ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ИЗДАНИЯТА НА СЕЗОНИ 7 ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ИЗДАНИЯТА НА СЕЗОНИ 7 ООД  – ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ
Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за абонамент за периодичните печатни издания – вестници и списания на „Сезони 7“ ООД и различните нива на достъп до дигиталните продукти на „Сезони 7 “ ООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Клиентите/Абонати и „Сезони 7“ ООД. Чрез плащането на абонамент, Клиентът/Абонат се съгласява да бъде обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

„Сезони 7“ ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.zemedeleca.bg, заедно със съобщение за промените.

I. Общи приложения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „Клиент/Абонат“ – под Клиент/Абонат се разбира физическо или юридическо лице, което закупи абонамент за издание/я на „Сезони 7“ ООД.
2. „Издания“ – под Издания се разбират следните периодични печатни издания и дигитални продукти:

2.1. Периодични печатни издания:

2.1.1. Седмични издания:

– Вестник „Гласът на земеделеца“ – излиза всеки понеделник (с изключение на дните национални празници, когато издаването се измества). Корична цена 1.00 лв.;

2.1.2. Двуседмични издания:
– Вестник „Пчела и кошер“ – излиза всеки втори вторник от месеца. Цена 1,20 лв.  
2.2. Дигитален достъп:

2.2.1. Абонаментен план общ  – включва достъп до сайта zemedeleca.bg през мобилни устройства и настолен компютър.

2.2.2. Абонаментен план PRO – включва достъп до сайта и електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“ 

2.2.3.   Абонаментен план PRO +  – включва достъп до сайта и електронното издание на вестник „Пчела и кошер“

3. „Дата на излизане на печатните издания“ – под Дата на излизане на печатните издания се разбира датата на излизане на изданието на пазара, фиксирана по-горе „Сезони 7“ ООД си запазва правото да променя датата на излизане на пазара.

4. „Оторизирани партньори-доставчици“ – под Oторизирани партньори-доставчици се имат предвид дружества, с които „Сезони 7“ ООД има сключени договори за набиране и доставка на абонамент, а именно: „Български пощи“ ЕАД, „Доби прес“ ЕООД и др.; в отношенията по набиране на абонамент между „Сезони 7″ООД и оторизираните партньори са приложими разпоредбите на чл.чл. 348-360 от Търговския закон „Комисионен договор“.

II. Сключване на абонамент

1. Абонамент за изданията на Сезони 7 ООД се извършва по един от посочените по-долу начини:

– чрез заплащане на абонамент с платежно нареждане или пощенски запис по следната банкова сметка на „Сезони 7“ ООД: IBAN:  BG92UNCR96601017898400  , Банков код: UNCRBGSF; банка: Уникредит Булбанк АД;
– чрез заплащане на абонамент с потребителски профил в ePay или Paypal;
– посредством оторизираните партньори-доставчици на Сезони 7 ООД;
– други оторизирани партньори на Сезони 7 ООД.

III. Срок на абонамента

1. Абонаментът за печатните издания, в зависимост от броя последователни месеци, за които се сключва, бива:

– абонамент за 1 (един) месец;
– абонамент за 3 (три) месеца;
– абонамент за 6 (шест) месеца;
– абонамент за 12 (дванадесет) месеца;
– абонамент за 24 (двадесет и четири) месеца.

По желание на Клиента/Абонат, абонамент може да се сключи за период, с продължителност различна от изброените (четири, пет месеца и т.н.).

1.1. Абонаментът за печатно издание, който е заявен и платен до 18-то (осемнадесето) число на текущия месец, започва от началото на следващия месец, или непосредствено след заплащането му, ако адресът позволява дистрибуция с частен доставчик.

1.2. Началната дата за доставката на сключените вече абонаменти може да варира в зависимост от адреса за доставка, като Сезони 7 ООД уведомява Клиента/Абонат за възможностите до 3 (три) работни дни от сключването.

1.3. В случай, че абонаментът е направен посредством оторизираните партньори-доставчици, Клиентът/Абонат е длъжен да се информира за обявените от тях срокове за стартиране на абонамент.

2. Абонаментът за дигитален достъп до съдържанието на Сезони 7 ООД се сключва за период от:

– абонамент за 1 (един) месец;
– абонамент за 3 (три) месеца;
– абонамент за 6 (шест) месеца;
– абонамент за 12 (дванадесет) месеца;
– абонамент за 24 (двадесет и четири) месеца.

2.1. Абонаментът за дигитален достъп започва от датата на успешното заплащане на цената за абонамент

3. Абонамент за дигитален достъп с автоматично подновяване – абонаментът с автоматично подновяване може да бъде сключен за всеки от основните периоди на абонамент, а именно:

– абонамент за 1 (един) месец;
– абонамент за 3 (три) месеца;
– абонамент за 6 (шест) месеца;
– абонамент за 12 (дванадесет) месеца;
– абонамент за 24 (двадесет и четири) месеца.

Подновяването се обозначава от Клиента/Абонат, през персоналния му профил в ситемата на PayPal.

IV. Изисквания за сключване на абонамент

1. За печатните издания Клиентът/Абонат трябва да посочи в талона за абонамент, както следва:

– име и фамилия на получател/ наименование на фирма (ако Клиентът/Абонат е юридическо лице);
– точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент;
– телефон;
– e-mail адрес за контакт;

Абонаментът може да бъде с адрес на доставка но територията на България.

1.1. Доставката на изданията е до пощенска кутия на адреса на доставка – Клиентът/Абонат следва да разполага с пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на съответното издание) на адреса за доставка, която да е сигурна (с ключ), с табела с името на получателя на абонамента. В случай, че входната врата на сградата на адреса за доставка се заключва, Клиентът/Абонат следва да осигури ключ за свободен достъп на пощальона/куриера до пощенската кутия. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на изданията в нея, Сезони 7 ООД не носи отговорност за евентуално неполучаване на същите от Клиента/Абонат. Също така е възможно и доставка до бизнес сграда където изданията да се оставят на портиер, рецепция или охрана, като Клиентът/Абонат се задължава да уведоми горните за доставката на съответните издания.

Сезони 7 ООД си запазва правото да откаже сключване на абонамент за райони, в които доставката е обективно затруднена (напр. когато Клиентът/Абонат не е осигурил условия за нормална доставка (в съответствие с описаното по-горе в настоящите общи условия)), и/или в случай, че разходите за доставка до посочения от клиента адрес са икономически необосновани в съответствие със стойността на абонамента (напр. в случай, че партньори-доставчици (посочени в настоящите общи условия) нямат разнос/доставка до посочения адрес). В случай на отказ от абонамент, платената сума за абонамент ще бъде възстановена на клиента.

2. За дигитален достъп:

Необходимо е клиентът да направи заявка, като първо регистрира профил в www.zemedeleca.bg. При регистрацията си, клиентът посочва e-mail адрес и парола.

При поръчка на абонамент клиентът посочва e-mail адрес и телефон за връзка.

При плащане с дебитна/кредитна карта абонаментът се активира автоматично и Клиентът/Абонат получава потвърждение на e-mail адреса, с който се е регистрирал в www.zemedeleca.bg.

– При плащане по банков път достъпът до дигиталния продукт се активира след постъпването на сумата в сметката на „Сезони 7“ ООД, за което се изпраща съобщение на e-mail адреса на клиента.

V. Прекратяване на абонамент

1. Абонамент за дигитален продукт

Клиентът/Абонат може да заяви прекратяване на абонамента за дигитален продукт, като изпрати e-mail до [email protected]. При прекратяване на абонамента се спират всякакви бъдещи плащания по въпросния абонамент от страна на Клиента. В този случай, Клиентът не получава възстановяване на заплатената сума, като Сезони 7 запазва достъпа на Абоната/Клиента до дигиталното съдържание, обект на абонамента, до края на заплатения абонаментен период.“

2. Абонамент за печатни издания

Клиентът/Абонат може да заяви прекратяване на абонамента си за печатни издания, като изпрати e-mail до [email protected]. При прекратяване на абонамента се спират всякакви бъдещи плащания по въпросния абонамент от страна на Клиента. В този случай, Клиентът не получава възстановяване на заплатената сума, а Сезони 7 изпълнява договорния си ангажимент за доставка на изданията, попадащи в абонаментния план, до изтичане срока на абонамента.“

VI. Рекламации (относими са само към абонамента на печатни издания)

1. Рекламации за дефектни или недоставени броеве се приемат в рамките на една седмица от датата на разпространение – за седмични издания и до края на месеца, последващ месеца на разпространението – за месечни издания.

1.2. Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на 7 (седем) работни дни, след което Клиента/Абонат се уведомява за предприетите мерки. При наличие на доставени повредени екземпляри или такива с фабрични дефекти – на Клиента/Абонат се доставя нов брой на съответното издание без дефекти. В случай на недоставени екземпляри на Клиента/Абонат се доставя нов брой на съответното издание.

В случай, че абонаментът е направен посредством оторизиран партньор-доставчик, рекламациите се подават към него.

Сезони 7 не носи отговорност за забавяне на доставката на/неполучаване на изданията, за които Клиентът/Абонат е сключил абонамент посредством оторизираните партньори/доставчици, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Клиента/Абонат.

 В случай, че издаването на някое издание бъде преустановено, сумата за остатъка от периода ще бъде възстановена или пренасочена към друго издание.

VIII. Подновяване на абнамент

Сезони 7 ООД има задължението 30 (тридесет) дни преди изтичането на абонамента да уведоми клиента с e-mail или телефонно обаждане, с оглед подновяването му. Сезони 7 ООД може да потърси клиента чрез контактните му данни и след изтичането на последния му абонамент, за да му предложи да се абонира за същото или сходно издание на Сезони 7 ООД. Клиентът може да възрази срещу това използване на данните му, във всеки един момент.
Абонамент без автоматично подновяване приключва с изтичането на периода му.

IX. Други

1. Сезони 7 ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Сезони 7 ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите/Абонати. За повече информация вижте нашата Декларация за поверителност.

Настоящите Общи условия за абонамент влизат в сила на 10.06.2009 г., последно изменени, считано от 15.03.2021г.