loader image

Може ли да бъде променен размера на договорената рента за арендуване на земеделска земя 

ВЪПРОС: Може ли да бъде променен размера на договорената рента за арендуване на земеделска земя, ако тя не може да бъде изплатена поради лоша стопанска година?

ОТГОВОР: Между арендатора и арендодателя се сключва договор за аренда на земеделска земя, в който се уговарят всички условия за арендуване, включително и случаите, в които арендната вноска може да бъде изменяна.

Ако в арендния договор не са уговорени случаите, в които може да бъде изменяна арендната вноска, са прилагат разпоредбите на Закона за арендата в земеделието. Съгласно закона, при трайни изменения в обстоятелствата, при които се сключва договора за аренда всяка от страните може да поиска изменение в клаузите, които не могат да засягат срока на договора. В случая няма трайни изменения на остоятелствата, при които е сключен договора, а лоша стопанска година. Това е инцидентно изменение на обстоятелствата, а не трайно, поради което не може да се иска на това основание изменение на арендната вноска.

Съгласно чл.16, ал1 от закона, увеличаването или намаляването на добивите вследствие стопанисването на земята не е основание за изменение на арендното плащане. В случая обаче не става дума за начина на стопанисване на земята, а за лоши природни условия. Но и в такива случаи арендаторът дължи уговорената аренда независимо от размера на реколтата.

Арендаторът трябва да застрахова реколтата и когато тя е унищожена от стихийни бедствия той дължи уговорената арендна вноска, намалена съответно с разликата между получената застраховка и планираната стойност.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X