loader image

Нов инструмент картографира състоянието на почвата в цяла Европа

Хармонизираните в целия ЕС набори от данни за почвата и нова методология са сред основните характеристики на таблото за управление на здравето на почвата – нов инструмент на Обсерваторията на ЕС за почвите (EUSO), разработен и управляван от JRC, съобщи Европейската комисия. Таблото подкрепя предстоящото предложение на ЕК за закон за здравето на почвата и индикатори, предложени от мисията за почвата на програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Това предложение е част от стратегията на ЕС за почвите за 2030 г. Неговата цел е да определи условията за здрава почва, опциите за мониторинг на почвата и правила, благоприятстващи устойчивото използване и възстановяване на почвата.

Какво показва таблото

За първи път може да се види състоянието на почвата в ЕС.

Според таблото, въз основа на наличните в момента доказателства, цели 61 процента от почвите в ЕС са в нездравословно състояние. Тази цифра е подценена по отношение на действителната степен на деградация на почвата, като се има предвид признатата липса на данни за много други проблеми, свързани с деградацията, като например замърсяването.

Текущата стойност е в съответствие с основната оценка, направена за установяването на почвена мисия, според която 60-70 процента от почвите в Европа са били в нездравословно състояние. Най-разпространените видове деградация на почвата изглежда са загубата на органичен въглерод в почвата (48 процента), загубата на почвено биоразнообразие (37,5 процента) и ерозията на почвата от водата (32 процента).

В допълнение таблото показва, че повечето от нездравословните почви всъщност са обект на повече от един вид почвена деградация. Справянето с различни видове деградация е важно за програмата за възстановяване на почвата.

Нова методология

Таблото за управление на здравето на почвата се основава на набор от 15 индикатора за процеси на деградация на почвата, обхващащи следните девет теми: ерозия, замърсяване, хранителни вещества, загуба на органичен въглерод, загуба на почвено биоразнообразие, уплътняване, засоляване, загуба на органични почви и запечатване на почвата.

Таблото се основава на научните доказателства, налични до момента. На практика обаче индикаторите обхващат само подгрупа от деградационни процеси, засягащи почвите. Екипът на Обсерваторията на ЕС за почвите се надява, че таблото за управление ще постави акцент върху текущите пропуски в данните за почвата, с оглед на насочването на подобрено споделяне на данни и целеви изследвания.

Новост в таблото е използването на подхода за сближаване на доказателствата, който пространствено комбинира набори от данни, за да подчертае интензивността и местоположението на процесите на деградация на почвата. Получената карта показва за първи път къде научните доказателства се събират, за да посочат области, които е вероятно да бъдат засегнати от деградацията. С други думи, тя дава индикация къде в ЕС може да се намират нездравословни почви.

Това стана възможно чрез използването на хармонизирани набори от данни в целия ЕС, повечето от които бяха разработени от JRC и получени от ESDAC – дългогодишния Европейски център за данни за почвите, но също така идващи от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и други институции. С течение на времето други данни ще бъдат добавени от различни източници.

Друга новост е определянето на прагови стойности, за да се определи кога почвите могат да се считат за здрави или не. Определени са прагове за всеки процес на деградация въз основа на комбинация от научни оценки и установени критични граници. Те представляват оценка на точката, отвъд която повечето почви могат разумно да се считат за уязвими към определен процес. Предвид много широкия диапазон от видове почви, някои от тези прагове за целия ЕС могат да доведат до големи несигурности. В бъдеще точността на картата на таблото за управление ще бъде подобрена чрез прилагане на локално базирани прагове или ще предложи на потребителите опцията да създават карти въз основа на праговете, които считат за най-подходящи.

Таблото също така представя припокриващата се област, наблюдавана между двойки от 15-те процеса на деградация на почвата, като подчертава типичните асоциации. И накрая, статистически данни и карти се представят за всеки индикатор чрез интерактивен дисплей, чрез който потребителите могат да избират деградацията на почвата и мащаба, който ги интересува.

Голямо политическо значение

Наборът от индикатори, заедно с праговете, определящи състоянието на здравето на почвата, ще се развива в съответствие с прилагането на предстоящото законодателство на ЕС за здравето на почвата, научните разработки (например проектите за почвена мисия на „Хоризонт Европа“) и подобрените потоци от данни от страните от ЕС.

Ще бъдат разработени допълнителни елементи, които да отразяват прилагането на специфични политически стратегии и законодателство, например стратегия за почвите, план за действие за нулево замърсяване, стратегия за биоразнообразие, стратегия „От фермата до трапезата“ и целите за устойчиво развитие.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X