loader image

Качеството на зърното се формира от сеитбата до прибирането

В повечето френски стопанства технологията по отглеждане на царевицата е добре отработена, но има тънкости за получаване на стоково качество, на които обръща внимание Институтът по растениевъдство ARVALIS

Жан-Пол Рену
Асоциация на производителите на царевица във Франция
Ксавие Готе
Институт по растениевъдство ARVALIS, Франция

Повишеното търсене на царевично зърно с определени стокови и санитарни качества изисква спазването на все по-нови условия за работа на пазара. Това налага да се вземe под внимание цялостното прилагане на технологичната верига – от полето до пункта за първична обработка на прибраната продукция. Всеки, който иска да е стабилен играч на този пазар, трябва стриктно да спазва нормите и изискванията на всеки етап от производството. Само в този случай той ще може да предложи качествена царевица, отговаряща на нормативните изисквания и на очакванията на купувачите.
Качеството на царевицата се определя от нейните технически (физически свойства и пригодност за преработка) и фитосанитарни характеристики (наличие на микотоксини).
Институтът по растениевъдство ARVALIS във Франция, занимаващ се с въпросите за качеството на зърното, дава своите препоръки за методите на производство на качествена царевица.
С ясна стратегия на полето
Технологията на отглеждане влияе съществено на качеството на получавания като краен резултат продукт. Оптималното узряване (добив/влажност) се определя от вече избраните хибриди, съответстващи на типа ранозрелост. Разбира се, че се отчитат и регионалните особености, но своя дял в стратегията за избора на един или друг хибрид внасят още и пазарните условия. Продукцията, постъпваща на пазара по-рано от основния обем на реколтата, може да бъде продадена на по-изгодна цена. Защо да не се заложи на това, още повече че наливането на зърното на ранните хибриди е по-сигурно, запазват се неговите фитосанитарни и технически качества, а растенията получават всичката необходима им за вегетацията влага.
Стопанствата, занимаващи се с отглеждане на царевица за зърно, не правят това за пръв път и при повечето от тях технологията на производство е отработена до най-малките детайли. Въпреки това ще им напомним, че е необходимо да знаят:
фитосанитарното състояние на растенията и зърното се подобряват при спазване на агротехниката при производство на културата от момента на сеитбата до прибирането;
раздробяването и плиткото заравяне на растителните остатъци се отразяват положително на фитосанитарното състояние на културата, следваща в сеитбооборота след царевицата. Въпреки това за предпочитане е плитко преораване на почвата, тъй като повърхностното заравяне на остатъците може да стане потенциален източник на инфекция;
необходим е постоянен мониторинг на фазите на растеж и фитосанитарното състояние на царевицата в полето. Систематичният контрол позволява по-добре да се планира срокът на прибиране, изборът на приоритетен участък, осигуряването на проследяемост на постъпващата от полето продукция. Особено внимание следва да се отдели на по-късните посеви, които са по-уязвими: на тях им се падат по-малко благоприятни агрометеорологични условия, растежът е по-бавен, по-късно се прибират.
Всичко по план
Изхождайки от данните на мониторинга на полето за узряването и фитосанитарното състояние, може да се планира най-благоприятният срок за стартиране на прибирането, който да бъде осигурен с необходимата техника. Показателите за зрелостта на царевицата за зърно са съчетание от максималното тегло на зърното (напълно завършена фаза „наливане на зърното“) и най-ниското съдържание на влага в него, което прави културата подходяща за жътва. Максималният добив достига във фаза биологична зрелост, т.е. когато влагата в зърното достигне 32 – 30%. Оставайки по-нататък на полето, на царевицата й се дава възможност да просъхне – да отдаде влагата, но при това се повишават рисковете от влошаване на фитосанитарните качества и от полягане.
Във Франция дълго време са прибирали царевицата при влажност 28 – 31%, но през последните 10 години френската стратегия е променена: сега прибирането се извършва по-рано и при по-ниска влажност на зърното (22 – 28%), срокът за прибирането се удължава, приближава се към сроковете и показателите при прибиране в другите страни. Тези изменения са обусловени от редица стратегически фактори: от все по-ранните срокове на сеитба и глобалното затопляне; генетичната еволюция на сортовете/хибридите, които все по-бързо изпускат влагата си в края на съзряването (drydown); стойността на сушене на зърното; европейските нормативни актове, които допускат минимално ниво на присъствие на микотоксини (късният срок на прибиране на реколтата и предварителното й складиране са рисков фактор).
Постигане на стоково качество
В момента на прибиране на реколтата най-добрите условия както по качествени, така и по количествени критерии се осигуряват от съчетанието на много фактори: прецизно определяне датата на старта за прибиране на реколтата, която трябва да съответства на стадия достигане на физиологична зрелост на растенията и по възможност най-ниска влажност – стадий, при който няма да има загуби в полето или те ще бъдат незначителни; пригодност на растенията за прибиране; технически свойства и леко настройване на прибиращия комбайн. Както за фермерските, така и за кооперативните стопанства става въпрос за бързо прибиране на реколтата, с минимални загуби.
Пристъпвайки към жътва, не бива да забравяме, че много по-добре се продава само качествено стоково зърно, което отговаря на нормативните изисквания. Тук се отчитат физическите свойства на зърното (оценява се делът на счупените зърна), а също и на примесите. Към примесите се отнасят и зърната, повредени от неприятели, прорасналите, с аномална окраска, зърна от други култури, чужди примеси, развалени зърна – позеленели или почернели. Известно е, че съдържанието на влага в зърната влияе на тяхната цялост при вършитбата, на предварителното складиране и просушаване, а по-късно и на самото съхранение. Този показател допълва очакванията и изискванията на купувача, за който понятието качество се заключава само в стоковото, например: влажност на зърното 15%, счупени зърна 5%, примеси 3,5%.

Цялата статия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X