност на хибридите ДЕКАЛБ® е устойчивостта на разпукване на шушулките, която е свързана с високите добивни резултати и гъвкавостта при жътва. Благодарение на отличните си агрономически характеристики, хибридите ДЕКАЛБ® осигуряват много добър добив с отлично маслено съдържание дори и при по-нисък брой реколтирани растения на квадратен метър.

Рапичните семена на хибридите ДЕКАЛБ®през сезон 2020 се предлагат с третиране в два варианта:

- С фунгицида на Байер България Сценик Голд®. Продуктът съдържа две активни вещества за изключителен контрол на ключовите ранни заболявания, проявяващи се при рапичните култури, като алтернария (Alternaria), фома (Phoma) или кореново гниене (Rhizoctonia). Третираните със Сценик Голд® семена поникват по-добре и по-бързо*. Сценик Голд® сигурна защита за Вашите семена от самото начало!

-С АКСЕЛЕРОН®ЕЛИТ - иновативен системен комплекс за защита на рапичните семена и младите рапични растения от ключови ранни болести и неприятели. Комбинираното действие на двата нови системни продукта – фунгицид Сценик Голд® и инсектицид Бутео Старт® осигурява защита на посева от пропадане в резултат на продължителна суша след сеитба (защита от почвени патогени и неприятели), както и бързо поникване и последващо първоначално развитие с максимална защита за разкриване на пълния добивен потенциал на хибридите ДЕКАЛБ®.

АКСЕЛЕРОН®ЕЛИТ – ЕТАЛОН В ЗАЩИТАТА НА РАПИЧНИТЕ СЕМЕНА ОТ БАЙЕР

АКСЕЛЕРОН® ЕЛИТ е комплексно решение за защита на рапичните семена и младите рапични растения от ключови болести и неприятели като рапичните бълхи и ларвите на листната оса. Комбинираното действие на двата нови системни продукта – фунгицид Сценик Голд® и инсектицид Бутео Старт® осигурява същевременно бързо поникване и последващо начално развитие с максимална защита за разкриване на пълния добивен потенциал на хибридите ДЕКАЛБ®. Благодарение на комплекса АКСЕЛЕРОН® ЕЛИТ се постига надеждна защита на

вашите рапични семена от почвени патогени и неприятели.

Фунгицидът Сценик Голд® съдържа две активни вещества (Флуопиколид/Fluopicolide (200 g/L) + Флуоксастробин/fluoxastrobin (150 g/L)) за изключителен контрол на ключовите ранни заболявания, проявяващи се при рапичните култури като:

- Фома (Phoma),

- Алтернария (Alternaria)

- Кореново гниене (Rhizoctonia)

Продуктът подобрява поникването на културата.*

                Системният инсектицид Бутео Старт® съдържа изцяло ново активно вещество (Флупирадифурон/Flupyradifurone (480 g/L)), вдъхновено от природата. Продуктът е ефикасен срещу ключовите гризещи и смучещи вредители при рапицата в ранните етапи от нейното развитие. Отличава се с дълготраен ефект и системна защита до 4 седмици. Защитава културата от ранно нападение на земните бълхи.

Бутео Старт® се характеризира с добър екотоксикологичен профил и изключителна безопасност по отношение на пчелите.

                *спрямо нетретирани семена

ЗАЩИТЕТЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗА ДОБИВ ОЩЕ ПРЕДИ ЗИМАТА С АКСЕЛЕРОН® ЕЛИТ!

През сезон 2020г. на българския пазар ще бъдат предложени следните хибриди ДЕКАЛБ®, третирани с Акселерон®Елит: ДК ЕКСАЙТЕД, ДК ЕКСТАЙМ, ДК ЕКСЕПШЪН, ДК ЕКСПАНШЪН, ДК ИМПРЕШЪН CL и ДК ИМАРЕТ CL.

ДК ЕКСАЙТЕД - Ново поколение средноранен конвенционален хибрид с изключително висок добивен потенциал и стабилност на добива. Отличава се с бързо развитие през есента, което позволява гъвкавост по отношение на сеитбата, устойчивост на ниски температури, толерантност към жълта вироза и фома и много добро маслено съдържание.

ДК ЕКСТАЙМ - Хибрид с отлични агрономически характеристики и толерантност на ниски температури. Отличава се със средноранен цъфтеж, стабилност на добива и висок добивен потенциал. Хибрид, подходящ за отглеждане при нашия континентален климат.

ДК ЕКСЕПШЪН - Хибрид, отличаващ се съссредноранен цъфтеж и бързо развитие през есента. Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата. Хибридът се характеризира и с висок добивен потенциал, и ефективно усвояване на азота.

ДК ЕКСПАНШЪН –Среднокъсен хибрид, характеризиращ се с бързо развитие през есента и възможност за късна сеитба. Притежава отлична устойчивост на разпукване на шушулките, високо маслено съдържание и устойчивост на ниски зимни температури.

ДК ИМПРЕШЪН® CL – Среднокъсен Clearfield® хибрид с отлични агрономически характеристики. Отличава се с бързо развитие през есента, много добра толерантност на ниски температури, устойчивост на разпукване на шушулките и отлично маслено съдържание.

ДК ИМАРЕТ CL - Clearfield® хибрид с висок потенциал за добив. Характеризира се с толерантност към паразита Синя китка, толерантност към ниски температури през зимата, високо маслено съдържание и стабилност на добива. Устойчивостта на разпукване на шушулките дава допълнителна гъвкавост и спокойствие по отношение на жътвата.

За повече информация посетете www.dekalb.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

 

Публикувана в Растениевъдство
Георги Катранджиев е земеделец от с. Спасово, общ. Генерал Тошево. Заедно със семейството си  обработва около 30 000 дка земеделска земя. Продължава работата на своя баща - известния агробизнесмен Димитър Катранджиев. В Добрич той сподели тайната на успеха в земеделието пред "Гласът на земеделеца":
Основната причина за нашата дългогодишна успешна работа са добрите професионалисти, каза фермерът. Имаме много добър агроном. Всичките ни работници са изключително отговорни и ние по всякакъв начин се стремим да ги запазим. Залагам и на съветите на моя баща - Димитър Кантранджиев, който дълги години се занимава със земеделие. Разбира се, залагаме изключително на добра техника, отлични семена и препарати. 
Относно ситуацията на полето, Георги Катранджиев каза:
- Тази година не сяхме рапица. Поради лошите 2-3 години в Добруджа рапицата изчезна като култура. Има я на много малко места, но виждам, че където я има е в много добро състояние. Пшеницата на този етап е добре. Падналите в началото на февруари валежи се отразиха много добре на нейното развитие, пшеницата поникна равномерно навсякъде, но поради високите температура прераснаха някои от пшениците. Лошото е, че сега отново влязохме в период на засушаване. За сеитбата е още рано да се каже, но определено влагата не е достатъчно.
Виждам, че притеснението сред колегите е голямо. Особено за царевицата. На голяма част от полетата, които ще бъдат засяти с царевица имаше междинни култури като предшественик. Тази година преди разораването, междинните култури се бяха развили много добре и прораснаха. При нас в Добруджа, масово се прилага комбинация от житни и нежитни култури. Повечето колеги прилагат комбинацията на пшеница с рапица. Но рапиците прораснаха и извлякоха влагата, която имаше от есента. Когато през декември започнахме да разораваме междинните култури, на места, където рапицата беше по-гъста, почвата беше пресушена и при оран излизаха големи буци и нямаше никаква влага. Засега чакаме.
Публикувана в Интервюта

Аномално високите температури провокират вегетация и разпространение на заболявания в посевите с зимни житни култури и маслодайната рапица

Агр. Петър Кръстев

Ще започна малко извън контекста на настоящия материал, като се върна малко назад в годините. Искам да припомня едно изказване на наш министър председател от трибуната на Народното събрание. През 2008 година беше вече започнала световната икономическа криза и нашият висш държавник смело заяви: „Световната икономическа криза няма да засегне България!“ Още тогава думите му предизвикаха у мен, (а предполагам и у много реално мислещи българи), недоумение от тази недомислена (да не казвам друга дума, която би била по-подходяща) констатация! Времето разбира се доказа, че той не е прав.

Нещо подобно в момента се случва и с изявленията на учени и експерти от цял свят, че в момента с непредсказуеми темпове тече процес на глобално затопляне на климата на Планетата ни. Отново у нас има хора, които смятат, че едва ли не този процес няма да ни засегне пряко.

Но времето ни показва друго – картината и у нас е доста нетипична за сезона, отсъстват валежи, няма сняг, температурите са драстично високи за сезона. Преди 20-тина години в България неофициално се разпространяваше една секретна информация от НАСА, в която се прогнозираше, че след около 50 години климата в Европа ще е доста променен. Там се казваше, че в нашата географска ширина валежите ще стават все по-оскъдни, климата ще върви към опустиняване и че няма да има условия за отглеждане на зърнено-житни култури. Това време като че ли идва с непредсказуемо бързи темпове.

Аномално високите за това време на годината температури продължават

Навсякъде в страната отсъства снежна покривка,нивото на валежите е значително под нормата, а температурите са драстично високи. Зимните зърнено-житни култури и рапицата не могат да встъпят в пълен покой, който тези култури трябва да преминат. Дори може да се каже, че вегетацията не е спирала. В растенията не протекоха нормалните процеси на концентрация на захарите. Вегетиращите растения не натрупаха необходимите им за зимуване захари в най-важните за възобновяване на пролетната вегетация органи – възелът на братене при пшеницата и другите житни култури, и кореновата шийка при рапицата. Това ги прави изключително уязвими към рязко падане на температурите дори и не много под нулата. В клетките на растенията се намира много свободна вода, която при евентуален замръз ще доведе до образуване на кристали лед, които ще причинят разкъсване на тъканите и загиване. Това важи и за рапицата, особено за посевите с прерастнали растения, които са изнесли растежният връх над почвата. Без снежна покривка те силно ще пострадат от частично или пълно измръзване.

Да не говорим, че незатихващата вегетация, както прогнозирах в материала от миналия брой на „Гласът на земеделеца,“ ще доведе до ранен азотен глад. Това явление вече е факт и на много места в страната посевите с зимни житни култури масово жълтеят. Разрешеното време за пролетно подхранване на есенниците с азот съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяване с нитрати от земеделски източници е след 5 февруари.

В момента агрономите нямат формула за успешен ход!

На специалистите в зърнопроизводителните стопанства в това време, когато няма валежии температурите са високи, не им остава нищо друго освен редовно да наблюдават посевите от близо. Защото при тези условия съществува реална опасност болести и неприятели рано да нападнат изнежените и незакалени посеви. Инокулумът от болести при рапицата и житните култури е в посевите още от есента. Единствено липсата на влага до известна степен го задържа от развитие. Най-засегната от сушата отново е Добруджа, където недостига на влага е най-осезаем. Там също преобладават високи за сезона температури, които придружени от характерните за района ветрове водят до физиологична суша на растенията и бързо изсушаване на почвата.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 25 Ноември 2019 12:06

Без бор рапица не става

Оскъдната потребност на маслодайната култура от микроелемента не е основание за подценяване

Агр. Петър Кръстев

Съвременните технологии за отглеждане на зимна маслодайна рапица включват листното подхранване с бор в продължение на целия вегетационен период. Това се обуславя от факта, че културата е боролюбива. Въпреки това ефектът от третирането с бор не е безусловен – той зависи от избора на правилната форма на тора и нормата на внасяне.

Значение на есенното приложение на бор за рапицата

В сравнение с други земеделски култури, за растежа и развитието си рапицата изисква голямо количество бор. За нея той има важно значение в процеса на оплождането, повишава устойчивостта на клетъчните стени, намалява разцепването на стъблото и кореновата шийки по време на студ и интензивен растеж, спомага за повишаване устойчивостта на растенията към болести (фома, вертицилиум и др.). Освен това борът влияе на развитието на кореновата система, което се отразява благоприятно на доброто водоснабдяване и бързото възобновяване вегетацията напролет.

Есента рапицата усвоява 25% от общото й необходимо количество бор. Във фаза розетка есента (6-8-и лист) протича процес на диференциране на генеративните органи. Балансианото минерално хранене и продължителният срок на залагане на пъпки осигуряват получаването на максимална производителност на рапицата.

Дефицитът на бор в есенния период води до преустановяване на растежа и развитието на кореновата система на рапицата, точката на растеж на растенията, намалява натрупването на захари и интензивността на тяхното транспортиране към кореновата шийка, влошава студоустойчивостта на растенията, което води към разцепване, деформации и куха коренова система (сн. 1). Растенията закъсняват с излизането от фаза розетка, младите листа имат светлозелен цвят, а в краищата са усукани и сбръчкани. На старите листа се образуват петна с червен и червено-виолетов цвят (сн. 2). По-късно дефицитът на бор влияе отрицателно на процесите на цъфтеж и опрашване.

При високо рН на почвата (> 7,5) се образуват борати, в които борът преминава в недосъпни за растенията форми. Той образува устойчиви съединения с желязото и алуминия, органичните вещества и глинестите минерали в почвата. При оптимални условия борът е подвижен в почвата, но трудно се придвижва в тъканите на повечето селскостопански култури. Неговото постъпване в растенията зависи от влагообезпечеността на почвата. Борът се движи по ксилема само с водния ток, т. е. от кореновата система към растежните точки и скоростта на неговото движение зависи от интензивността на транспирацията на растенията. Затова във фази, когато растенията се нуждаят от оптимално осигуряване с бор (например в периода на залагане на генеративните органи), засушаването оказва критично влияние. Слабата мобилност на бора в растенията обуславя необходимостта от периодично листно подхранване с торове, съдържащи този микроелемент.

Видове торове

Асортименът от борни торове за листно подхранване е доста широк, техният дял на пазара във вид на еднокомпонентни микроторове е около 80%, което значително превъзхожда обема на предлаганите други еднокомпонентни продукти. Предлагат се както в прахообразна форма във вид на чиста борна киселина и натриев борат (динатриев октоборат, натриев тетраборат и др.), така и течни, в които борът е в комплекс с органични съединения, най-често като боретаноламин.

Именно формата на бора влияе на ефективността от прилагането на тези торове. Това означава, че не всички торове, съдържащи бор, осигуряват еднакво качество или концентрация на елемента, а цената невинаги е най-доброто мерило за истинската рентабилност на продукта. Евтиният продукт в крайна сметка може да струва по-скъпо, тъй като е необходимо да се приложи в голямо количество, от което пък има риск от възникване на проблем с разтворимостта. Затова прилагането на такъв продукт може повече да навреди, отколкото да донесе полза. Само висококачественият, леснодостъпен пречистен бор има дълъг и осезаем положителен ефект.

 Недостатъци на сухите борни формулации

Повечето съединения на бора се усвояват лошо от листната повърхност и не могат да бъдат използвани от растенията като източник на елемента, тъй като имат ниска разтворимост (например борната киселина и натриевият тетраборат) и висока фитотоксичност. Бързата и пълна разтворимост гарантира достъпността на бора за растенията и осигурява необходимата технологичност от внасянето им. Не бива да се пренебрегва фактът, че торовете на основата на бор с натрий съдържат високо количество натрий, който може да окаже токсично въздействие на растенията. А някои лошо пречистени борати могат да съдържат в състава си тежки метали и други токсичнипримеси.

Токсичното действие на борната киселина може да бъде обусловено от ниската скорост и степен на нейната разтворимост в резервоарни смеси, което като правило води до неравномерно разпределение на активните вещества в резервоара. Затова на листната повърхност попадат различни концентрации работен разтвор, в това число много високи, което води до пригори. Освен това върху листата борната киселина бързо засъхва и кристализира, което напълно блокира постъпването на бора в растението и повишава риска от фитотоксичност.

Нови научни разработки в производството на торове значително повишават ефективността от прилагането на борни препарати за листно подхранване. Висока достъпност осигуряват комплексите на бора с органични компоненти.

Предимства на органичните полиборати

За повишаване разтворимостта и биодостъпността на бора се използват преди всичко комплекси с моноетаноламин. Тези съединения са напълно разтворими във вода и течни NPK торове, не съдържат хлор, натрий или тежки метали, което води до минимум риск от замърсяване, пригори или фитотоксичност. Тези полиборатни органични комплекси на бора осигуряват отлични хидратиращи и влагозадържащи свойства, способстват за равномерното покритие на листната повърхност, проникването и адсорбцията на елемента в растението.

С органичните съединения на бора се постига и значително намаляване значението на хигроскопичната точка на торовете, т. е. относителната влажност на въздуха, при която нанесеният разтвор на листата няма да изсъхва бързо. За сравнение: борната киселина има хигроскопична точка около 98%, т. е. от разтвора, който попада на листната повърхност, тя ще бъде усвоена от растението в чист вид само в наситен с влага въздух.

Внасянето на торове, които освен бор съдържат мед и молибден, способства за получаване на мултиплициращ стимулиращ ефект и максимална полза от подхранването. За бобовите култури специално се разработват препарати с повишено съдържание на молибден и кобалт, които благоприятстват растежа на симбиотичните бактерии и активират процеса на азотфиксация. Ако борните торове съдържат специални вещества – активатори на поглъщане и транспортиране на бора в растенията, тогава се увеличават кофициентът на асимилация, скоростта на действието и мобилността на този микроелемент в растенията за достигане на максимална ефективност от листното подхранване.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 13

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта