Почвеното плодородие: индикатори и гаранти

Влиянието на почвената структура върху плодородието на почвата е огромно. Използването на мощна техника изисква добре обмислена стратегия на земеделие, което да не навреди на почвената структура.

Почвите играят важна роля в земеделието. Те са основополагащ елемент за земеделието като цяло. Акумулирайки въглерод те също така намаляват емисиите на вредните парникови газове. В процеса на работа, почвената екосистема е подложена на въздействие, вследствие на което се появява нейното уплътняване, а както е известно, само здравите почви са способни да предоставят целия си потенциал за богати добиви. Поради това почвите трябва да се поддържат здрави, а ако са увредени – да се възстановяват. Почвите трябва да се защитят и от ерозия. Осъзнаването на тези задачи от съвременните земеделци обяснява ръстът в търсенето на решения в растениевъдството, насочени към поддържането на почвеното здраве.
Почвите само наполовина са съставени от твърди частици, които според пространственото си разположение, образуват почвената структура. Втората половина компоненти са запълнени с въздух пори, вода и биомаса. Структурата на разполагането на твърдите частици в почвата е базисната основа за определянето на почвеното плодородие, здравето на почвите и съдържанието на хранителни вещества в тях. Структурата на почвата е основен индикатор за почвеното плодородие.
Преуплътняването на почвата се отразява неизбежно на жизнените процеси в нея, оказва влияние върху достъпността на влагата и хранителните вещества и в края на краищата върху покълването на семената, развитието на културните растения и техните добиви. В преуплътнената почва кислородът е недостатъчно, тя попива лошо водата и спира развитието на кореновите системи. Освен това преуплътнените почви дотолкова отрицателно влияят върху активността на почвообитаващите микроорганизми, че процесът на образуването на хумус спира. Резултатът са ниските добиви.
Всички представители на почвената фауна със своята жизнена дейност осигуряват здравото състояние на почвата. По активността на дъждовните червеи може да се съди за качеството на обработката на почвата и повредите в почвената структура. Освен това дъждовните червеи са визуално лесно установим признак и добре измерим гарант за почвеното плодородие. Те осигуряват въздушен обмен, както и ефективно разлагане на растителните остатъци. Червеите не само се хранят с тях, но и ги транспортират по своите проходи в горните почвени слоеве, където благодарение на микробиалната активност минерализирането се случва много бързо. В резултат на минерализацията и преминаването на органичната маса през храносмилателната система на червеите се отделят хранителни елементи, които повишават почвеното плодородие.
Ако вследствие на почвеното уплътняване активността на дъждовните червеи е намалена, то това е сигурен знак, че почвата се обработва неоптимално. Почвената структура може да се подобри като се вземат необходимите мерки.
Всичко почви обаче са различни. Тежките в сравнение с леките са по-склонни към преуплътняване, впрочем както и влажните в сравнение със сухите. Поради това има смисъл периодично да се оценява структурата на почвата. Както и преди, така и сега, с помощта на обикновена лопата може да се оцени реалната картина на състоянието на основния производствен ресурс в селското стопанство. Получената информация е достатъчна, за да се направят изводи, трябва ли да продължаваме да използваме досегашната технология на земеделие или все пак тя трябва да се промени. Този, който гледа в бъдещето, който обработва земите си с оглед на тяхното местоположение и конкретните условия, който използва правилните методи и машини, при това в правилно избраното време, може да минимализира уплътняването на почвата.
Преди всичко при работа на влажни почви трябва да се намали налягането в гумите на земеделската техника. Така контактното петно ще се увеличи, а налягането на единица площ от почвата – ще намалее. После – какъв начин на почвообработка да изберем – с плуг с обръщане на пласта, брана или култиватор без обръщане на пласта или нулева? Изборът често се определя от местоположението на полето. Тук трябва да се преценят всички за и против. И въпреки че в последно време приоритет все повече се дава на консервиращата (минимална ) почвообработка, способстваща за възстановяването на почвената структура и защитаваща я от преуплътняване, ерозия, заблатяване и обезводняване, плугът все още има своето право на живот.
Работата без обръщане на пласта проявява преимуществата си в засушливи райони. А в районите, където валежите са достатъчни, където почвите са достатъчно влажни, е оправдано използването на плуг. Оранта в такива случаи е залог за успешен контрол на причинителите на гъбни заболявания, вредните насекоми, плевелите, гризачите и голите охлюви. Освен това, обоснованата работа с обръщане на пласта позволява да се отстрани дисбаланса в осигуреността с хранителни вещества в дълбочина на почвата и препятства промяната на почвената киселиност.
Посредством плуг, дори набраздените надлъж и нашир площи могат да се реанимират, или поне да се избавят от повърхностно уплътняване. Но това е нож с две остриета. В резултат от използването на тежка техника при малки работни ширини на инвентара се образуват много коловози в зоните на преуплътняване именно в коловозите, а поради разрохкването носещата способност на почвата отслабва, което в крайна сметка се превръща в неблагоприятен фактор за последващите преминавания на техниката на полето. Постоянната работа на една и съща дълбочина провокира възникването на уплътнен и непроходим слой, който препятства развитието на растенията в дълбочина и способства за задържането на влагата. Нарича се плужна пета. В този случай ситуацията могат да спасят продълбочителите и отглеждането на култури с дълбокопроникващи в почвата корени. Защитата на почвата и запазването на нейното плодородие за дълги години за сметка на подържането на процесите на образуване на хумус е само в интерес на земеделците. И в бъдеще все така ще са необходими високи добиви. И именно това означава понятието „устойчиво земеделие“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини