Растениевъдство

По статистически данни, които се публикуват в началото на всяка стопанска година, се наблюдава тенденция за увеличаване на засетите площи с царевица за зърно...
interagri 1/11/23
X
X