loader image

Цените на консумативите ще намалят рентабилността в растениевъдството

Логично би било да се ограничи количеството на минералните торове, но не всичко е толкова просто

НСХ
В много страни по света покачването на цените на минералните торове, последвано от поскъпването на храните, ще доведе до ужасни последици – гладът, социалните вълнения и загубата на доверие в властите са неизбежни. За земеделците текущата цена на средствата за производство заплашва да намали рентабилността. Какви действия да предприемете?
АДАПТАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ ТЕКУЩИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ
Сегашната ситуация на пазара на торове със сигурност е предизвикателство за земеделците. Селскостопанската индустрия като цяло, и всяко отделно стопанство в частност, трябва да предприемат действия, необходими не само за постигане на по-високи икономически резултати, но и за поддържане поне на досегашните. Логично би било да се ограничи количеството на минералните торове, но не всичко е толкова просто.
Няма накъде да се пести
Адаптирането на производствените процеси към променените условия е решение, което е доста болезнено за земеделците. Защо?
Повечето региони са подложени на силни колебания в добива поради метеорологични условия, главно суша и горещини, което съвсем основателно води до намаляване на интензивността на прилаганите технологии. Използването на производствения капитал, с който разполагат стопанствата, трябва да бъде планирано по такъв начин, че дори в трудни години разходите за единица продукция да се покриват от получения доход.За много ръководители на бизнеса торовете са най-променливата величина в производството. Въпреки това сравнението на баланса на хранителните вещества в различните региони, т.е. извличането на хранителните вещества от културите и количеството хранителни вещества, влизащи в почвата с торове, разкрива огромен дефицит, който трябва да бъде запълнен.
По-ефективното използване на техниката, предпочитанията към висококачествени семена и продукти за растителна защита допринесоха за повишаване на добива от земеделските култури. Междувременно необходимите обеми торове все още не се внасят на много места, което води до още по-голямо намаляване на хумусните запаси, намаляване на съдържанието на хранителни вещества в почвите и невъзможност за реализиране на потенциала за реколта. За да се поддържа плодородието на почвата, количеството на внесения тор изисква увеличение, но не и намаляване. Значителното намаляване на използваните минерални торове е неприемливо.
Но всяко стопанство има своя собствена стратегия за постигане на икономически успех, така че решението на този проблем трябва да бъде избрано индивидуално. Собственият ни опит, опитът на колегите както в страната, така и в чужбина, могат да дадат необходимата основа за това.
Вярвайте на другите
Вземането на почвени проби и последващият анализ са отправната точка при установяване на необходимите количества тор за всяко конкретно поле. Всяко стопанство разполага с данни за анализ на своите почви, но има причини тези данни да не могат да се използват за индивидуално планиране на нуждите от торове. Основното е, че стопанинът не знае какви хранителни вещества всъщност са достъпни за растенията. Следователно остава неизвестно колко тор трябва да се внесе, за да се постигне определено ниво на добив при дадено ниво на съдържание на хранителни вещества в почвата. Ако знаехме това, растениевъдството би било по-успешно.
Необходими са стотици полеви опити, за да се разбере как растенията ще реагират на различни количества внесени определени хранителни вещества въз основа на първоначалните характеристики на почвата. И през последните няколко десетилетия на този аспект не се обръща необходимото внимание. Тази област изисква глобално сътрудничество в областта на науката, образованието и развитието на консултантски системи, благодарение на които ежедневното и ефективно използване на знанията на полето ще стане реалност. В тази светлина може да бъде полезен опитът на Германия, където в продължение на много години селскостопанското производство интензивно взаимодейства с земеделските съюзи, науката, индустрията и изследователските лаборатории. В резултат на това бяха установени най-ефективните методи за анализ и определяне на наличните за растенията хранителни вещества за всички видове почви. Резултатите от проучването, между другото, се представят еднакво добре, когато се използват в европейски полета: корелацията с добива потвърждава това.
Следващата важна стъпка за германската земеделска наука и практика е била да се установи какви количества хранителни вещества и на какво ценово ниво биха били подходящи за влагане, като се вземат предвид характеристиките на почвите, сеитбообръщенията и обработката на почвата. Исторически, нивите в Западна Германия, на фона на високи почвени характеристики, се подхранват в продължение на много години с големи количества тор, а в полетата на Източна Германия, с подкрепата на съветски учени, се провежда активна работа, в рамките на която се поставя повишен акцент върху разработването на хранителна стратегия, като се отчита прилагането на ограничени количества тор. С течение на времето се получи симбиоза на двете системи и днес можете да се възползвате от огромната работа, извършена от високо мотивирани хора.
Използвайте резерви
И така, откъде трябва да започнете да адаптирате стратегията си към променящите се пазарни условия? На първо място е необходимо да дадем правилна и трезва оценка на собственото ни ниво на производство. Не е изключено да се открият и други резерви, които могат да повлияят на подобряването на икономическия резултат. Отчитат се реалистична оценка на цените на продукцията в зависимост от нейното качество (маслено съдържание, клас зърно, протеин), както и потенциалът за добив през 2022 г. Дори ако резултатите от оценката са впечатляващо положителни, планираното намаляване на прилагането на торове не трябва да засяга нивата на производство. Ето защо е необходимо да се реши кои земеделски практики ще спестят торове, може би да се преразгледа технологията на тяхното прилагане.

Например, струва си да се ограничи използването на минерални торове, за да се стимулира разлагането на сламата. В този случай е по-добре да се съсредоточите върху нейното качествено преразпределение, плитко и равномерно заравяне в почвата.
Ясно е, че нивите се различават по вида на почвата, нивото на тяхното плодородие, структурата на почвата. От това следва, че дозировките на торовете, дори за една и съща култура в различни полета, не могат да бъдат еднакви.
Необходимо е да се обърне внимание на резултатите от изследването на почвата, анализа на съдържанието на хумус, да се оцени извличането на хранителните вещества от предшестващата култура или постъпването им с растителните остатъци в различни по качеството на почвите и климатични условия райони.
Почви с високо съдържание на хумус и добра структура с достатъчно влагоснабдяване доставят азот за хранене на растенията в необходимите обеми. В случай на такива почви, намаляването на обема на азотните торове при отглеждането на захарно цвекло, картофи, царевица, слънчоглед и соя, както показва практиката, няма да има значителни производствени рискове.
Соята предлага добър потенциал за пестене на азотни торове. Налага се да бъдат внасяни в редки случаи. По-добре е да се прибегне до понижаването на нормата на засяване и подобряването на качеството на инокулацията на семената.
При посевите от пшеница, след първото прилагане на азот, е препоръчително да се направи обработка с ротационна мотика: загубите на азот ще бъдат намалени, минерализацията и повишаването на температурата на почвата ще имат положителен ефект. Използването на минерални торове, например при пшеница, също може да бъде намалено чрез преминаване към органични торове, ако фермата разполага с такива. Струва си да разгледаме по-отблизо алтернативните технологии за обработка на почвата. Ленточната обработка на почвата отчасти допринася за възстановяването на структурата и поддържането на естествените процеси в почвата, а с това и за ефективното използване на влагата и хранителните вещества от нея, поради което strip-till често се нарича пътя към по-ефективно използване на хранителните вещества от икономическа гледна точка.
Не забравяйте
При търсене на потенциала за рационално и икономично използване на торовете не трябва да се забравя и нивото на pH на почвата. При повишена киселинност или в излужени зони, правилното използване на хранителните вещества от растенията става невъзможно. Ако pH е под 5,5, прилагането на вар става по-важно от прилагането на торове.
Важно е да не се изпуска от поглед взаимодействието на отделните елементи в почвата. Липсата на сяра е силно подценявана от много стопанства. Ако има дефицит на този елемент, тогава трябва да се мисли не за стъпки за оптимизиране на внасянето на азот, а за премахване на дефицита на сяра, която играе специална роля при отглеждането на рапица и пшеница.
Земеделските машини правят разлика
Възможности за пестене на торове предлага и земеделската техника. Торенето може да се прави директно в почвата още по време на сеитба – почти всички производители на сеялки имат машини в своето портфолио, които ви позволяват да направите това.
Що се отнася до UAN, препоръчително е да го прилагате само с помощта на дюзи или апликатори за маркучи – също има достатъчно предложения на пазара. А популярният сред много земеделци карбамид в много райони ще изисква незабавното му поставяне н почвата, което не е трудно за изпълнение. Прилагайки такива техники, е възможно по-ефективно да се използва внесеният азот.
Работата на торовнасящата техника трябва да се извършва в съответствие с технологичните колеи, което при съвременно оборудване на трактори с паралелно управление не е проблем. Шофирането по технологични колеи ще ви спаси от прекомерно уплътняване, което се отразява на структурата на почвата, нейното плодородие, водно-въздушния баланс.
Съвременните разпръсквачки ви позволяват да прилагате тор със завидна точност и дори диференцирано. Точното внасяне на торовете ще позволи прилични спестявания на средствата за производство и положителният ефект от може да бъде много по-висок от очакваното. Въпреки това, ако вашите торачки са оборудвани с всичко необходимо за работа с работни карти, никога не трябва да пренебрегвате етапа на настройка и калибриране на машините.
Друг важен момент е навременната поддръжка и подмяна на резервните части – гаранция за точността на прилагане на тора.
С поглед към бъдещето
Въпросът е съвсем логичен:
какво мога да направя сега, за да съм готов за промени в бъдеще? Бъдещето не може да бъде точно предвидено, но насоките по-долу ще ви помогнат да избегнете болезнени последици.
Абсолютно оправдано е да се направят много икономически експерименти на парцели, на които да се разиграят варианти за отглеждане на култури както без торове, така и с торове, внесени в много по-големи количества в сравнение с обичайно използвани в стопанството. Такива опити могат да се правят с ръчно торене. Ясната визуална разлика в нивото на развитие на културите ще сигнализира за 20% разлика в добива и ще осигури основа за действие.
Планирайте инвестициите в машини въз основа на необходимостта от повишаване на икономическата ефективност от прилагането на торове. Разбира се, няма да можете да купите всичко наведнъж и не бива да забравяте факта, че възвръщаемостта от въвеждането на съвременни технологии ще последва в дългосрочен план.
Не трябва да забравяме и нивото на квалификация на служителите. Участието в специализирани събития, изложби и екскурзии допринася за професионалното израстване. Комуникацията с консултанти и колеги винаги е от полза.
При големите предприятия за разработване на стратегия за оптимизиране на прилагането на торове трябва да се включи допълнителен персонал, който ще се занимава изключително с този въпрос.
Не се страхувайте да използвате чуждестранен опит. Крайно време е да започнем активно да използваме N-тестери, полеви почвени лаборатории (например FarmLab Stenon), прилагайки азот спрямо действителната нужда от него на растенията, определена в реално време от N-сензора или GreenSeeker на трактори.
Потърсете възможности за сътрудничество с почвени лаборатории. Проучете изследователските методи, които използват. Работете заедно за интерпретиране на получените лабораторни данни, установете на обмен на опит.
Работейки върху оптимално хранене на растенията и рационално използване на торове, мотивирайте другите да мислят по тази тема, защото ефективното производство на храни отговаря на целите за благополучие на населението на света.
Така ще решите проблема с персонала и е възможно да си намерите ценен ИТ специалист.
Вместо заключение
В много стопанства вече се прилагат ценни техники за оптимизиране на торенето. Въпреки че говорим за базови знания, използването им в живота изисква много усилия. Въпреки това, с това знание може да се постигне много.
Възможно е покачването на цените на торовете, което ни изненада, също така да гарантира, че в резултат на прилагането на решения, родени в хода на дискусиите с колеги и представители на земеделската общност, стопанството ще може да увеличи нивото на собственото си производство. Ограничените ресурси, както е известно, допринасят за интегрирането на иновациите в производството.
Настоящата ситуация ще доведе до факта, че успешните земеделски предприятия ще продължат да бъдат успешни, а тези, които не се адаптират навреме, ще станат по-слаби, отколкото са били преди.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X