loader image

Колко струва преуплътняването на почвата?

Намаляването на налягането на земеделската техника върху почвата възпрепятства ерозията и способства за намаляването на разхода на гориво  На какво трябва да се обърне внимание в този контекст, обяснява д-р Лудвиг Фолк, преподавател по селскостопанско машиностроене в Университета за приложни науки в град Зест, Германия, пред TopAgrar

– Д-р Фолк, защо предотвратяването на преуплътняването на почвата има толкова важна роля в земеделието?
– За да се осигури добър въздухообмен и за да се поддържа животът в земеделските земи, което означава да се осигури безпроблемното им функциониране, е необходимо почвените пори да заемат 50% от обема на почвата. Уплътняването на почвата, тоест намаляването на обема на порите, води до нарушаването на нормалните функции на почвата и до намаляване в добивите от селскостопанските култури.
– Каква е цената на почвеното преуплътняване?
– Отразявайки се върху добивите и печалбите, то може да доведе до загуби за фермерите в размер от 50 до 250 евро/ха. За да се избегне преуплътняването на почвата, експертите използват системи за смяна на налягането в гумите. Парвилно зададеното налягане в гумите е елемент от програмата за дълготрайно устойчиво земеделие.
– Само високото налягане в гумите на земеделската техника ли води до преуплътняване на почвата?
– Освен налягането на гумите върху почвата и прекомерното натоварване върху осите на земеделската техника, предпоставка за уплътняване на почвените слоеве е съдържанието на влага в почвата. Колкото по-влажна е тя, толкова по-дълбока ще бъде колеята след машините в полето и толкова по-високо уплътняване трябва да се очаква.
– Как да определим, че е дошъл правилният момент за излизане на техниката на полето?
– Опитният земеделец, преди да изкара трактора на полето, първо сам ще походи из него. Ако ботушите му потъват в почвата или лопатата влиза лесно в нея, трябва да се изчака, докато повърхността изсъхне. Колко дълго ще трябва да се чака зависи от сезона, климатичните условия, времевите прозорци за работа. Последиците от твърде ранното излизане на полето през пролетта по-късно се установяват по зоните с растения, изоставащи в развитието си. Наесен, при жътвата на царевица, дълбочината на коловоза над 10 см трябва да служи като безпрекословен стоп сигнал.
Леката техника на големи гуми с намалено налягане или на гумени вериги с голяма контактна площ, може да излезе на полето по-рано. Колеята от такива машини е по-плитка.
– Плитката колея и намаленият коефициент на буксуване позволяват да се спести гориво. Колко?
– Разликата в печалбите между средностатистическите стопанства и стопанствата, където се работи с грижа за почвата, може да достигне до 200 евро/ха ежегодно. Всеки допълнителен сантиметър от дълбочината на колеята, оставяна от земеделската техника, означава ръст в разходите за борба с почвеното уплътняване, а това води след себе си увеличаване на разхода на гориво с 10%. Ако дълбочината на колеята е около 10 см, разходът на гориво се увеличава двойно.
– До какво водят дълбоката колея и буксуването?
– Буксуването означава загуба на темпото на движението напред. Като резултат се изтъркват грайферите, увреждат се почвените пори и биотата, нарушават се вертикалните ходове на дъждовните червеи, всичко това се отразява негативно върху устойчивостта на почвата към ерозия. При наличието на преуплътнени слоеве корените на растенията не могат да се развиват в дълбочина, при засуха възможността за черпене на вода от запасите в дълбоките слоеве на почвата е изключена, а торовете се използват непълноценно. Като резултат добивите падат. Признак за наличието на уплътняване на почвата на полето са нееднаквите по височина растения.
– Какво буксуване се счита за допустимо на почви с добра носеща способност?
– Например, при работа с тежък култиватор, буксуването не бива да превишава 10%. Колкото тази стойност е по-ниска, толкова по-добре. При 20-процентно буксуване колелото ще прореже по-дълбока колея, ще се загуби реалното движение напред, което ще се отрази върху производителността. В резултат за изпълнение на работата ще бъде необходимо с 10% повече време, а разходът на гориво ще се увеличи със 150%. Това означава и големи обеми отделени изгорели газове, голяма емисия микрочастици на СО2. Бих препоръчал да се използват по-леки трактори с правилно избрани гуми, които позволяват налягането им да се регулира, и това да се прави в зависимост от конкретната работа на полето. Правилното баластиране и адаптираното според ситуацията налягане, са гаранция за високата производителност на земеделската техника.
– Какви гуми и при какви случаи могат да се смятат за безвредни да почвата?
– При покупката трябва да се предпочитат радиални големи и широки гуми с гъвкави страни, които са препоръчани от производителя. Те трябва да са с възможност за намаляване на налягането, разбира се, с оглед на определено натоварване върху колесната база. Колкото е по-ниско налягането в гумата (примерно 0,8 бара), толкова е по-внимателно отношението към почвата. При движение на трактора по обществените пътища е необходимо налягане в гумите от 1,6 бара от съображения за безопасност. Освен тези характеристики са важни също носещата способност и допустимите скорости за движение на гумите.
– Колко скоростни трябва да са гумите на трактора в действителност?
– Допускът по скорост за тракторните гуми трябва да съответства на интервала от минималната скорост до 40 км/ч. Ако някой има желание да кара машината с 65 км/ч, ще трябва да се снабди със съответните гуми. Но бързото каране на трактора има съответна цена – гумите и спирачките се износват по-бързо. Според нашите изследвания, в този случай при работа на трактор с мощност 200 к.с. амортизацията им ще коства 4 евро на час, вместо общоприетите 3 евро на моточас.
Трябва да се обърне внимание и на височината на профила на гумата. Голямата стойност на този показател, като например в гуми с маркировка IF 650/85 R38 (показателят е отразен в цифрата 85 – процентно отношение на височината на профила на гумата към нейната широчина, равна на 650 мм), позволява да се постигне голямо контактно петно с почвата при намаляване на налягането в гумата посредством системата за регулиране.
– Какво дава голямата височина на профила или радиалният тип гуми при работа на полето?
– При гумите с голяма височина на профила в условията на влажна почва сцеплението е по-добро. Ако грайферите при работа влизат дълбоко, това сигнализира, че почвата няма достатъчна носеща способност – тя е твърде рохка или преовлажнена. Намаленото налягане в гумите увеличава контактното петно с една трета и способства за намаляване на дълбочината на оставяния на полето коловоз понякога и наполовина.
– От какво зависи този ефект в по-голяма степен – от широките гуми или от гумите със система за регулиране на налягането в тях?
– И едното, и другото. Идеалното решение са големи гуми с възможност за регулиране на налягането в тях от кабината на трактора. Препоръчват се селскостопански гуми от известни производители с маркировка IF или VF. И двата варианта позволяват при еднакъв коефициент на буксуване да се увеличи теглителната сила с до 15%. Като резултат производителността на трактор с мощност 150 к.с. може да достигне тази на трактор с мощност 185 к.с., който разбира се, струва повече. С разликата от цената на тези трактори е напълно икономически изгодно да се закупи система за регулиране на налягането в гумите.
– Колко позволява да се спести такава система?
– Както вече споменах, разликата в приходите може да достигне до 200 евро на хектар, но всичко зависи от знанията и уменията на оператора. Успешните земеделци използват всички достъпни инструменти и хватки – спазване на технологичните срокове, гуми с висока и свръхвисока еластичност, променливо налягане в тях, системи за паралелно управление, събиране и обработка на данни…
Система за регулиране на налягането в гумите за четирите колела в Европа може да се закупи за минимум 6000 евро, но тя позволява да се спести до 10% от горивото, способства за увеличаването на производителността и гарантира запазването на равномерно високи добиви на цялото поле.
Ще дам конкретен пример. Ако тракторът в течение на година „изяжда“ гориво за 20 000 евро, то само оттук могат да се спестят 2000 евро. Подобреното движение напред, по-комфортните условия на работа, благодарение на амортисирането на кабината и равномерността на добивите увеличават икономисаното гориво тройно. По този начин предимството нараства до 6000 евро за година. Излиза, че системите за регулиране на налягането в гумите се изплащат за от 1 до 4 години използване.
– Как при използването на такава система се променя потокът на енергията?
– Възможността да се променя налягането в гумата удължава срокът й на живот с около 20%, което прави около 1000 моточаса. Колкото по-ефективно гумите преобразуват мощността от двигателя в движение напред, толкова е по-нисък разходът на гориво. Около 20% от енергията, получавана от изгарянето на гориво, се превръща в теглителна сила, не повече. Загубите на енергия от изгорелите газове, в охладителната система и с топлинното излъчване от задвижването, не могат да се избегнат. При добър контакт на почвата с колелата, работата е по-ефективна и намалява количеството енергия, губена през системите на отработените газове и охлаждането, задвижването и осите. Изборът на гуми и регулирането на налягането в тях са подвластни на оператора, а върху загубите на енергия от нагряването на двигателя, задвижването и осите е практически невъзможно да се влияе.
– Това означава ли, че като цяло работата с гуми с ниско налягане е по-ефективна?
– Еднозначно. С постигането на по-добри теглителни характеристики, тракторът работи по-ефективно. Променяйки налягането в гумите, постигате по-добри теглителни характеристики. Повечето се задоволяват с 10-процентна ефективност в преобразуването на горивото в енергия. Проведените от нас измервания показват, че при работа с култиватор може да се постигне 30-процентно преобразуване на енергията в теглителна сила. Резервите за това се намират именно между гумите и почвата.
– Правилно ли е да се каже, че работата със земеделска техника, която се грижи за почвата, отговаря на интересите за дългосрочно развитие на устойчиво земеделие?
– Да. Само намаляването на разхода на гориво с 10% способства за намаляването на отделянето на вредните газове в атмосферата. С увеличаването на производителността с 10% намаляват производствените разходи. Почвите са по-добре защитени от преуплътняване, а тяхната защита, в това число от ерозия, е перманентна задача на земеделците. Дълбоките коловози от земеделската техника, както и ветровата и водната ерозия, са резултат от грешките в технологията, които се отразяват върху добивите.
Икономия на гориво, удължаване на живота на гумите, запазване на равномерността в добивите на цялото поле, позволяват да се защитят почвите и климата, а това е добре за цялото общество.
На земеделците е доверено такова богатство като земята, и те се справят с опазването й достойно. В Германия например ежегодно се образува около 1 тон нова почва на хектар.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X