Сряда, 02 Септември 2020 08:48

ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО И ВОДАТА

В по-голямата част от страната възникват проблеми с поддържането на водния баланс, а от това страдат и пчелните семейства

Д-р Милан Стоянов
За живота на пчелното семейство водата е жизнено важна. Тя има изключително роля, а в някои случаи и съдбоносно значение: в периода на хранене, събиране и преработка на нектара; за осигуряване на микроклимата в кошера, за развитието на ларвите и какавидите и за оцеляване на възрастните пчели. Водата е нужна преди всичко за жизнените функции на тялото на пчелата: в кръвта й тя съставлява над 80%, а в мускулите – от 75 до 80%.
Без наличие на вода в кошера не е възможно разтваряне на меда и приготвяне на храна за ларвите. Без нея не се постига поддържане на оптималната влажност на въздуха в пчелното жилище, както и осигуряване на необходимата температура. Пчелите се нуждаят от много вода, когато е голямо количеството на отглежданите личинки, а приносът на нектар е малък или времето не позволява летеж. Ако тези дни са по-продължителни, може да настъпи заболяването, известно под името майска болест. Oсобено голяма е нуждата от вода в ранна пролет, когато приносът на нектар е незначителен или поради лошо време пчелите не могат да летят.

Тогава те се принуждават да излитат при силен вятър и ниски температури. Често при такива условия поради липса на водоизточници до пчелина летят на дълги разстояния, което е причина за загиване на много от тях и отслабване на пчелните семейства.
НАБЛЮДАВАТ СЕ СЛУЧАИ, КОГАТО ПОРАДИ ЛИПСА НА ВОДА, ПЧЕЛИТЕ ИЗОСТАВЯТ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЛИЧИНКИТЕ
Необходимост от по- голямо количество вода е нужна, когато в питите има стар запечатен и кристализирал мед. При активен принос на нектар (около 500 грама на ден) пчелите преустановяват да внасят вода. Престанат ли да посещават водоизточника в пчелина, означава, че в кошера постъпва активно нектар, което задоволява нуждите от вода. Пчелите, донасящи вода, се наричат водоноски. Това са най-старите, които трудно летят надалече.За един ден една пчела-водоноска може да излети за вода до 100 пъти. За да не отслабват пчелните семейства пролет и за да не се забавя развитието им, е наложително поставянето на вода във вътрешни поилки. При отсъствие на вода в пчелина пчелите я вземат от гьолове, локви и торища, което е предпоставка за заболявания. При наличие на водоеми до пчелина, поемайки я, пчелите биват изяждани от жаби. Установено е, че при излитане на рой пчелите разузнавачки търсят ново жилище, което е разположено недалеч от водоем. При използване на естествени водоизточници струпване плътно на пчели не се наблюдава. Това ги предпазва от лесно заразяване. Пчелите избягват жилище в непосредствена близост до големи водоеми, а предпочитат до ручеи, неголяма река или езеро.
Солта е необходима за поддържане на киселинно-алкалното равновесие в тъканите на пчелите. Ако осигурим вода на пчелина и сложим необходимото количество сол, ще удължим живота на пчелите, ще се отрази на силата на семейството. Ако солта е дефицитна в организма на пчелите , те посещават отходни места заради солите и се внасят в кошера микроорганизми. Привърженик съм на доза от половин грам на 10 л вода.Водата в кошера да бъде дъждовна или от сняг, като един килограм захар се разтопи в девет литра вода при наличието на достатъчно количество запечатен мед по питите. Този подход има стимулиращ ефект. Поилката в пчелина трябва да се постави веднага след второто облитане на пчелите, за да привикнат да приемат вода от този източник. Ако това не се направи, те ще носят вода от замърсени или отдалечени водоизточници. Наличието на вода в близост до пчелина и добивите от пчелно семейство са в пряка зависимост.

Публикувана в Пчела и кошер

Недооценяването на ситуацията в гнездото и кошера може да подтикнат семейството към рисково роене

Д-р Милан Стоянов
Естественото рояване на пчелите е резултат от действието на инстинкта за оцеляване (Ив. Лонин). То се проявява, когато в пчелното гнездо и околната среда възникват ситуации, застрашаващи нормалното съществувание и живота на пчелните семейства. Роенето на пчелите се заражда и утвърждава като полезен за вида признак, когато пчелите живеят в естествени жилища (дупки, хралупи, скали, кухини, в земя). Причините условно могат да се подредят в три групи: биологически, причини – породени от състоянието на пчелите, и външни причини.
 Съставните елементи на биологичните причини за роене са: генетичната склонност, недостиг на маточно вещество (феромони) и състоянието и възрастта на майката. Семействата с двегодишни майки се роят при други равни условия три пъти по-често, отколкото семействата с едногодишни майки.
 Много са особеностите в пчелното семейство, които подтикват към възникване на роево настроение. Една от тях е малкото открито пило в пчелното семейство. Това е причина, поради която голяма част от младите пчели да изпадат в състояние на безработица. Стига се до неудовлетвереност на кърмаческата потребност на младите пчели-кърмачки. Изтънчената инстинктивност на пчелите възприема тази обстановка в пчелното гнездо като сигнал, застрашаващ нормалното им съществуване. В тясна връзка с изложената причина е стесненото гнездово пространство, което не позволява нормално яйцеснасяне на майката и не предоставя възможност за складиране на постъпващия нектар и прашец.
Сред многобройните причини за рояване, произтичащи от вътрешното състояние в пчелното семейство, са и следните:
 Лоша вентилация в кошера;
 Отслабнали фермони на майката;
 Замърсеност в кошера - черни пити, непочистени дъна;
 Голям брой пити в пчелното гнездо с търтеев градеж;
 Слабопродуктивни майки;
 Голям брой резервни пчели, неангажирани с отглеждане на пило и преработване на постъпващия нектар;
 Наличие на прекалено голямо съдържание на въглероден двуокис в кошерното пространство;
 Силно опаразитяване с акара Вароа;
 Нарушаване на баланса между вътрешнокошерни и летящи пчели;
 Излишно производство на млечице в семейството.
 Важна роля за възникване на роево настроение играят външните условия. Към факторите на околната среда се отнасят: липсата на паша, неподходящо за живота на пчелите време, прекомерно слънчево греене на кошерите. Към масово рояване подтиква меката топла пролет и горещо начало на лятото. Лошото време, пораждащо намалена летателна активност на пчелите и липсата на цъфтящи медоносни растения влияе силно за възникване на роево настроение.
Естественото рояване на пчелите е резултат от настъпване на нарушаване на равновесието в живота на пчелите и колебание в техния биологичен ритъм, утвърден през хилядолетията. Пчеларят не може да промени радикално външните условия, с които е длъжен да се съобразява, но състоянието в пчелното гнездо е негово задължение и отговорност.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 12 Май 2020 12:25

Оксаловата киселина

Един нов метод за борба с акара Varroa destructor

Нели Лалова-Пурчева, Плевен
В търсене на биологичен препарат в борбата с акара Varroa destructor в Аржентина в продължение на осем години усилено са се провеждали експерименти за съвместно приложение на оксаловата киселина с глицерин. Аржентинският пчелар Диего Иакони създава нов препарат, който е тестван в различни географски райони и върху различни породи пчели. Той може да се използва, поради факта, че генерирането на съпротивата става доста по-бавно, имайки в предвид неговия органичен характер.

Оксаловата киселина широко се използва в европейските страни, където тя е доказала своите добри качества при отсъствието на открито пило. Използват се две форми: във вид на спрей или сироп с вода или захар. В двата случая тези методи могат да бъдат използвани 3 пъти с интервал от 7 дни.
Правейки анализ на научните съобщения и споделяния в интернет пространството, тези форми осигуряват до 50% ефективност при отсъствие на пило и невисоки температури на въздуха, в интервал от 3 до 10оС. Това явление включва жизнения цикъл на Varroa destructor, сумарната продължителност е 16 дни, от които 12 дни той се намира в запечатанитете пчелни килийки,а останалите дни намирайки се върху тялото гостоприемника, т.е. върху пчелата.
При традиционната форма на използване на оксаловата киселина, когато тя се разпръсква върху пчелните пити, няколко часа след това, под въздействието на температурата на пчелното семейство се стига до дехитратация на разтвора, оксаловата киселина кристализира и губи своите киселинни свойства.
Оксаловата киселина е широко използвана при борбата с Varroa destructor, поради нейната висока ефективност (> 90%) и малък риск от замърсяване в пчелното семейство.
PiKtablica2В края на 80-те, началото на 90-те години много пчелари от Франция, Италия, Германия, Испания, Русия са отчитали намаляване на ефективността на оксаловата киселина. Първоначалната концентрация е била 1.5-2,0%, а тя е давала добър ефект при борбата с акара, но в последствие резистенността е довела до използването вече на 3,0 и даже 4,0-4,5 % разтвор. Освен със захарен сироп, оксаловата киселина (Н2С2О4) се загрява с глицерин при 100оС. Ефективността от прилагането на оксаловата киселина при тези методи е около 60%, поради това, че тя не действа върху закритото пило.
Научните публикации сочат, че ефикастността (%) на оксаловата киселина при третиране по метода на накапване е най-ефективна когато то се провежда в края на ноември или началото на декември, при липса на открито и закрито пило, а температурата на околната среда е около + 3оС.В горепосоченото изследване са взети в предвид четиридесет и осем пчелни семейства при оценяване ефективността на метода (оксалова киселина и глицерин). Всички колонии, използвани по време на изследванията, предварително са били изравнени по количество на пчелите, открито и закрито пило, наличието на мед и цветен прашец. При всяко изпитване са били установени контролни групи без оксалова терапия. Пчелните семейства са били избрани на базата на географско местоположение на най-малко 5 километра едно от друго, за да се избегне явлението на репродукцията.
През март и април 2010 г. са били осъщeствени полски опити в експериментален пчелин Bahía Blanca (Аржентина), през януари и февруари 2011 г. в експериментален пчелин Charrúas, пчелни семейства заселени в кошери тип Langstroth.
Средната температура през този период в Bahía Blanca е била 22°C (диапазон 9-33°C), а в Charrúas средната стойност е била 31°C (диапазон 14-42°C). През май-юни месец 2013 г. e продължило изследването в експерименталния пчелин в близост до Mar del Plata е била, където средната температура е била 14°C (диапазон -2-20°С).
Използваното в експеримента третиране с Aluen Cap (оксалова киселина и глецирин), се състои от четири U-образни форми. Лентите са с размери 45 cm x 3 cm x 1.5 mm, като всяка една от тях съдържа 10 g оксалова киселина, разтворена с 20 ml глицерин. Всяка една лента се поставя на 2, 4, 6 и 8 плодникови рамки. Падащите акари се преброяват след 7, 14, 21, 28, 35 и 42 дни, като се използват дъна, специално пригодени за събиране на мъртви акари. След последното преброяване лентите се отстраняват и в същия ден колониите получават четири ленти Flumevar®. В тези пчелини или района, където са извървани тестовете, не са имали проблеми с флуметрин. Това третиране се оставя в колониите за 45 дни. Падащите акари също се броят през този период.
Следи се развитието на пчелните семейства, третирани с оксалова киселина се следи при всяко едно третиране, а също така една седмица след самото третиране. Взема се предвид промените с температурата на въздуха. При всяка една промяна се сравняват с необработените пчелни семейства от контролата. Всички останали условия (време, храна и контрол) са идентични. Параметрите за количествено определяне на общото състояние на колониите по време на оценката бяха следните: брой рамки покрити с пчели, наличие на открито и закрито пило. Всички пчелни семейства са били проверявани за наличието на мъртви пчели и пчелни майки след третиране. Получените данни са били анализирани с ANOVA (Дисперсионен анализ), за да се оцени дали третирането с оксаловата киселина води до промени в измерените променливи.
По време на есенния анализ пробите от пчелен мед, пчелен восък и пчели са били събирани от пчелните семейства за откриване на възможни остатъчни количества, генерирани от обработката с оксалова киселина.
Пробите са събирани съгласно протокола на Европейската работна група (European Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, 2001).
ЕФИКАСНОСТ
Ефикасността на лечението при контрола на Varroa destructor е определяна чрез сравняване броя на падащите акари, регистрирани по време на периода на лечение с оксалова киселина, с общия брой падащи акари, регистрирани по време на цялото изпитване (включително третирането с флуметрин).
Средната крайна ефикасност в колониите, лекувани с новата форма на оксалова киселина, е 94% (в експерименталния пчелин, разположен близо до Charrúas, лятно проучване), 92,7% (в експериментален пчелин, разположена близо до град Bahía Blanca, летен тест) и 92,8% (в експериментален пчелин, разположен в близост до град Mar del Plata, есенно проучване).
Крайната ефикасност на лечението с оксалова киселина се различава от контролата (Р <0.05). При всички изпитвания е установена ниска вариабилност по отношение на крайната ефикасност (диапазон между 85,9 ± 98,8%). Най-високата смъртност за трите анализа е регистрирана през първите 22 дни, със средна частична ефикасност от 74,4%.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Параметрите на популацията преди и след третирането посочват, че при летни изпитания (третиране с оксалова киселина) завършват със средно 4,5 пити заети с пило и 8,2 рамки покрити с пчели. В есенния процес семействата са приключвали с 3,2 пити с открито и закрито пило и 8 рамки покрити с възрастни пчели.
Неблагоприятни ефекти върху семействата (мъртви пчели или пчелни майки) не са установени по време и след лечението. Неблагоприятни ефекти върху популациите на пчелите не са установени във всичките три проучвания (P> 0,05).
Остатъчни количества на оксалова киселина в пчели и пчелните продукти
Известно е, че естественото съдържание на оксалова киселина варира между 2,5 и 33,8 mg/kg в голяма гама от селскостопанската продукция (магданоз, грозде, цвекло, зелен грах, манголд, доматен сок, моркови, гъби, зеле, репички и т.н.). При този начин на използване на оксаловата киселина заедно с глицерин не е установено увеличение съдържанието на оксалова киселина в меда, восъка и пчелите след третиране (P>0,05). Всички проби от пчели и пчелен восък са отрицателни преди и след третиранията с оксалова киселина.
Оксалова киселина, подобно на мравчената киселина, също е призната като безопасна. Нещо повече, не се очертават значими остатъци след третиране с оксалова киселина, както е показано в това изследване.
Остатъчни количества от оксалова киселина във восъка, пчелния мед и пчелите след третиране
 Пчелен мед: граница на откриване, граница на установеното количество – 0,5 mg /kg, 1 mg/kg;
 пчелен восък, граница на количествено определяне е 1,5 mg/kg, а установеното количество е 12 mg/kg;
 пчели: граница на количествено определяне е 0,8 mg/kg, а установеното количество е 2 mg/kg.
СЪЩНОСТ НА МЕТОДА
Плътен картон с размер 45 х 3 cm и дебелина 1,5 mm се напоява в разтвор на оксалова киселина която е разтворена в глицерин. Неговото преимущество в сравнение с други препарати на основата на оксаловата киселина е, че той може да бъде използван при наличието на открито и закрито пило в пчелното семейство и даже при висока температура на въздуха. Средната ефикасност на органичния продукт е 93,1% при ниска вариабилност.
Оксаловата киселина като активна съставка показва някои предимства пред сегашните методи на лечение с органични киселини. Полимер-целулозните матрици не само имат всички предимства на течната обработка на оксалова киселина, но също забавят освобождаването на оксаловата киселина, така че да останe по-дълго време в пчелното семейство. Това намалява броя на третиранията на пчелните семейства при повторно прилагане на терапиите с оксалова киселина. В това проучване е показана нова формула, базирана на оксалова киселина с висока акарицидна активност срещу Varroa destructor. Все пак, като се има предвид, че падането на акари е регистрирано със специално приспособено кошерно дъно, оценената ефикасност не е резултат само от приложението на изпитваното лекарство, но и от комбиниращ ефект (естествена смъртност от акари). Независимо от това, в сравнение с контролната група са открити големи разлики, показващи отлична акарицидна активност на новото лечение.
Други изследвания показват, че е постигната добра ефикасност, като се използват най-малко три приложения на течна оксалова киселина на пчелно семейство. В други случаи, три или повече третирания не са достатъчни за ефективен контрол на Varroa destructor. Също така, през летния сезон, ефикасността, получена чрез течна обработка, се намалява, тъй като оксалова киселина не убива открито и закрито пило. Доказано е вредното въздействие върху развитието на пилото, плюс ниската ефективност, когато се използва оксаловата киселина, когато е налице наличие на открито пило.
Авторите посочват за ефикасността на подобни целулозни ленти с оксалова киселина в сравнение с други лечения с оксалова киселина (методи на накапване и изпаряване). При пролетните проучвания ефективността на целулозните ленти не е статистически различна от естественото падане на Varroa destructor. По същия начин, есенните опити имат едни и същи резултати. Въпреки това, при напръскване, накапване и изпаряване на оксалова киселина, добър контрол над Varroa destructor се наблюдава в централната Италия. Те заключават, че незадоволителната ефикасност на целулозните ленти спрямо добрите контролни резултати от капене и изпаряване може да се обясни с високата киселинност на водните разтвори на оксаловата киселина. рН около 1 може да бъде показателна за най-добрата активност на оксалова киселина срещу акарите.
ОСОБЕНОСТИ НА ОКСАЛОВАТА КИСЕЛИНА
Оксаловата киселина спада към силните органични киселини и прекомерното боравене с нея може да доведе до раздразнение на хранопровода, стомаха, кожата и дихателните пътища, намалява калция в организма, като образува калциеви съединения, неразтворими във вода. Това води до появата на камъни в бъбреците. При попадане даже на слаби количества от разтвор на оксаловата киселина в организма може да се стигне до повръщане, задух. Леталната доза при хора (орален прием): 600 mg/kg. Пределно допустимите концентрации (ПДК) във водни басейни са 0,2 mg/L.
Оксаловата киселина е естествена съставка на меда, като нейните стойности са между 1 и 820 mg/kg, открити в различни медове в различни краища на света! Високо съдържание на оксалова киселина се открива в пчелен мед от сладък кестен (Castanea sativa), като стойностите са в диапазон от 1000 до 1500 mg/kg (от 1,0 до 1,5 g/kg). Мановите медове съдържат от 500 до 800 mg/kg, при полифлорните медове е 100 до 500 mg/kg). Дневният прием на оксалова киселина, при условие, че се консумира по 20 грама пчелен мед е в диапазона от 0,02 до 16 mg. Подобни теоретични стойности по отношение на оксалова киселина, намираща се в пчелния мед и пчелните продукти (цветен прашец, перга, пчелно млечице), установено при третирани или нетретирани кошери, е незначително в сравнение с приема на вещество в ежедневната храна от други източници!
PiKtablica3Европейската агенция за оценка на медицинските продукти (The European Agency for the Evalution of Medical Products EMEA/MRL/89103-Final) смята, че e належащо нейното включването съгласно Регламент (ЕО) № 1076/98 на Комисията от 27 май 1998 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход.
Съгласно заключенията и препоръките определени от Комитета за включване на вещества в Приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета, и по-специално, че оксаловата киселина е вещество с ендогенен произход, което се среща в тъканите на растенията и животните. Естествените концентрации на оксалати в растенията са в границите от 5 до 200 000 mg/kg сухо тегло. Няма значително увеличение на естественото съдържание на оксаловата киселина, което се наблюдава след лечение на пчели. Теоретично акумулацията на оксалова киселина в пчелен мед при третирани или нетретирани пчелни семейства е незначителна в сравнение с общия прием на оксалова киселина в ежедневната храна от други източници. Храната, произведена от растения, които са основен източник на оксалова киселина, като в европейската диета стойностите са в диапазона от 5 до 500 mg (и до над 1000 mg при някои вегетарианци).

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 23 Януари 2020 09:57

Практика - теория

Подхранване на пчелите след зазимяването им трябва да се прави много внимателно  Някои подробности, които правят намесата на пчеларя дори нежелателна

Милан Стоянов
Състоянието на пчелното семейство е в пряка зависимост от количеството и качеството на храната. Наличието на хранителни запаси по всяко време в кошера е един от принципите за продуктивно управление на пчелното семейство (К.Я.Фарар). Силата на пчелното семейство е пропорционална на количеството на храната в гнездото. Вл. Малихин подчертава, че
КАЧЕСТВЕНАТА ХРАНА В КОШЕРА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА НА ПЧЕЛИТЕ, А НЕДОСТИГЪТ ПОРАЖДА БОЛЕСТИ
От храненето зависи цялата физиология - обменните процеси и продължителността на живота. Гладът понижава имунитета и позволява на болестите фатално да шестват в незащитения организъм. Когато няма достатъчно прашец в храната, настъпва смущение в работата и живота им (теглото на пчелите намалява, майките престават да снасят, изхвърлят се личинките и яйцата от килийките или настъпва канибализъм). Ако пролетта пчелите останат без храна, те рано излитат, опитвайки се да намерят нектар, което обикновено води до тяхната гибел.
Само естествената храна е истинска и пълноценна. Медът е най- доброто средство за активизиране на пчелите. Подхранването на пчелите е системна грижа на пчеларя. Наблюденията сочат, че на много места те започват още през първите по-топли дни на януари.
Какво се случва в пчелното гнездо като резултат от зимното хранене на пчелите и какви са резултатите за състоянието на пчелното семейство?
Зимното подхранване е силно дразнение за пчелите. При всички случаи на нарушаване на спокойствието в пчелното кълбо пчелите стават по-активни: засилва се обмяната на веществата, рязко се увеличава температурата в гнездото, нараства консумацията на храна и отделянето на вода и въглероден двуокис, изостря се инстинктът за размножаване. Майката започва да осеменява. Ранното яйцеснасяне, стимулирано от зимното подхранване, е причина семействата да излизат от зимуването с физически слабо развити млади пчели. Зимното хранене е и предпоставка за негативни здравословни последици за пчелите. Когато се задвижват биологичните процеси в живота на пчелите от изкуствени фактори в неподходящо време, резултатите за състоянието на пчелното семейство са негативни.
Днес с тревожна актуална сила звучат думите на Е. Бертран:
„Зимата, ако не за пчеларя, то за пчелите е дадена за отдих и спокойствие и ние сме длъжни да им го осигурим”
В пчеларската дейност е установена практика да се извършва пролетно подхранване на пчелите след очистителното облитане, щом в природата се появи прашец. Подбудителното подхранване се прилага през втората половина на март и началото на април.
То, ако го налага необходимостта, се извършва внимателно: пчелите се устремяват да търсят неочаквано появилият се източник на храна и слабите семейства, които трудно организират защитата си, биват ограбвани. Добре е да се подхранва с количество, което да се консумира през нощта. При подхранване на слабите семейства може да се достигне до нарушаване на съотношението между силата на семейството и пилото: при настъпване на внезапно застудяване пилото остава непокрито, то се простудява и заболява от европейски гнилец.
При ранното пролетно подхранване може да настъпят и други негативни последици:
 Ако се установи по- продължително топло време, семействата се развиват преждевременно и изпадат в роево състояние. То поражда напрежение, поглъща време и обрича медосбора;
 Пчелите не разтварят захарта с вода от медовата си гушка, а със слюнка от глътъчнта и гръдната си жлеза. Усиленото отделяне на слюнка води до физиологическо изтощаване на пчелите;
 Преработката на захарен сироп изморява пчелите и съкращава живота им;
 При даване на семейството на рамка с мед до питата с пило семейството изживява ефекта на разширяване, без да се накърнява топлинният режим в гнездото, което би се получило, ако разширяваме с внесени пити от склада. Поставянето на пита с мед до пилото предотвратява задържането на развитието на пчелното семейство, което може да стане при подхранване с твърда храна над гнездото, което от своя страна е предпоставка за ограничаване на свободната площ за осеменяване чрез запълване на свободните килийки от внесената храна.
Ако сме зазимили биологично защитени пчели (с достатъчно количество мастна тъкан, качествена млада майка, с оптимален числен състав от около 30 000 пчели, с добър имунитет и са снабдени с достатъчно количество храна),
РАННОТО ПРОЛЕТНО ПОДХРАНВАНЕ Е ПОВЕЧЕ ВРЕДНО, ОТКОЛКОТО ПОЛЕЗНО
Противниците на пролетното подхранване подчертават, че то е твърде трудоемко и се отразява неблагоприятно на семействата – изстудява се гнездото, дразнят се пчелите, подмамват се от даваната храна и излизат в студено време да я търсят, загивайки.
Ненужното и безразборно хранене на пчелите може да породи тежки проблеми и е в разрез с ефективното управление на пчелните семейства. Често пъти по- добре е да отнемем от храната на пчелите, отколкото да им дадем.
Още преди около два века значими представители на пчеларството виждат в храненето на пчелите едно зло, към което трябва да се прибягва само тогава, когато го налага необходимостта (Л.Л.Лангстрот). Подхранването на пчелите е отговорен момент, който зависи от състоянието в кошера и климатичните условия. Храненето на пчелите и ограничаване на снасянето на майката крият резерви, които са възможност за повишаване на добивите и ефективността от труда на пчеларя.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 10 Юни 2019 11:57

Отстраняване на излишната влага

Когато искате да поддържате здрави и силни семейства е необходимо да използвате опита, натрупан в годините

Петър Бонев, Горна баня
За успешното иззимуване, освен качествена храна и достатъчна като количество, от гнездото, в което зимуват пчелите, е необходимо да отстраним и излишната влага. При консумацията на хранителните запаси се отделя влага, която нараства неимоверно при появата на пило. Допустимата влага в гнездото е 65-85%. Над тази стойност дъното на кошера се покрива с умрели влажни пчели. Препоръката, през зимата входът да се оставя отворен на толкова сантиметра, колкото са питите, а отворът на хранилката да се закрие с пропусклива материя, невинаги създава условия за отделяне на излишната влага, особено при по-силните семейства. При отворен горен и долен вход се отделя до голяма степен излишната влага, но заедно с това се отделя и голяма част от топлината, която трябва да се компенсира с консумация на хранителни запаси. Напоследък много се говори за прилагане на мрежесто дъно вместо плътното такова. По такъв начин независимо от вида и положението на покривните материали, които също са елемент от вентилацията, влагата ще бъде напълно отстранена на принципа на изравняване с външната влага. Обаче поради големия отвор отдолу, обменът или движението на въздуха от гнездото и външната среда става по-бързо и колкото външната температура е по-ниска, толкова по-бързо температурата в гнездото извън кълбото, ще се изравни с външната.
ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ЗА ГОЛЕМИЯ РАЗХОД НА ХРАНА

Знаем, че при зимуването независимо от външната температура, в кората на кълбото се подържа 8 градуса, а вътре в центъра където е майката – около 24. Ако външната температура падне примерно минус 15-20 градуса, независимо от уплътняване на кълбото, необходимата температура на кората и вътрешността, пчелите ще постигнат с усилена консумация на зазимената храна. Ако тя е недостатъчна, пчелите няма да умрат от влага, но ще загинат от глад, ако не се подхранят своевременно, което обикновено, ако се извършва, става със захарни питки. Пчелите в такъв случай, много се изтощават, защото за разграждане на захарта от питката, по това време, ще ползват мастното си тяло.
В естественото жилище - хралупата, при наличие на изгнил чеп по височината на гнездото, ако през лятото поради топлината, пчелите не го запрополисват, то през есента преди зазимяването обезателно го затварят, при положение, че има вход под образуваното кълбо. Привържениците на горния вход обосновават ползата от затворен долен вход с това, че въглеродният диоксид, отделящ се при издишването на пчелите, се разполага в долната част на кошера, понеже е по-тежък от въздуха. По този начин се забавят жизнените процеси на пчелите и зимуването протича по-добре. Това е вярно, но се отнася за въглеродния диоксид, който се намира вътре в кълбото, а не за този на дъното. Колкото температурата е по-ниска, толкова повече кълбото се свива и кората му се уплътнява, като се увеличава концентрацията на този газ в него. Затова жизнените процеси в организма на пчелите се забавят. Затопли ли се времето, кълбото се разпуска, излишният газ излиза и се наслагва по дъното, откъдето се извежда навън през прелката.

(Следва)

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 09 Юли 2018 09:53

Третиране с билки

Блатен аир в ролята на средство срещу акара

Петко Пурчев, Плевен
Не трябва да се забравя, че презимувалия акар Varroa destructor е застарял, слабо се фиксира на пчелите и количеството броят му може да бъде намален с билки, комбинация от етерични масла и органични киселини. От голямо значение е, че използването на билки за третиране на пчелните семейства срещу голяма гама от заболявания не изисква големи финансови разходи, а също така адаптивността на акара към тях е слаба.
Блатният аир (Acorus calamus), познат още като акорус, ароматна тръстика, е многогодишно тревисто растение, достигащо метър и половина на височина. Аирът има дебело, „брадавично“, пълзящо, цилиндрично коренище, отвън – жълто-зелено, а отвътре – поресто. Стеблото е изправено, с вдлъбнатина от едната страна, неразклонено, високо до 120 сантиметра. То е оцветено червеникаво в основата си. Цветовете на аира са незабележими на вид: жълто-зелени, събрани в дебел, до 10 сантиметра дълъг кочан. Цъфти от края на май до юли. Има пикантно-горчив аромат.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Блатният аир произхожда от Северна Азия. През средните векове е отглеждан и на Балканския полуостров. Сега се среща рядко, явно подивял, по блатистите, мочурливи места, в бавнотечащи води. У нас плодовете не узряват, поради което се размножава вегетативно. Находищата има в Софийско, Самоковско, Казанлъшко, край р. Искър, р. Дунав. В диво състояние е разпространен в много райони на Азия и в приатлантическите части на Северна Америка.
ВРЕМЕ И НАЧИН НА БРАНЕ И ЗАГОТОВКА
Използват се корените. Те се събират късно на есен или на пролет. Корените е най-добре да се откопаят с вили, измиват се в хладна вода, режат се на парчета с 10-15 сm дължина, изсушават се на въздух, а след това се доизсушават на температура под 30оС в проветриви помещения или в сушилня. Това се прави с цел да не се изпари етеричното масло. Правилно приготвената дрога е жълтокафява отвън, а отвътре - бяла.
Коренищата се използват за приготвяне на лекарствени запарки.
Запомнете: след откопаването на коренището трябва да се оставят неговите тънки леторасти, за да може от тях да израснат нови растения!
ХИМИЧЕН СЪСТАВ
Етерично масло от блатния аир (Oleum calami), се получава от коренищата на рестението, което се състои от d-α-пинен, d-камфен, d-камфор, борнеол, евгенол, метилевгенол, азарон, кариофилен, куркумен, гвайен, селинен, каламен, калокорен, изоакорон, каламендиол, калорен, проазулен и въглерод с неизучен състав. В коренището се съдържат още горчивият гликозид акорен, алкалоидът каламин, дъбилни вещества, витамин С, скорбяла, слузни вещества, смола и др.
Носителя на етеричното масло от блатния аир е азариновия алдехид. Маслото се получава от надробените пресни или сухи корени на аира с помощта на дестилационна система под въздействието на пара, като рандема е 1.5-2.5%. Етеричното масло от блатния аир притежава антимикробна активност в отношение на ред микроорганизми.
Основните производители на етерично масло от блатен аир са Русия и Франция.
БИЛКА И ПОДПРАВКА
Внимание! Някои европейски и азиатски разновидности на блатния аир (без диплоидния) съдържат канцерогенното и плодоувреждащо вещество асарон, което представлява до 80% от 9-те % етерично масло в коренището.
Още индийските лекари го използвали, а древните гърци и римляните научили за него от арабските и финикийските търговци. Споменава се и по време на походите на Александър Македонски в Индия.
БЛАТЕН АИР И ПЧЕЛАРСТВОТО
Аира съдържа горчивия гликозид акорин, етирично масло (~ 1.5%), дъбилни вещества. Освен това, както корените, така и листата му са богати на фитонциди. Действа противобактериално и противопаразитно, подобрява дейността на пчелите. Етеричното масло, което се съдържа в корените му има аромат към който акара проявява непоносимост.
Голяма част от пчеларите смятат, че повечето от билковите препарати слабо действат върху биологията на Varroa destructor. Неправилно се смята провеждането на третирания в студено и влажно време, когато растенията не издват своята специфична миризма. Желателно е на дъното но кошера да се сложи мрежесто дъно с лепкаво мазило за прихващане на акара.
За борба с вароатозата се използва настойка или отвара , приготвени от корените на аира. Дават се на пчелите заедно със сиропа. Рецептата е следната: вземат се 25 грама сухи корени и се заливат с 250 грама спирт (60о). Отлежава 7-8 дни. На един литър сироп се добавя 1 супена лъжица от получената настойка.
МЕТОДИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА С ПОМОЩТА НА БЛАТЕН АИР
За успешната борба се използва настойка или отвара от корените на блатния аир. Етеричното масло (Oleum calami) също действа върху акара Varroa destructor. Някои руски пчелари съобщават, че с успех използват блатния аир за борба с акара, като акарацидната активност е в пределите на 48-72%.

РЕЦЕПТИ
1 За приготвянето на настойката се вземат 20 g сухи корени и се заливат с 200 ml 60о етилов спирт (Spiritus Aethylicus) и се оставят в продължение на две седмици да се получи съответната екстракция. На 1 L сироп се добавя по 25 ml от настойката. 
2 За приготвянето на настойката се вземат 20 g сухи корени и се заливат с 200 ml вода, загрята до 90°С, като се оставя да отлежи на тъмно в продължение на три дни. Към 1 L от сиропа се добавя по 50 ml от настойката. С подобен сироп пчелните семейства се подхранват през пролетта, започвайки от 15 март, като на едно пчелно семейство се дава по 5-7 L сироп. 
3 Към 20 g от дрогата се заливат с 200 ml вода, загрята до 90°С, като се оставя да отлежи на тъмно в продължение на три дни. Към 1 L от сиропа се добавя по 30-60 ml от настойката. Третирането се извършва в продължение на един месец, използвайки по 0.5-0.8 L от лекарството на пчелно семейство. 
4 Към 20 g от дрогата се заливат с 200 ml вода, загрята до 30-35°С, като се оставя да отлежи на тъмно в продължение на три дни. Към 1 L от сиропа се добавя по 50 ml от настойката. Третирането се извършва в продължение на един месец, използвайки по 0.5 L от лекарството на пчелно семейство.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 01 Март 2018 16:36

АпиБиОксал срещу вароатозата

Как да гарантираме чистотата и дозирането на оксаловата киселина за идползване при пчелните семейства?

В последните години много се говори, често се използва, но как се закупува и доколко е чиста оксаловата киселина за приложение в пчеларството. Тези тънки моменти в прилагането на изходния продукт са отстранени или по-точно правилно разработени за приложение в един от новите продукти на италианска фирма. Става въпрос за регистриран ВМП в България, който позволява ефективно противодействие на акара, без да се допускат странични замърсявания и предозиране в приложението. По-долу е дадено краткото описание на този продукт, разпространяван и използван в България.
API-Bioxal
Съдържание: Прах за употреба във вътрешността на пчелни кошери. Бял фин прах.
Всеки грам съдържа 886 mg/g прах за употреба във вътрешността на пчелни кошери
Активна субстанция:
Oxalic acid dihydrate 886 mg (еквивалентно на 632.70 mg anhydrous)
Ексципиенти: Колоиден силициев диоксид хидрат, Глюкоза монохидрат
Терапевтични показания: Лечение на вароатоза (Varroa destructor, паразит по Apis mellifera).
Противопоказания: Няма.
ApiНеблагоприятни реакции: Пчелното семейство може слабо да се възбуди след третиране. След третиране с продукта може да се наблюдава увеличена смъртност на възрастни пчели. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
За кои е предназначен ВМП: Медоносни пчели (Apis mellifera).
Дозировка, метод и начини на прилагане:
За употреба във вътрешността на кошера. Продуктът трябва да се използва, както следва:
A) Дозировка и метод на прилагане чрез накапване: Отворете пакета, изсипете всичкия прах в указаното количество сироп (вода и захар в съотношение 1:1) и смесете до разтваряне. Концентрация на разтвора: 4,2% w/v оксалова киселина в 60% w/v захарен сироп (т.е. един пакет от 35 g в 500 ml захарен сироп, съставляващ 308 ml вода и 308 g захар). Пакет 175 g: разтворете в 2,5 l сироп (лечение за около 50 пчелни кошера). Лечението трябва да се извърши с едно прилагане. Необходимата доза е 5 ml на ред (пролука между горните греди на рамките) от пчели. Продуктът трябва да се прилага със спринцовка по дължината на всеки ред пчели. Максималната доза е 50 ml на кошер. До две третирания на година (през зимния и/или пролетно-летния сезон).
B) Дозировка и метод на прилагане чрез изпаряване: Използвайте устройство с електрическо съпротивление за изпаряване. Напълнете тавата на изпарителя с 2,3 g от продукта. Поставете устройството на входа на кошера под пчелите, като избягвате контакт с медните пити. Затворете добре входа на кошера, за да избегнете излизане на пчелите или на пушек. Включете изпарителя за около 3 минути, като следвате инструкциите на производителя, и оставете кошера затворен за още 15 минути. Охладете и почистете изпарителя след употреба, за да премахнете евентуалните остатъци (макс. 6%, около 0,140 g). Използвайте вода за пиене за охлаждане и/или почистване. Максимална доза 2,3 g на кошер с едно прилагане. Едно третиране на година.
Съвет за правилно приложение: Препоръчва се да спазвате инструкциите на производителя за постигане на максимална сублимация.
Карентен срок: нула дни. Не третирайте кошерите с поставени магазинни рамки за мед или по време на медосбор.
Специални условия за съхранение: Да не се охлажда или замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворено, с цел предпазване от светлина и влага. Да се съхранява далеч от хранителни продукти. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета след „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.
Специални предупреждения:
2За най-голяма ефикасност този продукт трябва да се използва само когато няма пило в колонията или количеството му е на най-ниските си нива. Оксаловата киселина не прониква през восъка, така че не може да убие акарите в запечатано пило и по тази причина присъствието на пило може значително да намали ефикасността на продукта. Затова продуктът трябва да се използва през зимата или след манипулация на колонията за генериране на състояние без пило в кошера през лятото (напр. чрез поставяне пчелата-майка в клетка). При третиране през лятото след поставяне на пчелата-майка в клетка, най-високи нива на ефикасност са постигнати при използване на период на престой в клетка от поне 25 дни, в който момент колониите са били напълно без пило. Сериозно увредените от вароатоза пчелни семейства може да не се повлияят от третирането.
Интегрирано управление на вредителите: Ефикасността може да е различна при различните пчелни семейства поради условията на използване (остатъчно присъствие на пило, температура, повторно заразяване и др.). По тази причина продуктът трябва да се използва като лечение наред с други в рамките на програма за интегрирано управление на вредителите и нивото на опаразитяване с акари трябва да се следи.
Специални предпазни мерки при употребата на продукта: Трябва да се третира, когато в кошера няма магазинни рамки за мед. Всички пчелни семейства в един и същ пчелин трябва да се третират едновременно, за да се избегне повторно заразяване. Избягвайте смущаването на пчелите през дните след третирането. Не се препоръчва използване на сублимационния метод на прилагане през лятото.
Специални предпазни мерки за пчеларите, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Поради възможния контактен дерматит и раздразнение на кожата, очите и дихателните пътища, директният контакт с кожата и очите, както и вдишването на праха, трябва да се избягват. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитна маска, отговаряща на европейския стандарт EN149 (тип FFP2), ръкавици и защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт (както във фазата на изпаряване, така и във фазите на предварително третиране). След прилагане измийте ръцете си и оборудването, което е било в контакт с продукта, със сапун и вода. В случай на контакт с кожата измийте стрателно засегнатата област със сапун и вода. При случаен контакт с очите измийте ги старателно с обилно количество чиста течаща вода и потърсете медицинска помощ. Не вдишвайте. При случайно вдишване, дишайте чист въздух. При затруднения с дишането, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави комбинирания етикет и листовка на продукта. В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави комбинирания етикет и листовка на продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, докато работите с продукта. Дръжте далеч от погледа и досега на деца.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо: В кошерите, получили двойна доза (чрез сублимация), или тройна доза (чрез накапване) от продукта, е наблюдавана значително по-висока смъртност на пчелите. В допълнение, при предозиране капацитетът за презимуване на пчелните семейства намалява и може да има вредни ефекти върху развитието им в бъдеще.
Основни несъвместимости: Не смесвайте с други акарициди.
Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. Api-Bioxal не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми. ПиК

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 31 Януари 2017 08:50

Дългосрочна и най-вярна прогноза

ЗА ТЕЖКАТА И СУРОВА ЗИМА дават пчелите, според военния метеоролог-пчелар Атанас Атанасов

Петър Тонев
Вероятно за много скептици от една страна и високи учени от друга, че пчелите могат да правят най-вярна дългосрочна прогноза за предстояща тежка и сурова зима да изглежда несериозно, но се оказа факт именно тази зима. Много, да не кажа почти всички супер центрове и институти в света с най-високо технологично въоръжение се оказват безпомощни и се провалят при дългосрочни и при краткосрочни прогнози, при резки студени вълни, големи снеговалежи или наводнения. Виждаме какви природни катаклизми спохождат и САЩ и Япония почти всяка година, без да могат да ги хванат дори като краткосрочна прогноза при тяхното завидно ниво на научно развитие. А колко райони бяха катастрофално наводнени през последните две години във Франция, Германия и Италия, без да могат да ги предвидят като очаквани в най-близко време.
Вече при нерегулярните климатични амплитуди и най-мощните и супермодерни лаборатории и центрове по света, свързани с прогнозирането на природни бедствия и катаклизми вече не могат да се ангажират с твърди и точни прогнози в близко или далечно време. Естествено, това важи и българската метеорологична наука. Нито пък се сбъдват някои знаци от поведението на някои птици, животни и растения от народни поверия.
Затова, когато моят приятел Атанас Атанасов от Пловдив, бивш военен метеоролог и активно действащ пчелар, изказа мнение на една пчеларска сбирка /17 декември 2016 година/, че ще имаме тежка и сурова зима, вероятно малцина от стотината присъстващи пчелари го взеха като сериозна „научна прогноза”. Той изрази една лична прогноза от наблюденията, които е правил на поведението и действията на неговите пчели няколко години и разбира се, обменяйки опит с други наблюдателни пчелари. Знаците, които са му дали повод, за да стигне до заключението, че пчелите се готвят за тежка и сурова зима през 2017 година, са били необичайно многото струпване на пластове от прополис около прелките. Ако пчеларят няма информация, знания и опит каква точно да бъде пролуката на прелката, то инстинктът за прогноза на пчелите веднага влиза в действие. Естествено, картината от прополисови натрупвания и градеж е била съвсем различна през по-миналите години, пак поради прогностичния инстинкт на пчелите.
Без да абсолютизирам доказания резултат на практика от Наско, все пак бих насочил вниманието на учени и изследователи, които работят в съвременната сложна материя на глобалните климатичните проблеми  да насочат своите научни изследвания към реакциите и поведението на животинския свят около нас и специално към все още толкова загадъчните пчели. Инстинктите на живите организми, развивали се милиони години могат да ни дадат много повече и по-ценна информация дори и от най-сложните /но неодушевени/ уреди, апаратури и високи технологии.

Публикувана в Пчела и кошер

Джакопо Милацо двн, Вигонца, Италия, специално за в. „Пчела и кошер“
Кърлежът Вароа (Вароа деструктор) все още представлява основна заплаха за здравето на медоносните  пчели и като фактор за продуктивността впоследствие се отразява върху доходите на пчеларите. Всеки ден европейските пчелари се изправят срещу загубата на хиляди и хиляди пчелни кошери. Преди единствено имаше само ветеринарни лекарства на базата на химикали като: амитраз, кумафос, флуметрин и Тау-флувалинат. Те свършиха своята работа, но като всеки химикал, тяхната история доведе в днешно време до точка, от която няма връщане.
Днес има много доказателства, че акарът Вароа развива резистентност към такива активни съставки, както е докладвано от редица автори - Италия (4), Австрия, Белгия, Франция, Словения, Швейцария, САЩ, Великобритания, Аржентина, Мексико. Липсата на данни не може да покаже истинската сериозност на ситуацията, защото изследванията в различните страни не се провеждат едновременно, а поради липса на средства някъде просто не се правят (България например). Освен това тези молекули представляват форма на замърсяване за медоносни пчели със странични ефекти върху поведението им и имунната им система. За допълнителна информация - Швейцария забрани Амитраз срещу акара Вароа поради факта, че е потенциално канцерогенен и тератогенен химикал. Така че ние дори с грешния си избор можем да повлияем на здравето на медоносните пчели и индиректно върху околната среда и здравето на потребителите. Малко пчелари са наясно, че е по-добре да се изберат разрешени лекарствени ветеринарни продукти (ВМП) за лечение срещу акара Вароа на базата на етерични масла или органични киселини, като Apilife Var® поради това, че е по-добра ефикасността  на активните съставки срещу акара Вароа и нивото на поносимост от пчелите е високо. В по-голямата си част пчеларите търсят бърз краткосрочен ефект с минимум средства.
(Бел. ред. В някои случаи съответните национални пчеларски програми дори стимулират избора на рискови ВМП в съответните профилактични програми, свързани със здравеопазване и профилактика).
Налице е и положителната тенденция в някои европейски страни като Италия, в пчеларските среди да се популяризира отказа от продукти, произведени от мултинационални компании като Bayer®, поради особената позиция на производителя на пестициди за селското стопанство и химикали - лекарства за пчеларство. Това е така, защото селското стопанство и пчеларството са обвързани помежду си, така че
всеки вид молекула, която се използва срещу вредители по плевели и култури е източник на почти смъртоносно хронично замърсяване за пчелите
Парадоксална е възможността за избор от всеки пчелар на ВМП, произведен от компания, която в същото време влошава здравето на медоносните пчели и състоянието на околната среда. Дори в най-големите мултинационални компании, собствените им изследователски центрове не са в състояние да решат проблемите на пчелите, породени от щетите правени всеки ден в областта на земеделието. Това затваря порочния кръг – производство и прилагане на все нови и нови ВМП за пчели, поради това, че все нови и нови пестициди и торове се прилагат всяка година, на все по-големи площи.
В подкрепа на това, което посочихме по-горе е, че двата ВМП на Bayer за пчеларството са изтеглени от италианския пазар (на приложението от 2008 г) и всяка година в Италия съществува нарастваща тенденция да се контролира опаразитяването с кърлежа Вароа с помощта на по-малко въздействащи третирания на базата на етерични масла и органични киселини. Тези методи са подходящи също за биологично пчеларство, което бавно се разпространява през Европейския съюз, което се дължи главно на факта, че търсенето на органични пчелни продукти се увеличава. Пчеларите с времето и въз основа на горчивия си опит научават, че
Восъчните пити са “скелетът” на колониите, тяхната детска стая, техният “хол”, тяхната “трапезария”, техният “комуникационен център”
Така, че е важно за тях да живеят с чист восък, без всякакъв вид химични остатъци.
Органичното пчеларство гарантира чист восък, което означава, че е много по-изгодно за всички - пчелите и хората.
Като пример, в Италия всяка година почти 900 000 кошери се третират с органични продукти, между които са Apilife Var® и Api-Bioxal®. В Италия около 8% от професионалните пчелари са сертифицирани за биологично пчеларство.
Налице е една и съща тенденция в целия Европейски съюз, а в някои страни особено динамична, за преориентиране към по-щадящо пчелите третиране срещу Вароатозата.
В края на краищата, избирайки органичното третиране правим един малък жест за по-добро управление на нашите пчелини и нашата околна среда.
Вече не разполагаме с повече време за шикалкавене, трябва да ограничим масовото използване на вредните за пчелите синтетични ВМП. Имаме на разположение ефективни инструменти като органичните акарициди – нека незабавно и масово да ги използваме.
Заедно и поотделно така можем по бързо и ефективно да допринесем за спасяване на медоносните пчели в условията на враждебна към тях среда на съвременното високо интензивно земеделие.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 14 Юли 2016 11:29

Маточници

За любителския пчелин не е необходимо да знаете как се произвежда майка, но трябва да знаете как се сменя и как се прави подготовката

Известна е ролята на пчелната майка за съществуването и продължаването на живота на пчелното семейство. Въпреки това повечето от пчеларите не обръщат внимание на качеството и продуктивността на пчелната майка. Те оставят на пчелите тази дейност, но берат горчивите плодове на случайността.
Добре е пчеларят да знае при кои случаи пчелното семейство отглежда майки за да продължи рода си:
- при подготовка за естествено роене, като се залагат роеви маточници;
- при внезапно загубване на майката – залагат се спасителни (свищеви) маточници;
- при самосмяна (тиха смяна на майката) – маточници за самосмяна
- принудително залагане на маточници под въздействието на пчеларя – това са изкуствено заложени маточници.
Отглеждането по изкуствен начин на маточници се прилага в професионалните майкопроизводителни стопанства в България.
В любителските пчелини с успех могат да се ползват роеви маточници от семейства, които са доказали добри производителни качества.
КЪДЕ СЕ НАМИРАТ И КАК ДА ПОЗНАЕМ КОИ МАТОЧНИЦИ КАКВИ СА?
- свищевите маточници се намират в плоскостта на питата, по средата, захранвани са личинки за работнички и това предопределя качеството на майките. Такива маточници не бива да се използват освен в краен случа (когато липсва всякаква друга възможност за придаване на майка или маточник);
- роевите маточници са много и навсякъде по една, две, три пити
- при самосмяна пчелите залагат 1-2 до 5-6 маточника в краищата на питата, далеч от пилото и все още действащата майка. Излишните зрели маточници могат да се използват в отводки или за придаване на други семейства, защото са качествени и перспективни.
В пчелина винаги има нужда от млади оплодени майки за замяна на старите износени пчелни майки. Това е добре да се прави в рамките на две-три години. В професионалните пчелини майките се сменят дори всяка година.
Агенция Хоби ПиК

Публикувана в Знания и технологии
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта