Д-р Лозана Василева: В новата ПРСР могат да участват повече населени места

Кандидатстването е облекчено, максималният размер на средствата за една стратегия от ЕЗФРСР е увеличен от 2000 евро на 3000 евро

При силен интерес протекоха информационните срещи в Пазарджишка и Ракитовска общини, организирани във връзка с новата Програма за развитие на селските райони. Двете общини имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Лектор на тези срещи, проведени в град Ракитово и в едно от най-земеделските села в Пазарджишка община – Мало Конаре, беше д-р Лозана Василева, експерт по аграрна икономика и автор на научни публикации за икономическите ефекти от биологичното земеделие, чиято кариера е преминала през редица отговорни постове, включително на зам.-министър на земеделието.

От „Гласът на земеделеца“ потърсихме д-р Василева, за да разкаже повече за информационните срещи, както и за самата програма с възможностите, които дава за финансиране на различни проекти.

Д-р Василева, за какви проекти се предвижда финансиране по процедурата, която е била основна тема на информационните срещи? Какви дейности в областта на земеделието ще бъдат подпомагани? 

– Основна тема на срещата беше одобрения проект “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1” по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Основните цели на проекта са няколко. Първата е подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Освен това – подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво. Предвидено е също подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Както и насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Друга цел е подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд.

Бяха представени основните дейности за финансиране по проекта. А те са популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, обучение на местни лидери и заинтересовани страни, проучване и анализ на територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията и координация на изпълнението на подготвителните дейности.

– Имаше ли интерес към проведените информационни срещи в Ракитово и Мало Конаре? Какви въпроси задаваха участниците в срещите? 

– Да, интересът беше висок и на двете срещи, залите бяха пълни с представители на всички заинтересовани страни – публичен сектор – силно присъствие на кметовете на населените места, неправителствен сектор – НПО, читалища и други и стопанския сектор – земеделие и неземеделски дейности. Участието на местната общност е от изключително значение за целите на проекта – изготвяне на стратегия за Водени от общностите местно развитие и създаване на Местна инициативна група на територията на община Ракитово и населените места в община Пазарджик без областния град. Основните въпроси бяха по отношение на това какви мерки може да се включат в стратегията, какъв ще е размерът на проектите, какъв ще е интензитета на помощта и кои ще са допустимите кандидати. Обърнах внимание на присъстващите на срещите, че максималният размер на средствата за една стратегия от ЕЗФРСР е увеличен от 2000 евро на 3000 евро в новия програмен период, като УО на ПРСР отчита положителните ефекти от прилагането на подхода ВОМР за развитието на териториите, подобряване на бизнес средата, условията на живот, социалните дейности и опазването на околната среда.

– Как оценявате изискванията за кандидатстване по процедурата? 

– Изискванията бяха ясно формулирани в Условията за кандидатстване по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Кандидатстването е изцяло в ИСУН и по мое мнение е много облекчено. В случая за общините Пазарджик и Ракитово, където до момента не е прилаган подхода ВОМР и няма създадена МИГ на тази територия се сформира местно партньорство между представители на двете общини, представители на стопанския и нестопанския сектор, регистрирани на територията, като кандидат за финансова помощ е община Ракитово – общината на територията на селски район. От обхвата на партньорството е изключен областният град, който е недопустим по подмярката. Когато има действаща Местна инициативна група на дадена територия, МИГ можеше да кандидатства по подмярката.

– Кога се очаква реално да започне кандидатстването, ако вече има яснота?

– Приемът по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 приключи миналата година, в момента тече подписване на административни договори с одобрените кандидати. Като резултат от приема по подмярката се очаква изготвянето на стратегии за местно развитие за съответната територия. Управляващият орган на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 2023 година. В него е включен период за прием на стратегии по Интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023 – 2027 г.) до края на септември тази година. По регламент до края на годината УО трябва да разгледа подадените стратегии и да изготви оценителен доклад с одобрените кандидати, като се очаква одобрените стратегии да започнат да се прилагат от началото на 2024 година.

– Знае ли се вече какъв ще бъде размерът на финансирането по отделните типове проекти и по-конкретно – за тези в областта на земеделието?

– На проведено обучение през месец март експертите от Управляващият орган на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. и управляващите органи на другите програми представиха накратко размерът на финансирането по възможните мерки и приоритети. По Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони основните параметри са следните: максимален размер на един проект – 200 000 евро/391 166 лв.;максимален срок за изпълнение на един проект – 36 месеца; интензитетът на помощта е до 100% и може да варира до определения в Регламент (ЕС) №2021/2015 в зависимост от типа на кандидата и подпомаганите дейности.

– Община Пазарджик не участваше в Програмата за развитие на селските райони в предишния програмен период, тъй като не отговаряше на критериите за селски район. Какво е променено в условията по настоящата процедура и как могат други общини в такава ситуация да се включат в процедурата?

– В предходния програмен период в подхода ВОМР не беше допустимо в обхвата на МИГ да се включват общини извън определените за селски райони, посочени в приложение към ПРСР. За настоящия програмен период е допустимо и разписано в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023 – 2027 г.), че населените места извън областния град в общини, които не попадат в обхвата на селските райони, могат да се включат в територия на МИГ само, ако са в партньорство с община от приложението с общини от селските райони. Това позволи населените места 31 на брой от община Пазарджик, в които земеделието е основен поминък на населението, да се възползват от подпомагане по подхода ВОМР и ще разработят стратегия за местно развитие за периода 2023-2027г. По подхода вече може да участват населените места от общини, чиито център е областен град, като от територията за МИГ се изключи областният град.

Стоимена Александрова

*Снимки – пресцентър на Община Ракитово

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X