Интервенция: 20 000 евро стартова помощ за млади и нови земеделски стопани

Стопанства с икономически размер, измерен в Стандартен производствен обем (СПО) в границите от 3 000 до 8 000 евро, включително, ще могат да участват в разпределението на средства по нова мярка, която се обсъжда на 17-тата Тематична работна група за разработването на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г, което се провежда днес. Мярката ще се казва „Установяване на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и стартиране на стопанска дейност в селските райони“ и цели развитието и модернизацията на малки и полупазарни стопанства, които разчитат на семеен труд. Парите по интервенцията ще бъдат осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Според проекта на мярка стопаните трябва да са на поне 18 години, да са еднолични търговци или кооперации, регистрирани според законодателството и да не участват в разпределението на средства по мярката за млади стопани (6.3 на ПРСР). Важно е те да са регистрирани като земеделски стопани и да имат разработен бизнесплан за развитие на дейностите в земеделското стопанство. Бизнеспланът трябва да включва период за изпълнение до 36 месеца, първоначално състояние на земеделското стопанство, етапи и цели за развитие на селскостопанската дейност, описание на предвидените дейности и срок за тяхното изпълнение, описаните на дейностите свързани с околна среда и ефективно използване на ресурсите, описаните на дейностите свързани с инвестиции, обучение и др. Освен това изпълнението на бизнесплана трябва да започне не по късно от 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта, а с него трябва да се осигури увеличение на икономическия размер на стопанството с най – малко 3 000 евро СПО. За пчеларите и животновъдите с едри или дребни преживни животни за мляко или месо с бизнесплана трябва да се осигури увеличение на икономическия размер на стопанството с най – малко 2 000 евро СПО.

Подпомагането в рамките на интервенцията се предоставя под формата на еднократна сума за периода на изпълнение на бизнесплана в размер на 20 000 евро за едно земеделско стопанство. Подкрепата ще се отпуска като безвъзмездна финансова помощ и се изплаща на два етапа: първо 10 000 евро след одобрение на проектното предложение и след това още толкова след  установяване на правилното изпълнение на бизнесплана.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X