Какво съдържа стратегическият план на Франция?

Разказва Стоилко Апостолов от Българска асоциация „Биопродукти“

Пак по горещата тема за стратегическите планове… Чета Стратегическия план на Франция, казва Стоилко Апостолов от Българска асоциация „Биопродукти“.

Французите са си поставили 4 приоритета, които видимо са кратки, ясни и с предварително определен бюджет.

Кои са визираните 4 френски приоритета

Първият е развитие на производството на бобови култури – фуражни бобови (люцерна, грах и др.) и зърнени бобовите (соя, бакла, леща и др.). Тези култури имат особеността да съчетават високи нива на растителен протеин с агрономически и екологични предимства, като азотфиксация, намаляване на вложените ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове и др.

Вторият приоритет е удвояване на площта, заета с биологично земеделие – до 2027 г. 18 % от земеделската площ да е био. Това да стане чрез безпрецедентни усилия за подпомагане на стопанствата в преходния период;

Приоритет номер 3 е насърчаване чрез екосхеми на поддържането и засаждането на живи плетове, агроекологични елементи, които осигуряват многобройни екологични и агрономически ползи. Още – насърчаване на диверсификация на културите, запазване на постоянните пасища, регулиране на климата по отношение на поглъщането на въглерод, и поддържане на ландшафта.

Четвъртият приоритет е развитие на синергията между растенията и животните, т.е. обединяване на животновъдното и растениевъдно производство в едно и също стопанство или на една и съща територия. Установено е, че това носи икономически, социални и екологични ползи в сравнение със специализацията на земеделсклите системи

Тези приоритети преминават целенасочено през всички мерки и интервенции, отбелязва се в стратегическия план.

Например при животновъдни стопанства в преход към биопроизводство се подпомагат само ливади и пасища, които имат минимум 50% бобови треви в състава.

Растениевъдни стопанства в преход към биопроизводство ще могат да получават подпомагане за отглеждане на фуражни култури, само ако са в смес с минимум 50% бобови култури и влизат в сеитбообращение на житните култури.

Ето и разпределенитео на бюджета по първи стълб (директни плащания) на Франция :

– базово плащане 16,2 млдр. евро

– преразпредлително плащане 3,4 млрд. евро

– млади фермери 0,5 млрд. евро

– екосхеми 8,4 млрд. евро

– обвързано подпомагане 5,0 млрд. евро

По втори стълб най-голям бюджет ще имат три групи мерки:

– необлагодетелствани райони 3,5 млрд. евро

– инвестиционни мерки 1,8 млрд. евро

– биологично земеделие 1 млрд. евро

Наистина кратко, точно и ясно. За да могат фермерските стопанства отсега да си направят плановете и да решат какви бизнес инициативи ще гонят.

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X