loader image

Съюзът на птицевъдите алармира за неправомерно прилагане на европейското законодателство от БАБХ

Съюзът на птицевъдите в България на 10.03.2022 г. информира Правителството на Република България, МЗм и БАБХ, че не се прилага правомерно европейското и националното законодателство по отношение на обезщетяването на собствениците на животни в засегнати от някои заразни заболявания животновъдни обекти (ЖО). Това се казва в становище на браншовата организация, изпратено до медиите.

Редът за обезщетяване на засегнатите ЖО от някои заразни заболявания, посочени в член 4, параграф 1 и 2, чл.6, параграф 2 и член 11, параграф 1 от Решение 90/424/ЕИО  в това число Инфлуенца, Псевдочума и Салмонела по птиците е определен в ЗВД чл. 144 и НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, приета с ПМС № 81 от 27.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020.

Националното законодателство не се прилага в съответствие с Регламент (ЕО)№349/2005 на Комисията от 28.02.2005 г. за определяне на правилата относно финансирането на Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съюза.

Според Регламент (ЕО)№349/2005 на Комисията от 28.02.2005 г, чл. б е дадено определение за “пазарна стойност ”: цената, която собственикът би могъл обикновено да получи за животното непосредствено преди то да бъде заразено или заклано, като се вземат в предвид неговата годност, качество и възраст.

БАБХ не  взема под внимание възрастта на животните. Освен това не се дава определение за категория на животните. По тази причина  неправилно се прилага ЗВД. Според Икономически критерии и Счетоводния стандарт различните животни се разделят на две основни категории Краткотрайни Биологични Активи  (които се отглеждат за угояване и месодобив) и Дълготрайни Биологични Активи (които се отглеждат за продукция на яйца, мляко и.т.н.).  

НСИ събира сведения от птицевъдите за цените на замразено кокоше месо Клас А. В същото време предоставя тази цена за килограм живо тегло на продуктивни кокошки. 

В България сделките с живи кокошки са ограничени и се правят от две три фирми, които не са предоставяли информация на НСИ. Всички сделки в сектора са със замразено кокоше месо получено от кокошките носачки след приключване на техния продуктивен яйценосен период.  Това е нарушение от административен характер и  повод за намеса на АДФИ и Прокуратурата за да се сложи край на този произвол. 

БАБХ неправилно прилага Европейското и националното законодателство при определянето на обезщетения за кокошки носачки, които представляват Дълготраен Биологичен Актив и се отглеждат за производство на яйца а не за месо, като изчислява  обезщетения на база Цена за килограм  месо, според НСИ. В резултат на наши инициативи и препоръки на ЕК, БАБХ направи Методика за изчисляване на пазарните цени на отделните категории птици, според тяхната категория, вид и възраст. Тази Методика е съгласувана  с всички заинтересувани браншови организации и ние настояваме с Наредба на Министерски съвет  да се разпореди нейното прилагане. По този начин ще се избегнат множество съдебни процеси между Управляващият орган и отделни Земеделски производители. Ще се избегнат редица фалити на засегнати ферми, поради некоректно изчисление на обезщетенията. Ще се избегне укриване на заболявания, от което може да се  влоши сериозно епизоотичната обстановка в страната, което би довело до ограничителни мерки от страна на ЕС и трети страни. А това  означава тотален срив на целия отрасъл, в който Държавата, ЕС и частните инвеститори  са вложили много средства, време и труд. 

Ние смятаме, че трябва да се предприемат  спешни действия за обезщетяване на засегнатите животновъдни обекти  в съответствие  с ЗВД, чл.144, ал. 3. и Европейското законодателство, като се вземе под внимание Методиката за изчисляване на пазарната стойност на различните категории птици според техния вид и възраст. 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X