В ЕС са въведени едни от най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света – законодателство, което се отнася най-вече за селскостопанските животни.

В продължение на десетилетия Европейският съюз работи върху хармонизирано законодателство, за да поддържа високо ниво на здраве и хуманно отношение към животните във всички държави членки. Голяма част от усилията са насочени към селскостопанските животни. Това не е изненадващо, предвид че в ЕС има около 6 милиарда пилета бройлери, 365,9 милиона кокошки носачки, 143 милиона свине, 77 милиона говеда, 62 милиона овце и 12 милиона кози.

Минимални стандарти

През 1974 г. става факт първият европейски закон за хуманно отношение към животните, който засяга клането на животни. Той беше последван от законодателство относно транспортирането на животни и различните видове животновъдство, предаде БТА.

През годините Европейската комисия разработи допълнително законодателство за защита на селскостопанските животни, като специални директиви обхващат защитата на животни като телета, свине, кокошки носачки и пилета, отглеждани за производство на месо. В тези правила на ЕС за хуманно отношение към животните се разглеждат „петте свободи“: свобода от глад и жажда; свобода от дискомфорт; свобода от болка, нараняване и заболяване; свобода от страх и стрес; и свобода да изразяват нормално поведение.

Реалното прилагане на законодателството е отговорност на държавите членки. То се следи от Комисията чрез редовни проверки, за да се проследява дали компетентните органи осъществяват подходящ официален контрол. Неспазването на правилата може да доведе до предприемане на правни действия срещу държавите членки пред Съда на Европейския съюз. Освен това Комисията помага за повишаване на осведомеността относно хуманното отношение към животните чрез програми за обучение, научни съвети и правни тълкувания.

От фермата до трапезата

След въвеждането на Европейската зелена сделка хуманното отношение към животните се превърна в неразделна част от стратегията „От фермата до трапезата“ (Farm to Fork – F2F), която има за цел да направи хранителните системи справедливи, здравословни и екологосъобразни. Ето защо тази есен Комисията извършва цялостен преглед на своето законодателство в областта на хуманното отношение към животните. Това ще включва преглед на директивата за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели, четири директиви, определящи минимални стандарти за защита на кокошки носачки, бройлери, свине и телета, както и регламенти за защита на животните по време на транспортирането и умъртвяването.

Друг важен въпрос в дневния ред е евентуалното създаване на поста комисар на ЕС по въпросите на хуманното отношение към животните. През юни изследователската компания IPSOS проведе проучване в десетте най-големи държави от ЕС, което обхваща 81 процента от населението на ЕС: Франция, Германия, Полша, Испания, Италия, Белгия, Нидерландия, Румъния, Унгария и Швеция. Във всички тези страни 3500 пълнолетни европейци на възраст между 18 и 65 години бяха попитани дали подкрепят назначаването на комисар по въпросите на хуманното отношение към животните и 7 от 10 граждани се изказаха в подкрепа на тази идея.

Тъй като в момента няма еврокомисар по хуманно отношение към животните, отговорността за хуманното отношение към животните в ЕС се носи от комисаря по здравеопазване и безопасност на храните.