Как да се прекрати договор, сключен за една стопанска година

ВЪПРОС: Сключих договор за наем на земеделска земя на 20.07.2019 г. за срок от една стопанска година. В договора срокът е записан по следния начин: “Този договор се сключва за срок от една стопанска година, считано от датата на подписването му от страните. Ако след изтичането на наемния срок наемателят продължи ползването на земята със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита за продължен като договор за наем с неопределен срок”.
Не искам да подновявам договора с този наемател.
Как да процедирам, за да не се счита за продължен договорът за неопределен срок? Кога изтича срокът на една стопанска година в моя случай – на 20.07.2020 г. или на 01.10.2020 г.?
ОТГОВОР: Съгласно §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието “стопанска година” е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
Текстовете, които уреждат срока на договора на читателя, са много непрецизни, което сега води до неяснота и вероятно ще породи спорове. Не може срокът на договора да е за една стопанска година и същевременно да почне да тече от датата на подписването му. Както беше посочено по-горе, стопанската година започва да тече от 1 октомври на текущата година, а не от датата на подписването на договора от страните.
При тълкуването на текстовете от договора относно срока, следва да се има предвид, че предметът на този договор е земеделска земя. Предназначението на земеделската земя е за земеделско производство, което от своя страна се осъществява в рамките на стопанската година, т.е. времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година. Сигурно това са имали предвид страните за срока на договора. Ако се приеме, че страните са сключили договора за една календарна година, считано от датата на подписването му, то срокът изтича на 20.07.2020 г. Към тази дата обаче земеделската продукция все още не е прибрана и договорът не може да бъде прекратен и земята предадена на читателя.
Най-правилно е страните по договора да сключат допълнително споразумение, в което да уточнят крайния срок на договора. Ако това не стане, считам, че крайният срок на договора е 1 октомври 2020 г. Читателят трябва да уведоми писмено наемателя, че крайният срок на договора е 1 октомври 2020 г. и да заяви, че не желае да продължава срока на този договор, както и че счита договора за прекратен след тази дата. В същото писмо читателят трябва да покани наемателя да прибере реколтата до тази дата и да му предаде земеделската земя. Най-добре е това писмо да бъде оформено с нотариална покана, за да може при необходимост да се докаже връчването му на наемателя.

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X