Земеделието ще разполага през 2023-2027 г. с общо 15 744 031 880 лева, разпределени в Първи и втори стълб

Средногодишно сумата е 3 148 806 376 лева.

Националното подпомагане през периода ще е в размер на 4 709 995 506 лева при 11 028 258 574 лв. от двата европейски фонда.

Как ще се разпределят тези средства?

Директни плащания

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони и индикативният му бюджет вече са на разположение на браншовите организации.

Като цяло държавата налива гориво на Програмата за развитие на селските райони, като именно там европейското към националното финансиране е 40 към 60 процента (85 към 15% досега).

От индикативния бюджет за периода 2023-2027 г. могат да се сметнат някои числа, които засягат всички.

Като цяло се вижда, че плащанията по стълб 1, в които са включени освен директните субсидии, и бюджетите по двете програми – за пчеларство и за лозаро-винарския сектор, ще са годишен размер на 1 766 311 518 лева.

В тях бюджетът по СЕПП е най-висок – 47,99% или 773,6 млн. лева средногодишно (почти 3,9 млрд. лв. за 5-те години). Общо взето той е съотносим към плащанията в предишния програмен период.

Но нещата все пак са доста по-различни, тъй като от 2023 г. ще има таван от 100 000 евро за директните плащания и ще бъде въведено ограничението преразпределително плащане да получават стопанства с площ до 600 ха.

Това увеличава сумата за преразпределителната подкрепа с близо 48 млн. лв. (Сметката е на база миналогодишния бюджет за преразпределително плащане, който бе около 113 млн. лв., и определения портфейл за интервенцията през 2023-2027 г., който годишно е близо 161 млн. лв. – 9,97% от директните плащания).

Голямата изненада в индикативния бюджет е интервенцията за допълнително подпомагане на доходите на млади земеделски стопани, която представлява 1,5% от общия бюджет. Там е разчетена сумата 120 518 461 лева за 5-годишния период, което е годишно 24 103 692 лева. Тази сума е 8 пъти по-висока от изплатеното през 2021 г. по същата схема подпомагане на млади фермери, което бе малко под 3 милиона лева.

В предложените екологични схеми по Първи стълб с най-голям процент в бюджета е схемата за разнообразяване на отглежданите култури или т. нар. сеитбооборот, в който се включва още една култура. Бюджетът на тази еко-схема представлява 7,34% от средствата в Първи стълб или общо за 5-те години малко над 591 млн. лв.

Втора по тежест е еко-схемата за намаляване на използваните пестициди – 4,22% или близо 340 млн. лв. за 5 години.

Трета с 3,88% е еко-схемата за поддържане и подобряване на биологично разнообразие и екологичната инфраструктура. Тя ще разполага за същия период с 313 млн. лв.

Еко-схемата за биологично земеделие със ставка на площ и биологично животновъдство за една животинска единица ще е с тотален бюджет за 5-те години в размер на 224 млн. лв. Техният дял е съответно 2,22% и 0,56%.

Обвързано подпомагане

При обвързаното подпомагане за запазва съотношението 60 към 40 в общия бюджет, като по-голям е делът за подкрепа към стопаните на говеда и дребни преживни животни.

Общо обвързаните плащания, които представляват 13% от бюджета на първи стълб, са 903 472 107,4 лева.

С най-големи портфейли са млечните крави под селекция (1,94%) и плодовете (2,21%).

Тук има няколко новости. Едната е, че присъстват четири нови интервенции. В сектор Животновъдство това са схемите „Обвързано с производство подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи“ и „Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, застрашени от изчезване“.

Другите нови схеми са при плодовете, където са предвидени субсидии за млади насаждения, които не са влезли в плододаване. И още – подпомагане на малки планински производители на плодове и зеленчуци. От 2023 г. десертното грозде и сливите ще се включват към основната група плодове, вместо да получават намалено подпомагане.

Именни заради тези нови интервенции на практика ще има леко и не толкова леко орязване на бюджетите по отделните схеми. Сравнявали сме плащанията през 2021 г. с тези, които са посочени в таблицата на индикативните бюджети в стратегическия план.

Например при млечните крави субсидията, платена през 2021 г., е близо 29,8 млн. лв., а според новия бюджет и направените изчисления, годишното плащане ще е 22,543 млн. лв.

При млечните крави под селекционен контрол миналогодишният бюджет е бил 39,7 млн. лв., а от 2023 г. ще е 31,3 млн. лв.

Стопаните на месодайните крави обаче ще се радват на по-високо подпомагане. От 17,7 млн. лв., разпределени миналата година, сумата ще се увеличи догодина на 28,2 млн. лв. За месодайните породи под селекция животновъдите ще получават от 2023 г. общо 4 433 554 лв. при 3,2 млн. лв. през 2021 г.

При овцете и козите ситуацията е подобна. Ако през 2021 г. към стопаните на овце и кози, включени в развъдни програми, са били разпределени 23,95 млн. лв., то от догодина сумата ще падне на 16,8 млн. лв., според изчисленията.

И обратно: плащането за биволите леко ще се повиши – от 4,2 млн. лв на 4,6 милиона.

Годишният бюджет в обвързаното плащане за сектор Плодове ще е 35,4 млн. лв. плюс 3,8 млн. за младите невлезли в плододаване градини. Миналата година обаче секторът получи общо 40,9 млн. лв. за основната група плюс сливи и грозде.

Производителите на пипер бяха субсидирани през 2021 г. с общо 4,7 млн. лв., докато през следващия програмен период средногодишното им плащане ще е 4,5 млн. лв.

При оранжерийното производство се забелязва увеличаване на бюджета. Миналата година той бе 9,3 млн. лв., а догодина ще е 11,6 млн. лв. Причината е, че от следващия програмен период ще се подпомагат ягоди и малини, отглеждани в оранжерии.

Бюджетите по преходната национална помощ също са по-ниски спрямо 2021 г.

Предвидени са още секторни интервенции в „Мляко и млечни продукти“ и в „Плодове и зеленчуци“. Те са за подпомагане на групите и организациите на производители.

За млечния сектор бюджетът е 1 800 430 лв. и е изцяло с европейски средства.
За сектор „Плодове и зеленчуци“ той е 12 058 375 лева, от които почти 71% са национални средства.

Стълб 2

Бюджетът на Стълб 2 е малко над 6,9 млрд. лв. за 5-годишния период. Именно този бюджет е подсилен с национални средства, които  вече ще представляват 60 на сто от сумите по интервенциите в „Развитие на селските райони“.

Във Втори стълб биологичното производство е с втория най-висок процентен дял на финансиране – 9,50%. Той се равнява на солидните 654 972 277 лева за 2023-2027 г. Годишното плащане по предишната мярка 11 ще е почти 131 млн. лв. при 43,8 млн. през 2021 г. Заедно със средствата от Първи стълб този сектор ще усети наистина значителна подкрепа.

С най-много средства ще е общинската интервенция, известна като подмярка 7.2 досега. Там за целия период са предвидени 1 млрд. и 8 млн. лв.

Висок е бюджетът на подхода Лидер (мярка 19 в ПРСР) – 552 187 939 лева. Неговият дял във Втори стълб е 8%.

Една от новите интервенции, които са важни за бизнеса, е създаването на Взаимоспомагателен фонд за гарантиране на доходите. Той ще тръгне с малко над 117 млн. лв.

Друга особено важна интервенция е за инвестиции в напояване. Нейният общ бюджет е 195,7 млн. лв.

Във Втори стълб има доста нови еко-схеми, по които стопаните могат да участват, като до момента не се знае дали ще има лимит в колко от тях едно стопанство ще може да се включи.

Новите ехо-схеми (интервенции) са Създаване и възстановяване на екологична инфраструктура, Използване на устойчиви практики и сортове, отглеждани при специфични условия, Насърчаване намалението на употребата на продукти за растителна защита и торове през контрол в краен продукт, Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии, Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатични условия. От тях с най-висок финансов дял – 2,84%, е интервенцията за намаляване на растителната защита и торовете. Бюджетът по нея е към 196 млн. лв.

При инвестиционните мерки най-много средства са заделени в досегашната мярка 4.2 – за преработка. Нейният бюджет за периода е към 587 млн. лв. при 483 млн. лв. за Инвестиции в земеделски стопанства (мярка 4.1).

Годишното подпомагане за интервенция Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност ще бъде 19,5 млн. лв. при близо 5,8 млн. лв., платени през 2021 г. за „Хуманно отношение“. Бюджетът на тази интервенция наближава 100 000 млн. лв. за 2023-2027 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X