Къде се крие тайната на американския успех в добива от царевица?

Оказва се, че тайни няма, важно e да се познават факторите, влияещи на продуктивността, и към всеки от тях да се подхожда с внимание

Агр. Петър Кръстев

Последните години царевичното производство у нас бележи значителен ръст – както по площи, така и по добиви. Някой ще каже – ами българинът се научи да произвежда царевица! Само че българинът винаги е знаел как се отглежда културата, но назад в годините имаше както обективни, така и субективни причини за намаляване на площите с царицата на полето. Разбира се, всичко в днешно време се развива с ускорени темпове, непрекъснато се създават нови, високопродуктивни хибриди царевица, обновяват се и технологиите, свързани с отглеждането ѝ. Затова смятам, че никак няма да е излишно да погледнем отблизо как американците, които са рекордьори в добивите при царевицата, постигат това.

САЩ Е СВЕТОВЕН ЛИДЕР ПО ДОБИВ НА ЦАРЕВИЦА

Grafika1c ca siteИменно в САЩ получават световните рекорди от царевица. Освен САЩ, Аржентина и Китай също устойчиво превишават средните световнинива надобиваот царевица.Товапоказва,че тези страни активно внедряват нови технологии по отглеждане на културата.

За рекордите говорят получените резултати надобиви от царевица, в хода на националния конкурс: National Corn Yield Contest, който се организира всяка година от National Corn Growers Association. Световният рекорд бешепостигнат от Дейвид Хула през 2017 година – 33,44 т/ха (приравнен към14% влажност). Товае доказателство, чецаревицата е култура, която реагира положително на технологията на отглеждане.

Разбира се, природата е фактор, който повече от всички други влияе на добива от царевица. Професорът от Илинойския университет д-р Фред Белоу е въвел концепцията“Седемте чудеса на реколтата от царевица“. Според нея времето заема първо място във формиране на добива от царевицата, а неговият дял в добива достига 27%. И докато факторът природа е почти невъзможно да бъде контролиран, ние трябва да сме наясно с взаимодействието на времето с останалите фактори.

Предоставяме информация за практиките, позволяващина фермерите в САЩ да постигатрекордни добиви от царевица. Надявам се, че американската практика ще привлече вниманието на нашите специалисти ипроизводители и ще ги стимулира да анализират собствения си опит от друг ъгъл.

1. Избор на хибрид

Д-рФред Белоу отрежда трето място нахибрида сред факторите, определящи добива. Неговият дял е 19%, което показва, че разликата в добива на различните хибриди може да достигне 3 т/хa или повече. Причината за тази разлика според учения са различиятана взаимодействие на хибрида с природните условия, мениджмънта на азота и гъстотата на посева. Взаимодействието с двата последни факторае особено важно, тъй като те могат да бъдат контролирани от фермера. Към момента потенциалът на добив при много от хибридите превишава 18 т/ха (1800 кг/дка). Но реализацията на този потенциал изисква съгласуване на характеристиката нахибрида с условията наотглеждане. Сред победителите в конкурса National Corn Yield Contest през 2018 година призови места са заели хибридите с търговски марки Pioneer и Dekalb.

2. Мениджмънт на азота

На азотае отредено второ място (след природата) сред факторите, определящи добива на царевица, приносът му е изчислен на 26%. За ефективността от прилагането на азота вцаревицата съществено влияние оказва времето. Според изследванията на Фред Белоу при благоприятни природни условия на годината факторитевреме и азот се обединяват, осигурявайкинад 50% от общиядобив. Но в сухи годинивремето съществено ограничава реакцията на царевицата към внасянето на азот. (Графика 1).

Сроковете на внасяне на азотнитеторовесъщо са така важни, както и нормата на внасяне. Колкото по-малко време минава между внасянето на азота и неговото усвояване от растенията, толкова по-малък е рискът от непроизводителните загуби и намаляване на добива. Интересно е, чеповечето лидери в споменатия конкурс, които са преодолели границата от 19 т/ха(1900 кг/дка) добив, са внасяли азота преди или по време на сеитбата, а повече от 80% от участниците са го внасяли по времена вегетацията (кореново подхранване или фертигация). Освен това в 90% от случаитее имало частично внасяне на азота на няколко пъти.

3. Комплексна програма за торене, основана наанализи на почвата и растенията

C ca0Програмата за торене на царевицата трябва да е базирана на информация за характиристиката напочвата. Плодородието на почвата е ключов фактор в осигуряването на достатъчно количествохранителни елементи итяхната достъпност зацаревицата, което е особено актуално при отглеждането на интензивнихибриди. С повишаване добивността на царевицата растеи потребността на растениятаот мезо- и микроелементи. Участниците, които са участвали в надпреварата Corn Yield Contest и са преодолели границата на добив от 19 т/ха, са внасяли основно сяра и цинк, а в отделни случаи – бор, магнезий, мангани мед.

Повечето победители вконкурса разказват, че саправили анализ на растенияпрез вегетацията (листна диагностика), коятопозволява да се избегне „гадаенето“ около дефицита на елементи. По този начинторовете се внасят максимално ефективно и рационално. Внасянето налистни торове за подхранване в най-важните за формиране на добива фази помага на растенията по-пълно да реализират своя генетичен потенциал. Това е стимулиращ фактор, който решава проблем сопределен дефицит на хранителен елементили способства за повишаване на стресоустойчивостта на растенията и преодоляване на последствия, причинени от стрес.

4. Гъстота на посева

Четвъртият главен фактор, влияещ върху добива на царевицата, е гъстотата на растенията в посева, броятна зърнатав кочана и теглото на зърната. Именно първият фактор (брой растения на декар) подлежи на най-голямо регулиране от агронома. Последните двасе определят косвено чрез оптимизацияна храненето и здравето на растенията, а също и от влиянието на природните условия. Прогнозира се, че този показател ще остава един от движещите сили в повишаванедобива на зърно в САЩ, увеличавайки до 94 хил. растения на ха (9400 раст./дка) за 15 години и до 109 хил. (10 900 раст./дка) за 30 години. Въпреки че в конкурсадобиви, по-високи от 19 т/ха, са били достигнати в доста широк диапазон на популацията – от 62 до 136 хил. растения на хектар(6200 – 13 600 раст./дка), тойдемонстрира, че изключително високите популации не влияят задължително като предпоставка за получаване на високи добиви.

Изследвания на учени от Илинойския университет са показали, че с повишаване на гъстотата на растенията в посева обемът на кореновата система на царевицата съществено намалява. Това означава, че разположението наторовете и храненето на растенията става още по-актуално.

5. Начин насеитба

Днес все по-често се повдига въпросът за начина на сеитба на царевицата, в частност –тесноредови посеви и туин-роу (сдвоени редове), интересът към които расте заедно с увеличаване на сеитбената норма. Към настоящия момент по-голямата част (над 85%) от царевицата в САЩ се сеепо широкоредов метод. Това е отразено в резултатите от състезанието: преобладаващото мнозинство от състезателите, които са преминали границата от 19 т/хa, са сели царевицатана 76 см (30 in) междуредие.

6. Равномерно и дружнопоникване

Победителите вконкурса обръщатголямо внимание на времето на появяване напоницитена царевицата, очаквани в продължениена максимум 24 часа в рамките на всеки посев. На равномерността на поникване съществено влияе срокът на сеитба: тойтрябва да е в оптимални срокове. Тенденцията къмпо-ранни срокове на сеитба, коятопридобива популярност в последно време и у нас, а така също и прилагането на технологии с минимална обработка на почвата поставяткълновете в по-неблагоприятни условия на температурен режим, поради което царевичните растения често попадат в т.нар. фосфорна яма. Внасянето на фосфорсъдържащи стартерниторове позволява в определена степен да сеизбегне негативното влияние на ниските температурии за усвояването на фосфора от растенията в началото на растежа. По статистика повече от 60 случая от 100 стартерниторове способстват за по-добро началноразвитие на растенията, осигурявайки силни равномернипоници. Пъстротата на почвените условияса друга възможна причина за неравномерносттана поникване, която в определена степенможеда бъде коригирана също с помощтана стартерни торове. Освен това внедряването на технологията In-furrow, т. е. внасяне в браздата по време на сеитба, дава възможност да се съчетае внасянето на тора с биологични препарати, препарати за растителна защита, стимулатори на почвената микрофлора и др. Други начини, осигуряващи необходимите условия за равномерно поникване, са третирането на семената с препарати, стимулиращи поникването.

7. Агрономическа практика

От шестимата класирани в Националния конкурс за добив на царевица, трима осъществяват произзводството на царевица, като практикуват No-till или Strip-till. Около половината от всички конкуренти, преминали границата от 19 т/ха, са използвали традиционен начин на отглеждане. Правилно подбраният сеитбооборот също играе важна роля за получаване на високи добиви. Сред участниците в състезанието за добив на царевица, преминали границата на добива от 19 т/ха, 67% са имали различен предшественик от царевица.

8. Своевременна и ефективна защита на растенията

За постигане на максимален добив от царевица абсолютно необходимо условие еопазване на полето от стрес, причинен от болести и неприятели, а същотака и премахване на конкуренцията от плевели в най-чувствителните фази от растежа и развитието на културата.

9. Напояване

Многогодишните данни за среден добив отцаревица сред участниците в National Corn Yield Contest показват, ченапояването е мощен фактор за влияние върху реализацията на генетичния потенциал на хибрида. Също така е важно да се знае колко вода е използвана за получаване на реколтата. Така че в САЩ дори провеждат състезание, в което победител е фермерът, който е получил най-висок добив с най-ниска консумация на вода.

10. Нови технологии

Всички постижения на най-новите технологии като GPS, бордови компютри, монитори, сателитни изображения, диференцирани системи за управление и др., създават възможност за най-ефективно използване на ресурсите и постигане на успех. В допълнение, най-новите методи за събиране и анализ на информация позволяват да се премине към по-високо ниво на разбиране на процесите, протичащи в агроекосистемата, и следователно да се вземат аргументирани решения.

В допълнение, към всички изброенифактори може да има и други, които в по-голяма или по-малка степен ще допринесат за увеличаване на добивите от царевица при определени условия. Всеки агроном, който вече има натрупан опит,може да постигне свой собствен рекорд.Резултатът ще зависи от правилността на заключенията, направени въз основа на получената информация както от неговите полета, така и от всички налични източници.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X