НПВУ е отложен с още 1 месец, какво се предвижда в частта за земеделие

 Докато всички останали страни отдавна предадоха Стратегическите си планове за възстановяване и устойчивост, получиха парите и ги инвестираха, предаването на  Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България отново се отложи с месец.

Европейската комисия одобри искането ни за удължаване до 15 март. Въпреки официално изпратеното запитване на Гласът на земеделеца в МЗм, от там не пожелаха да ни отговорят какво е финансирането за земеделие, предвидено в последния вариант. Това не е ново в работата на МЗм, то вече не отговаря на никакви журналистически въпроси, въпреки гръмките обещания за прозрачност. Но междувременно в отговор на депутатски въпрос земеделският министър Иван Иванов подробно описа финансирането за сектора по НПВУ.

В частта за селското стопанство са включени две проектни предложения – „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ и „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ .

Бюджетът за дигатилазия е 19,9 млн. лева, а срокът за изпълнение е до 31.12.2025 г.

Една от целите на проекта е цифровизиране и обединяване на информационните ресурси в земеделието. По него ще се изгражда единна Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ) за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектора, която ще осигури интегриране и съвместимост на данните от различни информационни системи, регистри и бази данни, в и извън сектора.

„Два от модулите на ЕИСЗ – Модул за употребата на препарати за растителна защита и торове и Информационно-аналитичен модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарномедицински препарати ще подпомогнат постигането на целите за ограничаване прекомерното използване на тези продукти в земеделската практика“, смятат от министерството.

Модулът „От фермата до трапезата“ пък цели даде възможност за проследяването на продуктите на всички етапи от агрохранителната верига, постигайки информираност на потребителите и стимулиране консумацията на здравословни и качествени храни.

В проекта е предвидена и платформа за онлайн обучение и консултации, която ще предоставя на земеделските производители информация, свързана с въвеждане на съвременни технологични и екологични решения в техните стопанствата.

Пари ще има също за изграждането на Мрежа за комуникация от полеви и водни сензори, която да осигурява данни за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите.

Вторият проект – „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, е с бюджет 437,4 млн. лева и период на реализация до края на 2025 г.

Той се фокусира върху реализацията на зелени и цифрови инвестиции, допринасящи за екологизиране на производствените практики в земеделието. Чрез него ще се предоставя подкрепа по четири направления:

Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, с бюджет 318 млн. лева;
Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, с бюджет 15 млн. лева;
Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни“, с бюджет 4,6 млн. лева;
Инвестиции, свързани с ефективното използване на вода в земеделските, с бюджет 99,7 млн. лева.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X