Производителите на храни, търгувани по Интернет, трябва да са регистрирани в БАБХ

Наредба №12 за специфичните изисквания за търговия с храни от разстояние е обнародвана в брой № 100 на „Държавен вестник“ от 30.11.2021 г. Нормативът влиза в сила от днес.

Какви са основните изисквания залегнали в новата наредба?

Могат да търгуват от разстояние храни производителите, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните. Регистрацията, описана в чл. 61 от Закона за храните изисква да се подаде заявление в БАБХ. В него се посочват име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на лицето и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Да се посочи електронна поща, телефонен номер и пощенски адрес. Да се опише начинът на търговия с храни от разстояние, включително средствата за комуникация и да се приложи план за проследяване.

Когато се транспортират храни, те трябва да са в специални контейнери.

Не е задължително фермерът да превозва храните със свое превозно средство, тъй като към него има допълнителни хигиенни изисквания и регистрации. За предпочитане е да се ползват куриерски и пощенски услуги на фирми, които се вписват в изискванията на Закона за храните.

Ето и наредбата:

НАРЕДБА № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние;

2. осъществяването на официален контрол при търговия с храни от разстояние.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за: 1. всяко физическо или юридическо лице, което пуска на пазара храни, чрез средства за комуникация от разстояние – бизнес оператор по смисъла на чл. 3, параграф 3 във връзка с параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002); 2. доставчик на услуги по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона за храните.

(2) Търговия с храни от разстояние може да се извършва само от лица, регистрирани съгласно чл. 61 от Закона за храните.

Г л а в а  в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 3. При търговия с храни от разстояние лицата по чл. 2 спазват изискванията на Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за защита на потребителите и актовете по прилагането им, Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (Регламент (ЕО) № 852/2004), Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304/18 от 22.11.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1169/2011), а в случаите, когато се търгуват от разстояние храни от животински произход – и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (Регламент (ЕО) № 853/2004).

Чл. 4. Лицата по чл. 2 предоставят на потребителите:

1. информация за храните, които се търгуват от разстояние, в съответствие с изискванията на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, на Закона за храните и на подзаконовите актове по прилагането му;

2. информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия.

Чл. 5. (1) За транспортиране на храни, търгувани от разстояние, се използват превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания на Приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 и на глава втора, раздел III от Закона за храните и/или са снабдени с контейнери за транспортиране на храни при спазване на приложимите хигиенни изисквания на Приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004.

(2) В случаите, когато при транспортиране на храни, търгувани от разстояние, се използват мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди, тези превозни средства се обявяват от бизнес оператора в процедурата по регистрация на обект по чл. 26 от Закона за храните.

(3) Превозните средства по ал. 2 трябва да са снабдени с контейнери или други подходящи вторични транспортни опаковки, които:

1. отговарят на приложимите хигиенни изисквания на Приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004;

2. са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост;

3. имат обозначение с името или наименованието на бизнес оператора доставчик.

(4) При извършване на търговия с храни от разстояние се допуска доставяне на храни и без използване на превозни средства, ако се използват контейнери или други подходящи вторични транспортни опаковки, които отговарят на изискванията по ал. 3.

(5) При извършване на търговия с храни от разстояние се допуска използването на пощенски и куриерски услуги. Пощенските и куриерските дейности трябва да отговарят на изискванията на глава втора, раздел III от Закона за храните.

(6) В случаите по ал. 5 при регистрация по чл. 61 от Закона за храните лицата по чл. 2 посочват в заявлението ЕИК на търговеца, който ще извършва транспортиране на храни при търговия от разстояние.

(7) Изискването по ал. 6 се прилага и в случаите, когато за осъществяването на пощенски и куриерски услуги се използват бизнес оператори, регистрирани по чл. 26, ал. 4 от Закона за храните.

Чл. 6. (1) При извършване на търговия с храни от разстояние се доставят предварително опаковани храни или опаковани в търговските помещения по заявка на потребителя.

(2) За опаковане на храните по ал. 1 се използват само материали и предмети за контакт с храни, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО.

(3) Опаковането се извършва по начин, който предпазва храните от замърсяване по време на тяхната доставка.

Чл. 7. (1) Лицата, които извършват доставки на храни при търговия от разстояние до краен потребител, трябва да притежават лични здравни книжки в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).

(2) Личната здравна книжка се представя при поискване от контролните органи.

Г л а в а т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 8. (1) Официалният контрол при търговия с храни от разстояние, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни итрапезни води, се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

(2) Официалният контрол при търговия от разстояние на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от регионалните здравни инспекции.

(3) Официалният контрол по ал. 1 и 2 се извършва съгласно изискванията на Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95 от 7.04.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625) и актовете по прилагането им.

Чл. 9. (1) Служителите на БАБХ, осъществяващи официален контрол в областта на храните, вземат проби от храни, търгувани от разстояние, за целите на официалния контрол съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни (ДВ, бр. 89 от 2020 г.).

(2) Вземането на проби се извършва чрез поръчка през средството за комуникация от разстояние, като служителите по ал. 1:

1. предварително се идентифицират и уведомяват бизнес оператора за целта на поръчката; или

2. спазват изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Чл. 10. В случаите на вземане на проби за лабораторни изпитвания в процеса на разследване на съмнение за разпространение на храни чрез търговия от разстояние, които не са безопасни или са обект на измама, и/или бизнес операторът не е идентифициран, пробите са за сметка на официалния контрол и се вземат чрез поръчка през средство за комуникация от разстояние, без да се уведомява предварително бизнес операторът.

Чл. 11. При констатиране на несъответствия с нормативните изисквания при извършване на дейност от доставчик на услуги, установен на територията на друга държава членка, органите на БАБХ подават уведомления чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 или чрез системата за административна помощ и сътрудничество.

Чл. 12. (1) При осъществяване на официален контрол на търговия с храни от разстояние БАБХ може да иска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Комисията за защита на потребителите.

(2) При съмнение за разпространение на храни чрез търговия от разстояние, които не са безопасни или са обект на измама, и при извършване на търговия от разстояние от неидентифицирани бизнес оператори в разследването може да се включат и служители от ведомствата по ал. 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Неидентифициран бизнес оператор“ е бизнес оператор, който не е изпълнил изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за електронната търговия.

2. „Търговия от разстояние“ е предлагане и разпространение на храни чрез средствата за комуникация от разстояние – интернет страница, социална медия, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др., между бизнес оператори с храни или между бизнес оператор и краен потребител, като получаването на храните може да се извършва чрез директна доставка посредством пощенска, куриерска услуга или със собствен транспорт на бизнес оператора или доставчика на услуги или чрез доставяне на място, определено от получателя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 64 от Закона за храните и чл. 7а от Закона за нормативните актове.

§ 3. Наредбата е нотифицирана по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, L 241, 17.9.2015 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър: Явор Гечев

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини