Маринела Георгиева, ръководител на ТОО на НССЗ в Добрич: Важно е да сме близо до земеделските стопани

  • Експертите успяха да организират 28 изнесени приемни във всички добруджански общини и поредица от онлайн семинари
  • В момента в Областния офис се изготвят безплатни проекти по подмярка 6.3 от ПРСР

Краят на всяка година е повод за равносметка, анализ и оценка на извършеното. Какви предизвикателства преодоляха експертите от Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието в Добрич и как успяха да отговорят на изискванията на земеделските стопани? Тези и други въпроси зададохме към Маринела Георгиева, ръководител на Областния офис на НССЗ в сърцето на Добруджа – регионът с 3 млн.500 хил.дка земя, изискваща адекватно и модерно управление за постигане на резултати.

Г-жо Георгиева, каква беше изминалата 2021 г. за вас като експерти в НССЗ?

Изминалата 2021 г. беше повлияна от пандемията COVID-19. Въпреки ограничените преки контакти между земеделските стопани и нашите експерти, ние продължихме да работим като прилагаме алтернативни начини. Успахме да покажем добър пример как дигиталните технологии могат да се използват активно в съветническата дейност.

Въпреки трудностите се наложи да работим много чрез онлайн консултации и онлайн информационни събития. Организирахме 4 големи мероприятия, в които да информираме стопани относно новостите в земеделския сектор. Един от семинарите беше посветен на използването на възобновяемите енергийни източници, кръговата икономика, опазването на околната среда. Наши лектори бяха преподаватели от Икономически университет- Варна.

В края на юни се насочихме към семинар, посветен на добрите земеделски практики за опазване на почвите. Тук поставихме акцент върху безоранните технологии и затова наш лектор беше Александър Китев – председател на Асоциацията на Българските Но-Тилъри. Това беше много полезен и практически насочен семинар как да се прилага тази технология у нас, какви са ползите и резултатите от нея.

През есента съвместно с община Добрич се насочихме към местните фермери. Представихме възможностите за производство на чиста храна и начините за подкрепа на местната икономика. Получихме подкрепата на организаторите на Фермерския пазар в Добрич и се спряхме на възможностите за директни продажби от животински и растителен произход.

Последното събитие се проведе през декември съвместно с инспекторите от ОДБХ. Те представиха нормативните изисквания за предлагане на животински продукти до крайния потребител.

Вашата консултантска дейност е насочена към подпомагане на земеделските стопани по мерки от ПРСР. По кои подмерки работите сега?

Както през предходния програмен период, така и сега основните консултации са свързани с възможностите за помагане основно по подмярка 6.3 за развитие на малки стопанства, по подмярка 4.1.2 за инвестиции в земеделски стопанства, която е част от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, подмярка 4.2.2, насочена към инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти и подмярка 6.1 за млади земеделски стопани. Искам да припомня, че в момента е отворен приемът по подмярка 6.1, по която ние оказваме експертна помощ и по подмярка 6.3, по която вече ние изготвяме бизнес планове на всички, желаещи финансова подкрепа.

Натовареността на експертите е голяма, тъй като паралелно с това ние изпълняваме дейности по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР. Предлагаме различни пакети, чрез които предоставяме обучение на земеделските стопанства по опазване компонентите на околната среда, извършване на безплатен анализ на почвите и тяхната запасеност с азот, фосфор, калий и изследване на pH. Всичко това се прави безплатно от офисите на НССЗ. В момента има голям интерес по отворената подмярка 6.3, така че натоварването ни държи във форма, за да сме близо до земеделските производители и те да ползват все по-активно нашите услуги.

Сериозни са предизвикателствата пред вас като експерти. С какво още се сблъскахте и какво преодоляхте?

Пандемията наистина е препятствие. Ние го приемаме като предизвикателство как да съумеем да представим нашите дейности и те да достигнат до по-широк кръг ползватели. В тази връзка беше предизвикателство организирането на изнесени приемни по населени места и общини в Добричка област, най-вече в по-отдалечените от областния център. През летните месеци на открито направихме 28 изнесени приемни като се постарахме да покрием всяка от 8-те добруджански общини. Успяхме да информираме по-голяма част от хората, които лично се срещнаха с нашите експерти, зададоха совите въпроси и получиха информация. Може би затова сега имаме голям интерес към изготвянето на бизнес планове и проектни предложения по подмярка 6.3. В тази пандемична обстановка отговорихме на още едно предизвикателство. Нашата служба има практика да изработва информационни материали, свързани с дейността ни и пряката земеделска активност. Затова изготвихме много брошури – календар на растениевъда, материали за кръговата икономика и защо е важна тя за нас, какви са целите и възможностите на био икономиката, как да застраховаме земеделските култури, кои са критериите за допустимост по подмярка 6.3. Това са все актуални въпроси, които вълнуват земеделските стопани и е важно да имат отговори.

Какво очаквате от 2022 година?

Разбира се, очакваме да сме здрави. Искаме да има сериозни отношения в консултантската дейност. Това, което предстои да се случи, е спечеленият проект по мярка 1 “Обучение на земеделски стопани“. Планирали сме в Добричка област да проведем безплатен 150-часов курс за земеделските производители.

Друго важно и очаквано събитие през 2022 г. е разкриването на мобилни общински офиси към Националната служба за съвети в земеделието. В цялата страна те ще бъдат 50 и ще консултират фермерите в по-отдалечените населени места. Естествено, продължаваме с предоставянето на консултантски пакети и подпомагането на управлението на спечелените проекти по подмярка 6.3. Пожелавам здраве и добра мотивация на земеделските стопани и добро разбиране на проблемите в земеделския сектор от страна на управляващите!

Габриела Събева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X