loader image

Къде и как се подават данни за нередности и измами в борбата с корупцията

За сведение на лицата, които биха искали да подпомогнат борбата с корупцията и да подадат сигнал, от БАБХ обясниха в кои случаи може да стане това и къде.

Първо да кажем, че за нередност се смята всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС.


Подозрениe за измамa пък е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел определяне на съществуването на дадено умишлено поведение, по-специално измама.

За повече подробности – всичко това е посочено в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз.
В Конвенцията е обяснено, че за измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности се смята всяко умишлено действие или опущение, свързано с използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни заявления или документи, които водят до злоупотреба или незаконно задържане на финансови средства от общия европейски бюджет, или бюджети, управлявани от името на Европейските общности.

Измама е и неразкриването на информация за нарушаване на специфично задължение, довело до същото, както и неправилно използване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били предоставени.

Сигнали могат да се подават на интернет страницата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – АФКОС на адрес:http://afcos.mvr.bg

Това е дирекцията за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, специализирана структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на ЕС.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X