loader image

10 611 143 евро извънредна помощ от ЕС за българските земеделци заради войната в Украйна

Днес Официалният вестник на ЕС публикува ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/467 НА КОМИСИЯТА за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 106, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)Нашествието на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г. оказва въздействие върху земеделските стопани в Съюза.
(2)Основното притеснение при търговията между Украйна и Съюза е въпросът с наличието на транспорт. Украинските летища бяха първите жертви на руското нападение, а в украинските пристанища бяха преустановени всички търговски транспортни операции с кораби.
(3)Вероятно е кризата да има сериозни последици за предлагането на зърно в световен мащаб, което ще доведе до още по-голямо увеличение на цените; това ще утежни ситуацията с и без това бързо покачващите се цени на енергията и торовете, което оказва влияние върху земеделските стопани в Съюза.
(4)Друго опасение е невъзможността продукти от Съюза да продължат да бъдат изпращани към Украйна, а евентуално и към Русия и Беларус, поради логистични и финансови причини, което води до смущения в търговията в някои сектори, които биха довели до пазарни дисбаланси на вътрешния пазар. Това би засегнало предимно секторите на вината и спиртните напитки, преработените храни (включително преработените плодове и зеленчуци), храните за кърмачета и храните за домашни любимци — по отношение на Русия, плодовете и зеленчуците — по отношение на Беларус, животинските продукти — по отношение на Украйна.
(5)Поради това съществува сериозна заплаха от смущения на пазара, причинени от значителното увеличение на разходите и смущенията в търговията, които налагат ефективни и ефикасни действия.
(6)Мерките за пазарна интервенция, които са налични съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 под формата на публична интервенция, помощ за частно складиране или изтегляне от пазара, могат да бъдат ефективни за частично възстановяване на смущенията на пазара чрез временно или постоянно изтегляне на продукти от пазара, но не са от естество, което би помогнало за противодействие на заплахата от смущение на пазара, причинена от увеличението на разходите. Макар пазарът да трябва да се адаптира постепенно към новите обстоятелства, необходима е подкрепа за производителите в секторите, в които разходите за суровини нарастват до непоносими равнища и в които за продуктите не може да се осигури обичайният пазар.
(7)За да се реагира ефикасно и ефективно на заплахата от смущение на пазара, от съществено значение е да се предоставя помощ на производителите в селскостопанските сектори в Съюза, които са засегнати от тези смущения. Държавите членки следва да изберат поне един от въпросните сектори или част от тях, за да окажат подкрепа за производителите, които са най-силно засегнати от смущенията на пазара.
(8)Поради това е целесъобразно на държавите членки да се предоставят финансови безвъзмездни средства за подкрепа на производителите, които са ангажирани с дейности, укрепващи продоволствената сигурност или с които се преодолява пазарният дисбаланс, позволяващи необходимото приспособяване. Сумата, предоставяна на всяка държава членка, следва да се определи, като се вземе под внимание съответната тежест на всяка държава членка в селскостопанския сектор на Съюза въз основа на нетните тавани за директни плащания, определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).
(9)Държавите членки следва да разработят мерки, които допринасят за продоволствената сигурност или за преодоляване на пазарните дисбаланси. Земеделските стопани следва да имат право на подкрепа по тези мерки, при условие че участват в една или повече от изброените по-долу дейности, с които се преследват посочените цели: кръгова икономика, управление на хранителните вещества, ефективно използване на ресурсите и екологични и щадящи климата методи за производство.
(10)Държавите членки следва да разпределят помощта чрез възможно най-ефективните канали въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които отчитат степента на смущенията на пазара в различните сектори, като същевременно гарантират, че земеделските стопани са крайните получатели на помощта, и не допускат нарушаване на работата на пазара и на конкуренцията.
(11)Тъй като определената за всяка от държавите членки сума би компенсирала само част от действителните загуби, които понасят производителите в селскостопанския сектор, на държавите членки следва да се даде възможност да предоставят допълнителна национална подкрепа на тези производители при същите условия на обективност, недискриминационно отношение и ненарушаване на конкуренцията. Предвид мащаба на настоящата криза тази допълнителна национална подкрепа може по изключение да възлиза най-много на два пъти съответните суми, определени в приложението към настоящия регламент.
(12)С цел на държавите членки гъвкавост да се предостави за разпределяне на помощта според обстоятелствата, за да бъдат преодолени смущенията на пазара, следва да им бъде позволено да я натрупват с друга подкрепа, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(13)Помощта, предвидена в настоящия регламент, следва да се предоставя като мярка за подкрепа на селскостопанските пазари в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 след прехвърлянето на средства от резерва за кризи в селскостопанския сектор, предвиден в член 25 от същия регламент.
(14)Тъй като помощта на Съюза се определя в евро и за да се осигури единно и едновременно прилагане, е необходимо да се определи дата за конвертиране на сумата, разпределена на държавите членки, в които еврото не е прието, в националните им валути. Поради това е целесъобразно да се определи правопораждащият факт за обменния курс в съответствие с член 106 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Предвид принципа, посочен в параграф 2, буква б) от цитирания член, и критериите, установени в параграф 5, буква в) от цитирания член, правопораждащият факт следва да бъде датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(15)По бюджетни съображения Съюзът следва да финансира разходите, направени от държавите членки, само когато тези разходи са направени до определена дата за допустимост на разходите.
(16)За да осигурят прозрачност, извършване на надзор и подходящо управление на предоставените им суми, държавите членки следва да информират Комисията за конкретните мерки, които ще бъдат предприети, критериите, използвани при определянето им, основанието за разпределяне на помощта между различните сектори, мерките, предприети, за да се избегне изкривяването на конкуренцията на съответните пазари, очакваното въздействие на мерките и методите за проверка дали това е постигнато.
(17)Трудностите при достъпа до суровини и логистичните проблеми, произтичащи от внезапното преустановяване на търговските пратки, представляват непосредствени смущения на пазара и поради това са необходими незабавни действия за ефикасно и ефективно справяне със ситуацията.
(18)За да се гарантира възможно най-бърз достъп на производителите до помощта, на държавите членки следва да се предостави възможност за незабавното прилагане на настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той следва да се прилага, при условие че прехвърлянето на 350 000 000 EUR от резерва към бюджетните редове за финансиране на необходимата мярка се извърши в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (4), от деня на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на съобщение на Комисията, в което се посочва, че прехвърлянето е извършено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   На държавите членки се предоставя помощ от Съюза в общ размер от 500 000 000 EUR за осигуряване на извънредна помощ за приспособяване на производителите в секторите, изброени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при спазване на условията, определени в настоящия регламент.

2.   Държавите членки използват сумите, които са им предоставени, както е посочено в приложението, за мерките, посочени в параграф 3, в секторите, засегнати от смущенията на пазара, дължащи се на повишилите се разходи за суровини или ограниченията на търговията. Мерките се предприемат въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които отчитат степента на смущенията на пазара в различните сектори, при условие че свързаните с тях плащания не водят до нарушаване на конкуренцията.

3.   Мерките, предприети от държавите членки, допринасят за продоволствената сигурност или за преодоляване на пазарните дисбаланси и са в подкрепа на земеделските стопани, които участват в поне една от изброените по-долу дейности, с които се преследват посочените цели:

а)кръгова икономика;
б)управление на хранителните вещества;
в)ефективното използване на ресурсите;
г)екологични и щадящи климата методи за производство.

4.   Държавите членки гарантират, че когато земеделските стопани не са преки бенефициери на плащанията на помощта от Съюза, икономическата полза от помощта от Съюза им се прехвърля изцяло.

5.   Разходите на държавите членки във връзка с плащанията за мерките, посочени в параграф 3, са допустими за отпускане на помощ от Съюза само ако посочените плащания бъдат извършени до 30 септември 2022 г.

6.   По отношение на държавите членки, в които еврото не е прието за национална валута, правопораждащият факт за обменния курс, посочен в член 106 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, по отношение на сумите, посочени в приложението към настоящия регламент, е датата на влизане в сила на настоящия регламент.

7.   Мерките по настоящия регламент може да се натрупват с друга подкрепа, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Член 2

Държавите членки могат да предоставят допълнителна национална помощ за мерките, предприети съгласно член 1, до максимум 200 % от съответната сума, определена за всяка държава членка в приложението, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, при условие че съответните плащания не водят до нарушаване на конкуренцията.

Държавите членки изплащат допълнителната подкрепа най-късно до 30 септември 2022 г.

Член 3

Държавите членки уведомяват Комисията за следното:

а)незабавно и не по-късно от 30 юни 2022 г.:1)описание на мерките, които трябва да бъдат предприети;2)критериите, използвани за определяне на методите за предоставяне на помощта, и обосновката за разпределянето на помощта сред различните сектори;3)предвиденото въздействие на мерките от гледна точка на продоволствената сигурност и стабилизирането на пазара;4)действията, предприети за проверка на това дали е постигнато предвиденото въздействие;5)действията, предприети за избягване на нарушаването на конкуренцията;6)размера на допълнителната подкрепа, предоставена в съответствие с член 2;
б)не по-късно от 15 май 2023 г.: общия размер на сумите, изплатени по всяка мярка, а ако е приложимо — с разбивка на помощта от Съюза и допълнителната национална помощ, броя и вида на бенефициерите, както и оценката на ефективността на мярката.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент следва да се прилага, при условие че прехвърлянето на 350 000 000 EUR от резерва към бюджетния ред за финансиране на извънредната мярка се извърши в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Той се прилага от деня на публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на съобщение на Комисията, в което се посочва, че прехвърлянето е извършено.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYENПРИЛОЖЕНИЕ

Суми, предоставени на държавите членки, съгласно посоченото в член 1, параграф 2

Държава членкаEUR
Белгия6 268 410
България10 611 143
Чехия11 249 937
Дания10 389 359
Германия60 059 869
Естония2 571 111
Ирландия15 754 693
Гърция26 298 105
Испания64 490 253
Франция89 330 157
Хърватия5 354 710
Италия48 116 688
Кипър632 153
Латвия4 235 161
Литва7 682 787
Люксембург443 570
Унгария16 939 316
Малта69 059
Нидерландия8 097 139
Австрия8 998 887
Полша44 844 365
Португалия9 105 131
Румъния25 490 649
Словения1 746 390
Словакия5 239 169
Финландия6 872 674
Швеция9 109 115

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X