Стартира приема на зимните пръскания

Прием на документи за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“ прилагана през 2022 год:

– Прием на заявления: 16.02.2022г.

– Срок за отчитане и представяне на документи: 20.05.2022г. – Срок за изпшлащане на помощта: 30.06.2022 г.Максимален интензитет на помощта: до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които се използват за контрол и ликвидиране на вредители при трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).Бюджетът на помощта за 2022 г. е 7 400 000 лв. Размерът на помощта за всяка година (годишен размер) се определя в годишния бюджет на ДФЗ и се предоставя след решение на УС на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния бюджет по схемата.

Подпомагат се следните разходи:- до 120 лева на хектар с ДДС, за продуктите за растителна защита и продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата, за контрол на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура, съгласно Програмата;- до 324 лева на хектар с ДДС, за продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура, съгласно Програмата.

РЕД И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

Земеделският стопанин подава заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. Съпътстващи документи към заявлението за подпомагане:- Извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи.- при кандидатстване за пролетните третирания: анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2021-2022 г., с посочени площи, за които се кандидатства или таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2022 г. (в случай на очертани площи в ИСАК). – при кандидатстване за есенните третирания: таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2022 г. (в случай на очертани площи в ИСАК) или анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2021-2022 г. (при неочертаване на площите), с посочени площи, за които се кандидатства. – Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;- Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.- Пълномощно по образец, в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.- Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X