За 15 години фермите в Европа са намалели с 37%

През 2020 г. в ЕС е имало 9,1 милиона ферми, което е приблизително 5,3 милиона по-малко в сравнение с 2005 г. (еквивалент на спад от около 37%), сочат данни на Евростат, публикувани от БТА.

Фермите могат да бъдат класифицирани според дейностите, които преобладават в приходите на стопанството. Някои печелят от различни дейности (смесено земеделие), докато други получават доходи главно от култури или добитък. Специализирано земеделие е, когато една дейност представлява най-малко две трети от общата стандартна продукция на фермата.

Въпреки че е имало по-малко ферми от всички видове в ЕС през 2020 г., отколкото през 2005 г., спадовете при някои са много по-резки, отколкото при други – 2,6 милиона по-малко смесени ферми, 1,6 милиона по-малко специализирани животновъдни ферми и 0,9 милиона по-малко специализирани растениевъдни ферми.

Почти три пети (58%) от всички стопанства през 2020 г. са категоризирани като специализирани растениевъдни ферми: малко над една трета (34%) са специализирани в полски култури, около една пета (22%) – в трайни култури и малък дял (2%) – в градинарството.

Малко повече от една пета (22%) от фермите в ЕС са специализирани животновъдни ферми, като специализацията в млекопроизводството е най-често срещана (5% от всички ферми), следвана от отглеждане и угояване на едър рогат добитък, птици, овце, кози и други тревопасни животни (по 4%).

През 2020 г. малко под една пета (19 %) от всички ферми в ЕС са били смесени стопанства, което означава, че са имали множество култури и/или добитък без нито една дейност, съставляваща поне две трети от стандартната продукция.

Някои стопанства (1% от общия брой) не могат да бъдат класифицирани, защото са за препитание или защото произвеждат стоки, за които не може да се изчисли стандартна продукция.

Половината от използваната селскостопанска площ в ЕС се намира в специализирани растениевъдни стопанства

През 2020 г. малко над половината (52 %) от използваната земеделска площ (ИЗП) в ЕС е открита в специализирани растениевъдни стопанства, с около една трета (33 %) – в специализирани животновъдни ферми, а останалата част – в смесени ферми (15 %). На държавно ниво делът на използваната земеделска площ, управляван от всеки тип специализация, е в силна корелация с броя на стопанствата по вид специализация.

В най-общ план се наблюдават високи дялове на специализирани растениевъдни ферми в много източноевропейски страни, като България (73%), Унгария (72%) и Румъния (67%), както и в средиземноморски страни като Гърция (74%), Малта (63 %) и Хърватия (61%). Това често отразява благоприятните условия за отглеждане на определени видове зърнени култури, плодове и/или маслини.

Специализираните животновъдни ферми са по-разпространени в няколко страни в Северозападна Европа като Люксембург (82% от всички ферми), Ирландия (79%) и Нидерландия (58%).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X