loader image

Още 4 дни се приемат документи по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

Крайният срок е 31 август, земеделските стопани ще получат общо 3 500 000 млн. лв. за 2022 г., кой и какво може да застрахова

Диана Ванчева

Срокът за прием по схемата за подпомагане за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е до 31 август 2022 г. А срокът за предоставяне на застрахователните полици в областните дирекции на ДФЗ пък е 30 септември 2022 г.

Тези два срока миналата година бяха по-ранни, но тази година бяха удължени, тъй като част от културите (салати, късно зеле, броколи, карфиол и др.) се засаждат по-късно, а полиците се сключват след засаждането.

По схемата могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи: овощни култури над 0.5 ха и със срок на експлоатация на насажденията под 20 години; зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха; зеленчукови култури над 0.3 ха; етерично-маслени култури над 0.5 ха; тютюн над 0.1 ха; зърнени култури над 3 ха; маслодайни култури над 3 ха.

През 2021 г. по искане на браншовите организации схемата беше пренотифицирана и в обхвата ѝ бяха включени и зърнените култури – пшеница, ечемик, царевица, и маслодайните – слънчоглед и рапица, като земеделците със зърнени и маслодайни се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

Финансовият ресурс по помощта от 3,5 млн. лв. ще се предоставя под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

Стопани, които застраховат зърнени и маслодайни имат право да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

Тъй като помощта е насочена към малки и средни предприятия, се изисква ползвателите да отговарят на изискванията за това.

Важни указания…

Подпомагането обхваща застраховане на овощни, семкови; костилкови; ягодоплодни;черупкови;южни; десертно грозде. От зеленчуковите – полски и оранжерийни. Още етерично-маслените култури – тютюн, пшеница.

При плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн максималният годишен интензитет (размер) на помощта е до 65 % от стойността на застрахователната премия; тарифното число – до 6 %; застрахователната сума на хектар – до 5 000 лв./ха; размерът на застрахователната премия – 300 лв./ха; размерът на подпомагане на хектар – до 195 лв./ха;

При зърнени и маслодайни култури максималният годишен размер на помощта е до 35 % от стойността на застрахователната премия; тарифното число – до 6 %; застрахователната сума на хектар – до 1 000 лв./ха; размерът на застрахователната премия – 60 лв./ха; размерът на подпомагането на хектар – до 21 лв./ха.

Разликите над тези параметри се поемат от земеделския стопанин. Дължимият данък, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) се заплаща изцяло от стопанина и не е елемент на подпомагане.

Помощта покрива разходите за застрахователни премии по застрахователни полици с включени едно или няколко застрахователни събития. Както обхваща и само разходите за застрахователни премии по застрахователни полици, в които са включени застрахователни събития, посочени в указанията.

Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии, издадени преди издаване на удостоверението от ДФЗ.

Не се изисква, нито посочва вида и количеството на бъдещото селскостопанско производство. Както и не се изисква, застрахователната полица да е в полза на ДФЗ.

Застрахователната премия се плаща разсрочено на две вноски, като първата е в размер на 35 % или 65% в зависимост от застрахованата култура, платима от земеделския стопанин, а втората вноска до 65 % или до 35% от премията в зависимост от застрахованата култура, се изплаща от ДФЗ.

Плащането на ДФЗ не се обвързва с конкретна дата на падеж в полицата. На подпомагане подлежат полици, в които е посочено, че влизат в сила от 24 часа на деня, в който е извършено плащането (00 часа на деня, следващ деня на извършеното плащане) от земеделския стопанин на сумата по първата вноска, представляваща 35 % или 65% от премията в зависимост от застрахованата култура, а не на постъпването при застрахователя на цялата дължима застрахователна премия.

Не се допуска да се допълва условието за действие на полицата, че влиза в сила не по рано от извършване на проверка на място от застрахователя. Проверката следва да предшества издаването на полицата.

Неразделна част към застрахователния договор/полица е приложение с идентифицирани парцели на застрахованите култури.

При кандидатстване едновременно и за плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, и за зърнени и маслодайни култури, при което се прилагат различни параметри на помощта е необходимо застрахователните полици да са издадени поотделно.

Как и кога ще се изплаща помощта

Земеделските стопани ще подават заявление за подпомагане, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ.

Фондът ще извършва проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението и изчислява размера на подпомагането. Взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ в срок до 10 работни дни от подаването му.

Ако ДФЗ е одобрил подаденото заявление, трябва да издаде удостоверение за одобрение за участие в помощта, с идентифицирани парцели по култури. На базата на издаденото оригинално удостоверение земеделските стопани сключват застрахователен договор/полица със застрахователни компании, с които фондът е сключил споразумения.

Земеделските стопани заплащат 35% или 65% от размера на застрахователната премия по банков път, в зависимост от застрахованата култура. Те трябва да представят пред териториалната структура на ДФЗ оригинална полица и платежен документ за извършено плащане на 35% или 65% от размера на застрахователната премия в зависимост от застрахованата култура, след което сключват договор с фонда.

След окончателно подписване на договора от земеделския стопанин и от страна на ДФ „Земеделие”, по банкова сметка на застрахователната компания фондът превежда до 65% или 35% от застрахователната премия, в зависимост от застрахованата култура, в срок до 10 работни дни.

Подгответе документите…

За предоставяне на помощта, земеделските стопани трябва да представят заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в което се посочва вида на засадените култури и съответните хектари към датата на кандидатстване. Декларира, че попадат в категория малки и средни предприятия и че за същите застрахователни рискове земеделския стопанин не е сключил застрахователна полица с друг застраховател.

Срокът за сключване на договорите между земеделските стопани и ДФ „Земеделие“ е до 20 работни дни след представяне на застрахователните полици в областната диресция на фонд ”Земеделие”.Срокът за изплащане на средствата е до 10 работни дни след сключване на договора между земеделския стопанин и фонда.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X