Правила за добра земеделска практика при подхранване

Торенето в различните му форми е дейност, с което се цели балансирано хранене на растенията за получаване на оптимални добиви. Подхранването през вегетацията е основна част от технологията при отглеждането на зърнено-житни култури. Независимо, че се прилага от десетилетия, не всички фермери спазват добрата практика за опазване на почвите и водите. Правилата за добрата земеделска практика са съобразени с изискванията в ЕС и одобрени от МЗХ.

Правила за добра земеделска практика

 1. Да не се внасят азотни торове и оборски тор в периода между 1 ноември и 31 януари.
 2. За да се избегне рискът от излишък на нитрати в растенията и почвата, при всички култури, с изключение на някой интензивни култури (зеленчуци, поливна царевица), количеството внесени азотни съединения от органичен и минерален тор през годината, не трябва да надвишава 17 кг азот на декар.
 3. При внасяне на повече от 12 кг активно вещество азот на декар торовата норма да се разделя на две – до 2/3 се внасят предсеитбено или преди засаждането, а остатакът да се оставя за подхранване.
 4. На почви с лек механичен състав (песъчливи почви) азотната норма да се разделя на две или три части, за да се избегне просмукването на нитрати в по-долните почвени слоеве и попадането им в плитките подземни води.
 5. При използване на азотсъдържащи торове да се обръща внимание на разпръскването им на площи, където опасността от повърхностно оттичане и дълбочинно просмукване е голяма.
 6. Да се поддържат грижливо резервоарите, цистерните и тръбопроводите при използване на течни торове с оглед избягване на евентуални течове.
 7. При авиационно разпръскване на торове, да се поставят наземни ориентири и да се отчита силата на вятъра – най-добре е разпръскването да се извършва при тихо време.
 8. На равнинни терени, да не се тори с азотсъдържащи торове на пълно замръзнала почва, както и на почва, изцяло или отчасти покрита със снежна покривка с дебелина по-голяма от 5-6 см. Само по изключение да се прибягва до торене с азотсъдържащи торове на частично замръзнала почва.
 9. Да не се внасят азот съдържащи торове по време на валежи и след това, докато почвата е наситена с вода.
 10. Да не се внасят азотсъдържащи торове на естествено преовлажнени почви и на наводнени почви (с изключение на оризища).
 11. При равнинни терени да не се използват торове край водни басейни на разстояние по-малко от 5 м.
 12. Върху терени с наклон над 6°, да не се внасят азотсъдържащи торове на изцяло или частично замръзнала почва и на почва, покрита изцяло или отчасти със снежна покривка.
 13. При внасяне на азотсъдържащи торове върху терени с наклон над 6°, азотната норма да се разделя на части, за да се предотврати изнасянето на хранителни вещества по склона. До 2/3 от нея да се внасят предсеитбено или преди засаждане, а остатъкът да се оставя за подхранване.
 14. При терен с наклон нас 6° обработката на почвата да се извършва контурно (по хоризонталите) или напречно на склона.

При терени с наклон над 6° да не се внасят азотсъдържащи торове край водни басейни на разстояние по-малко от 10 м.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини