Най-важното за подмярка 6.3. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

Кандидатите по мярка 6.3 трябва да отговарят на следните условия:


• да са регистрирани като земеделски стопани.
• да имат стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен
обем (СПО)
• са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя или на
животновъдните сгради и помещения използвани за животновъдна дейност.


Изисквания към кандидатите


Допустими разходи:
Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана. Задължително условие е да бъде включена поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.


Размер на безвъзмездната помощ
При оценката на проектите, ще се дава приоритет на проекти, които отговарят на следните изисквания:
Помощта, която се предоставя по мярка 6.3. е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша:
1) Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане;
2) Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Приоритети
• Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското
стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен обем;
• Проектни предложения от кандидати регистрирани като земеделски стопани от най-малко 36
месеца, преди датата на подаване на проектното предложение;
• Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“, „Етерично-маслени
култури“ и сектор „Плодове и зеленчуци“;
• Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ или „Етерично-маслени култури“;
• Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично
производство на земеделски продукти и храни;
• Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства планират да се сертифицират за
биологично производство на земеделски продукти и храни;
• Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като –
иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в
селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство;
• Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства са изцяло разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X