Фермери не пестят критиките в анкета за ПРСР 2014-2020

Агропредприемачи имат доста забележки към процедурите и изискванията за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това показват първите резултати от анкета на сайта на Фонд „Земеделие“ за нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по програмата. Анкетата включва 15 въпроса, които се попълват за няколко минути, а участието е анонимно.

Интересни изводи може да се направят от първите дадени отговори. Фермерите не пестят критиките, споделят, че изпитват затруднения както при намирането на необходимата им информация, така и при самото кандидатстване, някои са се препъвали в корупцията и бюрократщината.

Близо 39 на сто отговарят, че са доволни, но само до известна степен, от отношението и информацията, които получават от служителите на ДФ „Земеделие“. 37,5% са маркирали, че са недоволни, а много доволни са 23,6%.

На въпроса как оценяват подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН почти 51% отговарят, че са удовлетворени донякъде, 33,8 на сто дават отрицателен отговор, 15,4 са доволни.

Следва питане дали за агропредприемачите е било полезно „Ръководство на бенефициента“, което е публикувано на сайта на ДФ „Земеделие“ и eufunds.bg. Мнозинството от участниците дори не са разбрали, че има такова – 42,1%. 33,3 на сто го одобряват, а с „Не“ са отговорили 24,6%.

Над 56 на сто от анкетираните дават незадоволителна оценка на сайта на ДФЗ като визия, структура и достъп до информация и смятат, че той се нуждае от подобрение. други 15,8 на сто признават че не могат да се ориентират в него. По 14% са отговорили, че има добри и ясни връзки в страницата и че тя е много добре структурирана.

42,9 на сто от участниците в допитването споделят, че не намират лесно информация за ПРСР 2014 – 2020 – мерки, кандидатстване, плащания, налага им се да търсят доста. Малко над 32 на сто са маркирали „Не“, а положително са отговорили 25%.

Почти наравно са хората, на които се е налагало да звънят горещите мобилни телефони за бенефициери по ПРСР и тези, които не са го правили. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре от експерт какво да правите? – е следващият въпрос. 40,4 на сто са отбелязали „Частично“, 36,8% са отговорили отрицателно, с „Да“ – 22,8 на сто.

Почти 51 на сто от участниците отговарят, че не са се сблъсквали с неправомерни или корупционни практики от страна на служители на ДФЗ. 28,1% са срещали такова отношение в областните дирекции на фонда, 21,1% – в Централното управление. Само един-единствен човек обаче е подавал сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес [email protected].

33,3% смятат, че има нужда да се подобри информираността за причините за намаления на плащанията. 28,1 на сто се нуждаят от по-ясно представяне на изискванията за допустимост и плащане. Малко над 21 на сто смятат, че трябва да се промени в позитивна насока отношението на служителите към кандидата или бенефициера. По 8,8% считат, че подобрение е необходимо при актуализацията на информацията и начина на нейното предоставяне или в координацията между областните дирекции и ЦУ.

Точно половината включили се в допитването не забелязват промяна в прозрачността и бързината на работата на ДФЗ във връзка с предприетите мерките по ПРСР 2014 -2020 през последните 6 месеца. 34,5% посочват, че промяна има, но минимална, 15,5 на сто отговарят положително.

52,5% са притеснени, че след обявяването на предстоящ прием не разполагат с достатъчно време да подготвите документите си, останалите 47,5 на сто смятат, че ще се справят.

В допитването до момента са участвали най-много фермери от 30 до 40 години – 44,1%, следвани от тези между 40 и 50 години – 39 на сто, и от 50 до 65 години – 11,9%. 62,3 на сто от отговорилите на въпросите са висшисти, 26,4% – среднисти, 9,4 на сто – със специализирано аграрно обучение или курс. Впечатленията си споделят кандидатствали по Мярка 4 – „Инвестиции в материални активи“ – 37,5%, Мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия“ – 35,4%, Подмярка 21.3 – „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ – 14,6% и други.

Анкетата е активна и ще продължи да отразява мнението на агробизнеса в следващите дни.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X