Оперативен зърнен баланс за наличните количества зърно в страната към 31.03.2023 г.

Обобщените данни са на база осъществения мониторинг за движението на зърното в и извън страната, оперативната информация за производство и потребление и събраната информация от подадените декларации за количеството налично зърно съхранявано в обектите за съхранение.
Предлагане: Общия ресурс от зърнени и маслодайни култури с който страната разполага към 31 март 2023 година от културите – пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, черен маслодаен слънчоглед и оризова арпа по оперативна информация е в размер на 13 581 029 тона, в това число:
– Произведени количества – 11 982 974 тона;
– Начални запаси – 719 271 тона;
– Внос и вътрешнообщностни доставки – 878 784 тона.
Потребление: Общото потребление на зърно към 31.03.2023 г. е в размер на 7 167 869 тона, от които:
– напуснали количества – 3 265 329 тона,
– потребено в страната – 3 902 540 тона /човешка консумация, индустриална употреба, фураж и семена/.
Наличните зърнени запаси по оперативен баланс към 31 март 2023 година се оценяват на 6 413 160 тона.
По подадените декларации в ОД „Земеделие“, съхраняваното количество зърно в обектите за съхранение – пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, слънчоглед, оризова арпа и соя към 31.03.2023 г. е в размер на 5 200 986 тона, в т.ч. ръж – 4 382 тона, овес – 4 912 тона, тритикале – 8 826 тона, оризова арпа – 34 462 тона, соя – 9 418 тона.

Предлагане: Общият ресурс с който страната разполага към 31 март за реколта 2022/2023 г. е в размер на 6 512 791 тона, от които произведени количества 6 343 707 тона, 33 955 тона влезли в страната и преходен остатък от реколта 2021/2022 г. – 135 129 тона.
Потребление: Към 31.03.2023 г. общото потребление на пшеница е 3 442 689 тона, от тях за потребление в страната 1 176 450 тона и напуснали количества в размер на 2 266 239 тона.
Запасите от пшеница по оперативна информация към 31 март се оценяват на
3 070 102 тона.

Предлагане: По оперативна информация, общият ресурс от ечемик с който страната разполага за реколта 2022/2023 година към 31 март е в размер на 627 610 тона, в т.ч – производство в размер на 617 623 тона, внос 6 190 тона и преходен остатък от реколта 2021/2022 г. – 3 797 тона.
Потребление: Общото потребление на ечемик към 31 март е в размер на 306 518 тона, от които 198 530 тона за вътрешно потребление и 107 988 тона напуснали страната.
Запасите от ечемик към 31.03.2023 г. по оперативна информация се оценяват на 321 092 тона.


Предлагане: Общият ресурс от рапично семе с който страната разполага за реколта 2022/2023 г. към 31 март е в размер на 392 625 тона, от които – производство 295 972 тона, внос 94 525 тона и преходен остатък от 2 128 тона.
Потребление: Общото потребление към същата дата е в размер на 324 106 тона от които 65 010 тона за вътрешно потребление и напуснали страната – 259 096 тона.
Запасите към 31.03.2023 г. по оперативна информация се оценяват на 68 519 тона.


Предлагане: Общият ресурс от царевица в страната по оперативна информация за реколта 2022/2023 г. към 31 март е в размер на 2 859 383 тона, в т.ч. – производство от 2 498 083 тона, влезли количества 26 357 тона и преходен остатък от реколта 2020/2021 г. – 334 943 тона.
Потребление: Общото потреблението на царевица към същата дата е 1 303 978 тона, от които 922 950 за вътрешно потребление и 381 028 тона напуснали страната.
Запасите от царевица към 31.03.2023 г. по оперативна информация се оценяват на 1 555 405 тона.


Предлагане: Общия ресурс от маслодаен слънчоглед за реколта 2022/2023 г., към 31 март по оперативна информация е в размер на 2 916 711 тона, от тях – производство 2 054 180, внос 638 707 тона и преходен остатък от реколта 2020/2021 г. – 223 824 тона.
Потребление: Общото потребление на слънчогледово семе към същата дата по оперативна информация е в размер на 1 598 278 тона, от които 170 878 тона са напуснали страната и 1 427 400 тона са за вътрешно потребление (преработка).
Запасите от маслодаен слънчоглед към 31 февруари по оперативна информация се оценяват на 1 318 433 тона.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X