Ето колко е подпомагането за мобилна паша

Най-малко 50 пчелни семейства трябва да пашуват на новото място за период от 15 дни

Министерство на земеделието определи максималния размер на финансовата помощ за придвижване на пчелните семейства за практикуване на подвижно пчеларство. До 12,50 лв. ще получава стопанин с най-малко 10 кошера за преместване на едно пчелно семейство до нова паша. За една паша се придвижват най-малко 50 броя и най-много 300 броя пчелни семейства.

Това е записано в проекта на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството. Документът подлежи на обществено обсъждане до 25 май 2023 г.

Също така ЕС поема до 70% от одобрените инвестиции по проект за закупуване на прикачен инвентар за подвижно пчеларство- пчеларско ремарке, пчеларска платформа или система прикачен инвентар.

Кой (не) може да кандидатства

Допустими за подпомагане по тези интервенция са регистрирани земеделски стопани, признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.

Пчелините трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност като животновъдни обекти в кошери, да са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г., и да се намират под ветеринарномедицински контрол.

Недопустими за подпомагане са кандидати, които са получили финансиране за същия актив по интервенция от Стратегическия план или закупен с подкрепата на Европейския Съюз или на национално ниво в период от 3 години, предхождащ покупката. Също така стопаните не могат да извършват дейности, свързани с производство и/или търговия със заявения за подпомагане актив. Няма да се подпомагат и регистрираните пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки, регистрирани по реда на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.

При какви условия ще се подпомагат дейностите

Разходите се подпомагат при няколко условия. Кандидатите, например, трябва да притежават най-малко 10 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване. Заявеният за подпомагане актив е необходимо да бъде с минимална вместимост от 10 броя кошери. Кандидатите също така трябва да поемат ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство за период от 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ. Заявеният за подпомагане актив трябва да е чисто нов, не употребяван, и да бъде заприходен в инвентарната книга на земеделския стопанин. Необходимо е пчеларското ремарке да е регистрирано по Закона за движението по пътищата.

Броят на допустимите за финансиране активи по дейността е не повече от един брой за целия период на прилагане на Стратегическия план.

Кандидатите за подпомагане и земеделските стопани, членуващи в групите, организациите и асоциациите трябва да притежават най-малко 50 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване. Необходимо е, пчелните семейства да бъдат придвижени на паша най-малко на 15 км в радиус от постоянния пчелин извън населеното място.

Пчелините, придвижени на паша, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност като животновъдни обекти. Когато придвижването на пчелните семейства от един временен пчелин до втори временен пчелин се осъществява без връщане в постоянния пчелин, разстоянието между временните пчелини трябва да бъде не по-малко от 5 км.

Пчелните семейства могат да бъдат придвижени на най-малко две паши в периода от месец април до края на месец юли, като се финансират до три паши за един кандидат.

Как се доказва мобилното пашуване

Има минимален, непрекъснат период на престой на пчелните семейства за една паша от 15 календарни дни. Стопанинът доказва дейността с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване и служебна бележката по образец от кметството, на чиято територия са били разположени пчелните семейства.

В 15-дневен срок преди придвижване на пчелните семейства кандидатите трябва да уведомят писмено ДФ „Земеделие“ за своите намерения. Посочват се данни за брой пчелни семейства, които ще бъдат придвижени, период на престоя от дата до дата и място на придвижване на паша с номер и местоположение на пчелина с географски координати.

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X