Земеделски стопани получиха над 58 млн. лева по НАТУРА 2000

   Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) преведе 58 885 707 лв. по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2022. Средствата са наредени по банковите сметки на 12 759 земеделски стопани.

   През тази кампания се подпомагат значително повече стопани, като и изплатената сума към тях е по-голяма. За сравнение за Кампания 2021 подпомагане по мярка 12 получиха 11 417 стопани на обща стойност 53,8 млн. лв., а през Кампания 2020 общата оторизирана сума бе 45,3 млн. лева.

    По мярка 12 се подпомагат фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от Натура 2000, които към момента са 292. Статутът им е регламентиран по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и с обнародвани заповеди в „Държавен вестник“ на министъра на околната среда и водите.

     Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ, като за Кампания 2022 нивата на подпомагане са посочени в Приложение № 1б към чл. 7, ал. 4 на Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X