Технология на диференцираната сеитба

Диференцираната норма на сеитба в рамките на поле е оправдана не само при окопните култури. Технологията има своите предимства и при зърнени култури в условия на недостиг на влага и хранителни вещества

Новое сельское хозяйство
Само допреди няколко години, когато станеше дума за диференцирана сеитба, повечето земеделци отговаряха: „Това е за тези, които гледат царевица на напоявани площи. Те могат да пресмятат различни норми, а за нас е безполезно“. Днес вече много земеделци са убедени за необходимостта от диференцирано внасяне на торове, практикуват го няколко сезона и все повече се замислят за диференцираната сеитба. При това обсъждат интензитета на почвообработка и използването на препарати за растителна защита с променлива норма на внасяне на работния разтвор в зависимост от особеностите на полетата и отделните им участъци.
Технологиите на прецизното земеделие вече не са нещо екзотично, скъпо и плашещо земеделците. Благодарение на техническия прогрес в земеделското машиностроене и достъпността на цифровите технологии, вече не е проблем работата на полето да се извършва според координатни карти за добиви и потенциално плодородие на почвата, вземайки предвид особеностите на микрорелефа.
Трябва да се отбележи, че днес в стопанствата често работят най-съвременни торачки, сеялки, пръскачки, способни да торят, пръскат и сеят с променливи норми. Но гениалните способности на тези машини практически не се използват. Въпреки достъпността на информация в наши дни! Това ни дава повод още веднъж да обърнем внимание на технологията на диференцираната сеитба.


Различия дори в рамките на едно поле се отчитат в работни карти
Прецизното земеделие се базира на особеностите на отделните участъци в рамките на едно поле. Нееднородното качество на почвите и тяхната структура оказват влияние на такива важни в агрономията параметри като киселинност, съдържание на хумус, влагозадържаща способност, достъпност на хранителни вещества, топлопроводимост на почвите и т.н. Целта на земеделието, според принципите на прецизното земеделие и конкретно на диференцираната сеитба, е да се вземат под внимание всички тези особености на отделните зони на полето и да се адаптира според тях сеитбената норма по такъв начин, че да се получат оптималните за конкретните условия добиви.
Диференцираната сеитба в рамките на едно поле се извършва по т.нар. карти на зониране, които се създават на базата на многогодишни спътникови снимки, данни, събрани с помощта на почвени сензори, или въз основа на комбинация от тези данни. В съответствие със зонирането на полето се правят работни карти. В зоните, които не се отличават с добро качество на почвите и високи добиви, нормата на сеитба се намалява. На благополучните във всички отношения участъци се запазва пълната сеитбена норма. Такава диференциация позволява да се създадат оптимални условия за хранене и влагозапасеност на растенията. Колкото по-старателно са подготвени изходните данни за различията, толкова по-точно ще бъде детайлизирането на работните карти, а следователно, и определянето на сеитбената норма.


Изисквания към техниката
За провеждането на диференцираната сеитба е необходим трактор, оборудван с навигационна система, а също сеялки с голяма работна ширина, с възможност за секционно изключване и индивидуално настройване на сеитбените апарати.
Комуникацията на трактора и сеялката се осъществява посредством ISOBUS-терминал или всеки друг терминал, но предварително трябва да се провери съвместимостта на електрониката.

Диференцирана сеитба от царевица …
Европейските фермери вече много години практикуват диференцирана сеитба на рапица, захарно цвекло, зърнено-бобови култури, и разбира се, царевица. За успеха на отглеждането на културата сеитбената норма е основополагаща. Промяната на сеитбената норма оказва директно влияние върху добивите от царевица и нейните качествени параметри. От сеитбената норма и нивото на влагозапасеност на почвата зависи доколко определен хибрид ще успее да разкрие генетичния си потенциал. По данни на производители на семена на царевица, хибридите реагират различно на ограничения достъп до влага. За разкриване на добивния потенциал, освен избор според студоустойчивостта, е необходимо и адаптиране на сеитбената норма. Тя трябва да взема предвид атмосферните условия, разликите в състава на почвата, особеностите на хибрида, общата добивност на полето. Поради това на диференцираната сеитба на царевицата се отдава особено значение. Най-новите технологии позволяват тя да се засява не само с оптимална норма, пресметната за всяка конкретна зона на полето, но дори да се регулира дълбочината на засяване с оглед на особеностите на конкретния участък. В резултат на един квадратен метър може да се окажат от 6 до 11 растения царевица. Използването на диференцирана сеитба по работни карти позволява да се отглежда по-успешно царевица както в условията на засуха, така и в условия на нормална влагозапасеност на посевите. Това всеки път се потвърждава от практическите опити.
В рамките на опити по диференцирана сеитба на царевица в Германия през засушливите 2018 г. и 2019 г. добивите са превишили контролните показатели с 3 – 5%. Многогодишни опити в 100 различни точки на Германия, проведени от Agravis съвместно с NetFarming, са показали, че при диференцирана сеитба на царевица на отделни участъци може да се постигне повишаване на добивите със 17%, при това при едновременно подобряване на качествените показатели. Agravis и NetFarming продължават опитите по диференцирана сеитба на царевица и през 2020 г. Разпределението на влагата в различните точки, където са проведени опитите, се отличава в пъти. Като цяло са получени нелоши добиви от царевица, сезонът е отчетен като благоприятен за културата. Но дори и при благоприятни за отглеждането на царевица условия, диференцираната сеитба се е оказала на висота – добавката към добивите по отделните полета е достигнала плюс 10%.
Интересни са резултатите от опитите по диференцирана сеитба на царевица с едновременно диференцирано внасяне на течни органични торове. Експериментът е особено интересен на фона на все по-строгите европейски норми за използване на изкуствени торове. Резултатите от опита, проведен в областта Ухте в Долна Саксония, са демонстрирали потенциала на ефективното използване на хранителните вещества при диференцираното внасяне на течните органични торове както на плодородни участъци, така и на не толкова плодородни. Най-добри резултати по отношение на добивите са постигнати при използването на диференцирано внасяне на торовете и диференцирана сеитба.
до пшеница
Но не само окопните култури реагират положително на диференцираната сеитба, полза има и при зърнено-житните.
За да се оцени състоянието на есенниците след зимата, много земеделци вече използват облитане с дрон. Агрономите със сигурност имат предвид такива участъци на полето, които след зимата демонстрират добро развитие, но после въпреки спазването на всички препоръки за торене и растителна защита, влизат в жътва с минимални добивни показатели. Причина може да бъде нарушаването на водния режим, но не само. Със запазването на общоприетата сеитбена норма площта на изхранването на отделните растения в такива зони става недостатъчна, те започват да се конкурират помежду си и за влагата, и за хранителните вещества. В резултат голяма част от тях загива, и от пролетните, впечатляващи с развитието си, посеви не остава нищо.
Твърдението, че в зоните със сложен воден режим трябва да се използва намалена сеитбена норма, не е принципно ново за агрономите. Неслучайно, в Казахстан, на един хектар се засяват 3 млн. бройки семена пшеница, а не стандартните 5 – 6 млн. Ако казахстански фермер засее пшеница с такава норма, той ще остане без реколта, тъй като отделните растения на културата ще се намират в жестока конкуренция помежду си.
Заключение
И така, какво дава диференцираната сеитба на земеделците и защо има смисъл да се прилага дори при сеитбата на зърнени култури?
Подходящата за всяка отделна зона на полето сеитбена норма гарантира увеличеното усвояване на хранителните вещества на фона на намаляване на производствените разходи.
Оптималната плътност на посевите минимализира риска от лоши добиви при неблагоприятни атмосферни условия. Например, при преовлажняване на посевите загубите на семена и торове ще бъдат по-незначителни.
Еднородните посеви осигуряват равномерно узряване и в отделни случаи способстват за подобряването на качеството на получаваната реколта.
В резултат на оптимизирането на храненето и развитието се увеличават добивите от културите.
Доколко оправдана ще бъде диференцираната сеитба в рамките на всяко конкретно поле, трябва да се решава индивидуално. Много агрономи препоръчват да се практикува диференциране на сеитбената норма в рамките на едно поле, ако между отделните му части съществува разлика в добивите не по-малко от 100 –150 кг/ха. Но такава разлика при опитите се наблюдава практически на всяко едно поле.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини