Жестока изненада за Министерство на земеделието със Стратегическия план. Защо?

Едно зелено птиченце ни каза, че се задава сериозна изненада за МЗ при приемането на проекта на Стратегическия план за земеделие в Министерски съвет, защото не отговарял на екологичнте изисквания.

А планът, както знаем, вече е на финалната си права и очаква само едно „да“, за да бъде изпратен в Брюксел.

Ако всичко това е вярно, скандалът е неизбежен.

И се пита какво се е случило, че двете ведомства – на земеделието, и на околната среда и водите, не са могли да стиковат работата си.

…Преди броени дни при представянето на проекта на Стратегическия план в МЗ пред депутати, от аграрното ведомство явно бяха убедени, че е налице задължителната екологична оценка от МОСВ и дума не казаха, че имат опасения в това отношение.

Ако сега се окаже, че не са отговорили на еко изискванията, това ще предизвика поредица от тревожни въпроси, като тези какво ще се прави в последния момент, има ли полезен изход, кога ще се нанесат необходимите корекции. Защото е известно, че в ЕК не може да се внесе стратегически план на държава без екологична оценка, която го подкрепя.

Ако всичко това се окаже вярно, ще е чудно и защо две ведомства и двама министри, работещи в рамките на едно правителство, са допуснали подобно разминаване.

Между другото налага с да обясним няколко неща. Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е много важен и задължителен превантивен инструмент за оценяване на евентуалните им значителни въздействия върху околната среда.

За целта има наредби, според които оценката се извършва едновременно с разработването им, за да се използва подходът за интегриране на процесите. А на финала органите, отговорни за одобряването, са длъжни да се съобразят със становището по ЕО.

Така явно се е работело до миналата година. Процесът по екологично оценяване на Стратегическия план е вървял горе-долу гладко и интегрално.

През октомври 2021 г. по повод предстоящата екологичната оценка на земеделския проектоплан МОСВ информира в раздела си „Съобщения за уведомяване“ (на 12.10.2021 г.), че в изпълнение на наредбата за извършване на екологична оценка (ΕО) и наредбата за оценка за съвместимост (ОС), във ведомството е постъпило уведомление за Стратегическия план.

Като компетентен орган за процедурата по ЕО, съвместена с процедурата по ОС, МОСВ уведомява, че в изпълнение на Закона за водите са се произнесли басейновите дирекции.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ е изразила становище, че проектът на Стратегическия план е допустим спрямо целите за опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. Допустим е и спрямо Плана за управление на риска от наводнения и няма да окаже значително въздействие върху водите и зоните за защита на водите, при условие, че се спазват планираните мерки в действащите ПУРБ ( Планове за управление на речните басейни) и ПУРН (Планове за управление на риска от наводнения).

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ също е изразила становище, че проектът на Стратегическият план е допустим, с изключение на един член – чл. 93, ал. 9. т. 3 от ЗООС.

Що се отнася до изискванията на Закона за биологичното разнообразие, също е извършена проверка за допустимост от МОСВ. Според нея проектът на Стратегическия план е допустим, при съобразяване на предвижданията му с режимите на защитените територии и защитените зони.

Направена е и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие. Според нея пък проектът на Стратегическия план има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от Натура 2000.

Затова МОСВ е препоръчало към доклада по екологичната оценка, като отделно приложение да се включи и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони.

След всичко това…

…Днес, 4 месеца по-късно, се оказва, че проектът на Стратегическия план не отговарял изцяло на екологичните изисквания. Защо така??? Питаме се и не можем да си отговорим.

/Правим уговорката, че може птичето да ни е подвело, и дано да е така/.

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X