loader image

Въглеродното земеделие става важна част от законодателството на ЕС

Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително политическо споразумение за засилване на приноса на сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) към по-големите общи амбиции на ЕС в областта на климата за 2030 г., съобщиха от Съветa на ЕС.

В очакване на официалното приемане, Съветът и Парламентът определиха обща цел на равнище ЕС от 310 млн. тона CO2 еквивалент от нетните поглъщания в сектора на ЗПЗГС през 2030 г. Секторът на ЗПЗГС обхваща използването на почви, дървета, растения, биомаса и дървен материал и е отговорен както за емисиите, така и за поглъщането на CO2 от атмосферата. Целта е постепенно да се увеличи поглъщането и да се намалят емисиите, така че да бъде постигната целта за целия ЕС.

„Въглеродните поглътители на CO2 могат да ни помогнат да постигнем целите си в областта на климата, включително въглеродната неутралност, и по този начин да защитим нашата планета от фаталните отрицателни последици от изменението на климата. Споразумението ще допринесе за по-добро опазване и управление на земята и горите в целия ЕС и ще използва напълно потенциала за поглъщане на емисии. В същото време споразумението гарантира, че при определянето на допълнителни амбиции за постигане на целите за 2030 г. се вземат предвид различните обстоятелства във всяка държава членка“, казва Мариан Юречка, министър на околната среда на Чехия

Съгласно предварителното споразумение настоящите правила, според които емисиите не надвишават поглъщанията („правилото за отсъствие на дебити“), ще продължат да се прилагат до 2025 г. За периода 2026 – 2030 г., когато поглъщанията следва да надвишат емисиите, всяка държава членка ще има обвързваща национална цел за 2030 г. Споразумението запазва предложеното от Комисията разпределение на целите между държавите членки.

В допълнение към националните цели до 2030 г. в споразумението се определя ангажимент за всяка държава членка за постигане на сума от нетните емисии и поглъщания на парникови газове за целия период 2026 – 2029 г. („бюджета за периода 2026 – 2029 г.“). Бюджетът ще се основава на траектория на индикативни годишни стойности на поглъщанията и емисиите.

Предварителното споразумение запазва възможността за закупуване и продажба на единици погълнати емисии между държавите членки и за използване на излишъка от годишно разпределените количества емисии съгласно регламента за разпределяне на усилията за постигане на целите в областта на ЗПЗГС.

Споразумението запазва цялостна обща гъвкавост за подпомагане на държавите членки, които изпитват затруднения при постигането на своите цели поради природни смущения (като горски пожари, вредители и въздействието на изменението на климата и органичните почви върху емисиите), при условие че Съюзът като цяло изпълни целта си за 2030 г. Споразумението включва по-строги критерии за оценка на това дали целта за целия ЕС е постигната и съответно дали може да се използва механизмът за гъвкавост.

На държавите членки ще бъде разрешено да използват механизма за гъвкавост до определена граница, ако наред с другите условия предоставят на Комисията доказателства, като използват ясно определена методика.

Със споразумението в регламента се въвежда механизъм за управление, включително мерките, които трябва да се предприемат, ако дадена държава членка не изпълни националната си цел през втория период.

Комисията ще представи доклад в срок от шест месеца след първия глобален преглед съгласно Парижкото споразумение (който ще бъде извършен през 2023 г.) относно включването на емисиите на парникови газове от селското стопанство, различни от CO2, в обхвата на регламента и определянето на цели за сектора на земеползването за периода след 2030 г.

Текстът на предварителното политическо споразумение скоро ще бъде достъпен.

Контекст


Предварителното политическо споразумение, постигнато по време на тристранните преговори, трябва да бъде официално прието от Съвета и Парламента.

Предложението за преразглеждане на Регламента относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство е част от пакета „Подготвени за цел 55“. Пакетът, който беше представен от Европейската комисия на 14 юли 2021 г., има за цел да даде възможност на ЕС да намали нетните си емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и да постигне неутралност по отношение на климата през 2050 г. С предложението за Регламент за ЗПЗГС се преразглеждат съществуващите правила, последно изменени през 2018 г. Регламентът осигурява рамка, която да гарантира, че емисиите и поглъщанията, генерирани от този сектор, се отчитат в целите и задачите на ЕС в областта на климата.

Парламентът прие редица изменения на предложението на Комисията на пленарното си заседание от 8 юни 2022 г. На 29 юни 2022 г. Съветът по околна среда прие общ подход по предложението.

Това е третото досие от пакета „Подготвени за цел 55“, по което беше постигнато съгласие наскоро, след емисиите на CO2 от леки и лекотоварни автомобили и намаляването на емисиите за сектори като жилищното настаняване, автомобилния транспорт, селското стопанство и отпадъците.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X