Внимание: До 6 юни се обсъжда проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба 3

 

До 6 юни тече общественото обсъждане на проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, както и за  проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

В новата ОСП е заложено всяка държава членка да запише в стратегически си план за ОСП нова рамка за съответствие и контрол, прилагана спрямо бенефициентите, включително за проверките и санкциите. Държавата ни трябва също да определи правната рамка, която ще урежда предоставянето на подпомагане в съответствие със стратегическия план, одобрен от ЕК.

Например, за да има приемственост с предходната схема от предходния период за плащане на млади земеделски стопани се уточнява, че подкрепата за оставащия 5-годишен период (ако има такъв) ще бъде изплатена по новите правила, при новите условия на заявяване.

В частта от Стратегическия план за интервенциите за подпомагане на млечни и месодайни животни, вече е записано изискването, че животновъдните обекти в стопанството, отглеждащи млечни породи животни,  трябва да са в системата за контрол и мониторинг на суровото мляко. Това ще се отнася само за тези от тях, за които ще се доказва реализация на пазара на мляко и млечни продукти.

По отношение на екосхемата за биологично земеделие  за селскостопански животни в Стратегическия план е предвидено, че се подпомагат „постоянно затревени площи и/или площи, заети с фуражни култури“. С допълнение се прецизира изискването на кандидатите за подпомагане да не е наложена през годината на кандидатстване мярка за несъответствие с правилата на биологичното производство, само за дейностите по биологично растениевъдство на постоянно затревени площи и фуражни култури и/или дейностите по биологично животновъдство на едри преживни животни, дребни преживни животни и източно балкански свине.

За екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения Стратегическият план предвижда засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения. Прецизира се, че поне една от отглежданите култури, с които е заето междуредието, трябва да е азотфиксираща.

В съответствие с точката от Стратегическия план, уреждаща интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за производство на нишесте, лук и чесън) установената норма за добив от картофи се коригира.

За улеснение е предвидено изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да одобри всички образци за документи, доказващи, че дадено насаждение е в период на плододаване, както и  образци за изготвяне на плана за управление на хранителните вещества и на плана за паша.

В наредбата вече се уточнява, че

стандартните семена могат да бъдат не само закупени, а и произведени от кандидатите за подпомагане

Отпада изискването за представяне на придружителен документ за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара.

За да се осигури администриране от ДФЗ на интервенциите за подпомагане на животни, сроковете за получаване на информация от Министерството на земеделието се променят от 31 октомври на 30 септември. По интервенциите за плодове и зеленчуци, обвързани с производството, БАБХ  се задължава да предоставя на ДФЗ в срок до 30 ноември в годината на кандидатстване актуална извадка от списъка с кандидати с  обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци. А до 31 октомври да предоставя актуална извадка на разрешените за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, произведени и регистрирани в страната. Тяхната употреба, когато не са произведени или регистрирани в България, се подпомага по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, възоснова на информацията от съдържанието на сертификата или етикета.

. В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на  директни плащания, проверките, намаленията на плащанията и реда за налагане на административни санкции са направени редакционни изменения.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X