14 държавни помощи са одобрени от ЕК до 2029 г.

Какъв е периодът им на прилагане у нас

Оказва се, че много земеделски производители у нас все още не са наясно какви държавни помощи действат в България и до кога е техният срок на приложение. За това съдим по въпросите, които ни задават.

По този повод публикуваме кои помощи са одобрени от Европейската комисия за периода 2023-2029 година, както и кои помощи действат у нас и до кога е периодът им на прилагане.

 

1 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете
Номер на помощта: SA.104590
 
Период на прилагане: До 31.12.2024 г.
Основна цел: Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Част II, Раздел 1.1.5.2 от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ „Земеделие“ за прилагане на схема на държавна помощ

 

 

 

2 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците
Номер на помощта: SA.104589
 
Период на прилагане: До 31.12.2024 г.
Основна цел: Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Част II, Раздел 1.1.5.2 (Помощ за задължения за хуманно отношение към животните) от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ „Земеделие“ за прилагане на схема на държавна помощ

 

 

 

3 Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия
Номер на помощта: SA.104672
 
Период на прилагане: До 31.12.2027 г.
Основна цел: Компенсиране на щетите по земеделските култури, вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 80% от приемливите разходи
Правно основание: Част II, Раздел 1.2.1.2. от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.; Чл. 12, ал.1, т.2 и чл. 12, ал.2, т.1, буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ „Земеделие“ за прилагане на схема на държавна помощ;

 

 

 

4 Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна
Номер на помощта: SA.106681 (2023/N)
 
Период на прилагане: До 31.12.2023 г.
Основна цел: Подкрепа за осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: N/A
Правно основание: Раздел 2.1. и съотносимите разпоредби от Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна ;  Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

 

 

 

5 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)
Номер на помощта: SA.106971
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Контрол и предотвратяване разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи – (Elateridae) на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 26, параграф 2, буква „а” и буква „б” (i) и параграф 9, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2022/2472); Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП); Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи – (Elateridae) (Програмата), одобрена със Заповед № РД 12-6/07.03.2013 г. на министъра на земеделието и храните; Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.

 

 

 

6 Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.
Номер на помощта: SA.107345
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е чрез въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 20, параграф 1, буква „а“, параграф 2, буква „в“ и параграфи от 3 до 6 от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент 2022/2472); Насоки за най-добри практики на ЕС за схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни съгласно чл. 20, параграф 2, т. в) на Регламент 2022/2472; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 2, т.1, буква „а”, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители; 1.4. Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.

 

 

 

7 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)
Номер на помощта: SA.107398
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец – Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 26, параграф 2, буква „а” и буква „б”, i и параграф 9, буква „б” от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент 2022/2472); Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а”  от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП); Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) (Програмата), одобрена със Заповед № РД 12-8/21.03.2012 г. на министъра на земеделието, изменена със Заповеди № РД 12-13 от 23.04.2012 г. и № РД 12-8/31.03.2015 г. на министъра на земеделието; Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
 
 
8 Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните
Номер на помощта: SA.107363
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени развъдни организации по реда на чл. 29 б, ал. 1 от Закона за животновъдството или от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите, в които няма одобрена развъдна организация (РО) за определена порода.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 27, параграф 2, букви „а” и „б” и параграф 5, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2022/2472 от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2022/2472);

 

 

 

9 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България
Номер на помощта: SA.107811
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Член 22 и член 26(2)(а), 26(2)(б)(i), 26(2)(б)(iv), 26(4), 26(8)(а), (б), (в) и (г), и 26(9)(а) и (б) и 22 (3)(а) от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
1.2. Чл. 11, ал. 2, т. 3 и чл. 12, ал. 2, т. 1., буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

 

 

10 Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни
Номер на помощта: SA.107812
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е подпомагане на земеделските стопани – животновъди, чрез предоставяне на субсидирани услуги за отстраняване и унищожаване на мъртви животни.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Член 27, параграф 2, букви (д), (е) и параграфи  3, 4 и 5 буква (в) от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
Чл. 275, алинеи (4), (5) от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

 

 

 

11 Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за  производство на семена и посадъчен материал
Номер на помощта: SA.107802
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 20, параграф. 1, буква „б“, параграф 2, буква „б“ и параграфи 2, 4, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2022/2472);; Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1. буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 

 

 

12 Помощ за участие в изложения
Номер на помощта: SA.107639
 
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Целта на помощта е насърчаване на малки и средни предприятия от първичното селскостопанско производство (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители) и от преработка на селскостопански продукти  за покриване на разходите, свързани с участие в изложения.
Форма на помощта: Субсидирана услуга
Интензитет: До 100% от допустимите разходи
Правно основание: Чл. 24, параграф 1, параграф 2 – буква „а“, параграф 4 – букви „а“ – „г“, и параграф 6 – буква „а“ и буква „б“, параграф 7 и параграф 8 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС;
Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
 

 

 

 

13 Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ SA.107863 (2023/N)
Номер на помощта: SA.107863
 
Период на прилагане: До 31.12.2023 г.
Основна цел: Подкрепа за земеделски стопани отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване, чрез покриване на част от направените разходи за напояване за реколта 2023.
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет:
Правно основание: Раздел 2.1. и съотносимите разпоредби от Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
*

 

 

 

14 Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия
Номер на помощта: SA.108801
Период на прилагане: До 31.12.2029 г.
Основна цел: Помощ за компенсиране на щети причинени от природни бедствия в животновъдния сектор
Форма на помощта: Директна субсидия
Интензитет: До 100 % от приемливите разходи
Правно основание: Чл. 25, параграф 1, 2, 4, 5, 6, 7 „б“, 9, 10 и 11 и чл. 37, параграф 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 „б“, 9 и 10 от от Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз; Чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските
производители Параграф 1, т. 24 на Допълнителни разпоредби на Закона за
животновъдството

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X