Арендаторът не владее, а само ползва земята

ВЪПРОС: Притежавам земеделска земя, която нямам възможност да обработвам лично. Земята ми е включена в т. нар. „масиви“ и се обработва от различни лица – арендатори, наематели, и аз не знам точно от кого.
Възможно ли е, ако 5 или 10 години някой владее земята ми, да я придобие по давност като добросъвестен владелец, каквито слухове се носят?
А.С., София
ОТГОВОР:
Обработването на земеделска земя, без да са сключени договори за аренда или наем със собствениците, е доста често явление. Лицата, занимаващи се със земеделие, за по-ефективно обработване на земята в дадено землище формират масиви със споразумение помежду си. В тези масиви попадат и земи на т. нар. незаинтересовани собственици, т.е. такива собственици, които не са се погрижили да сключат договори с арендатори и наематели в землището.
Независимо от това колко време земята се обработва без договор, тя не може да се придобие по давност от този, който я обработва. Наистина, съгласно чл. 79 от Закона за собствеността, правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. Съгласно чл. 68 от Закона за собствеността обаче, владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. В случая този, който обработва земята, знае, че обработва чужда земя, следователно той не владее земята като своя, а само я държи. Съгласно чл. 68, ал. 2 от Закона за собствеността държането е упражняване на фактическа власт върху вещ, която лицето не държи като своя.
С поредното изменение на ЗСПЗЗ законодателят се е постарал да запази интересите на незаинтересованите собственици на земеделска земя при определени условия. Предвидено е лицата, които обработват земята, да внасят авансово средствата в общината в размер на средното годишно рентно плащане за района. Тези суми се изплащат на собствениците в десетгодишен срок.

Рубриката се води от
адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X