Комисията публикува доклад за резултатите от ОСП за 2014-2020 г. Какво показват?

Справедливият стандарт на живот за фермерите и предлагането на безопасна и здравословна храна са едни от основните резултати от Общата селскостопанска политика (ОСП) през последните седем години, според доклад, приет в четвъртък, 16 декември от Съвета по земеделие на Европейската комисия и развитие на селските райони.

Докладът оценява изпълнението на целите, определени от Комисията за този период, които са:

жизнеспособно производство на храни, с фокус върху доходите от селското стопанство, селскостопанската производителност и стабилността на цените;

устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биоразнообразието, почвата и водата;

балансирано териториално развитие, с акцент върху заетостта в селските райони, насърчаване на растежа и намаляване на бедността в селските райони.

Докладът заключава, че за периода 2014-2020 г. ОСП се е представила добре при осигуряването на справедлив стандарт на живот за земеделските производители; осигуряване на стабилна, безопасна и здравословна храна; и предоставяне на ясна информация за храните на потребителите в ЕС. Резултатите в подобряването на опазването на околната среда и действията по отношение на климата обаче бяха смесени.

Докладът също така отбелязва, че потенциалът на ОСП не е напълно реализиран и че ОСП трябва да направи повече, за да подкрепи устойчивостта на селското стопанство в ЕС.

Някои от основните констатации от доклада за изпълнението на ОСП са изложени по-долу.

Жизнеспособно производство на храни

Средният факторен доход за ЕС на работник се е увеличил с 15% между 2013 г. и 2019 г. Въпреки това увеличение разликата между доходите от земеделие и средната заплата в цялата икономика остава значителна.

Общата факторна производителност за селското стопанство в ЕС се е увеличила с 6% между 2013 и 2019 г., а производителността на труда се е увеличила с 24% между 2014 и 2020 г.

Въпреки това е постигнат малък напредък по отношение на справедливото разпределение на директните плащания, като 20% от бенефициентите на ОСП на ниво ЕС продължават да получават 80% от плащанията. Това е въпреки факта, че разпределението на подкрепата по ОСП е социално приобщаващо, като половината от бенефициентите са стопанства с по-малко от пет хектара.

Устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата

До 2019 г. 8% от земеделските земи в ЕС са били под биологично земеделие, което отразява значително увеличение спрямо предходните години. Две трети от тази биологично обработвана земя получи подкрепа за ОСП през 2019 г.

Емисиите от селското стопанство са с 20% по-ниски от нивата от 1990 г. Този спад е в застой от 2010 г., но селскостопанското производство се е увеличило с 9%, което отразява значително намаляване на емисиите на единица произведена продукция. Това показва, че могат да се извлекат поуки от повишаването на ефективността, което може да даде насоки за значителните подобрения, необходими в бъдеще

Балансирано териториално развитие

Заетостта в селското стопанство в ЕС достигна 9 милиона еквивалента на пълен работен ден до края на 2019 г. Спадът на работната сила в селското стопанство на ЕС се забави до -1,4% годишно, спрямо -3,5% годишно през периода 2005-2011 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X