Комисията одобрява полска схема на стойност 126 милиона евро за подпомагане на сектора на производството на пшеница и царевица в контекста на войната в Украйна

Европейската комисия одобри полска схема на стойност приблизително 126 милиона евро (600 милиона PLN) за подпомагане на сектора на производството на пшеница и царевица в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Рамката за временна криза и преход към държавна помощ, приета от Комисията на 9 март 2023 г. в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на зеления преход и намаляване на зависимостта от горива. Новата рамка изменя и удължава отчасти временната кризисна рамка, приета на 23 март 2022 г., за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката в контекста на настоящата геополитическа криза, вече изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

Съгласно схемата помощта ще се състои от ограничени размери на помощта под формата на преки безвъзмездни средства. Целта на мярката е да подкрепи нуждите от ликвидност на производителите на пшеница и царевица, засегнати от настоящата геополитическа криза и по-специално от огромния внос на зърно от Украйна, които силно повлияха на полския пазар на зърно за пшеница и царевица.

Комисията установи, че полската схема е в съответствие с условията, определени във временната кризисна рамка. По-специално, помощта i) няма да надвишава 250 000 EUR на бенефициер; и ii) ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2023 г. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка за кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X