Кой е активен земеделски производител

Съгласно ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Чл. 54. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Директни плащания по интервенциите по чл. 53, ал. 1 се отпускат на физически и юридически лица или на групи от физически или юридически лица – активни земеделски стопани, които:

1. са земеделски стопани по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2021/2115;
2. са вписани в регистъра по чл. 7;
3. не извършват нито една от дейностите по ал. 2;
4. отговарят на едно от следните условия:
а) основната дейност на юридическото лице – търговец или на едноличния търговец, съгласно Кода на икономическата му дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност, или
б) предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическото лице, което не е търговец и физическото лице съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност, или
в) лицето може да докаже, че:
аа) доходите му от селскостопанска дейност съставляват най-малко една трета от общия приход на предприятието, или
бб) годишният размер на директните плащания е минимум 5 на сто от общите приходи, получени от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за което са налични такива доказателства.

(2) За неактивни земеделски стопани се смятат физически или юридически лица, които:
1. администрират летища;
2. експлоатират водни съоръжения;
3. администрират зони за спорт и отдих;
4. предоставят железопътни услуги;
5. предоставят услуги в областта на недвижимите имоти;
6. са държавни или общински администрации или техни поделения.

(3) Лицата по ал. 2 се смятат за активни земеделски стопани, ако са вписани в регистъра по чл. 7 и отговарят на едно от условията по ал. 1, т. 4.
(4) Земеделските стопани се смятат за активни земеделски стопани, ако през предходната година са получили директни плащания в размер, който не надвишава левовата равностойност на 5000 евро и отговарят на изискванията по ал. 3. Ако съответният земеделски стопанин не е подал заявление за подпомагане по интервенции под формата на директни плащания и през предходната година, общият размер на директните плащания се определя, като се умножи броят на допустимите хектари или животни в годината на подаване на заявлението по единичната сума за подкрепа на хектар или на животно през предходната година или по средното за страната плащане на хектар или на животно.

Закон за статистиката
Глава четвърта
Задължения за предоставяне на данни за статистически изследвания
(Загл. изм. – ДВ, бр. 98 от 2008 г.)
Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г.; бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 2010 г.; изм., бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2008 г.) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.
(2) (Нова – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.
(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

Съгласно закона за статистиката всички земеделски стопани са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Неспазването на това задължение  НЕ води автоматично до отказ от подпомагане, усливията за октивен замаделски стопанин са подробно описани в ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ чл. 54.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X