Повече светлина в кравефермата

Можем да увеличим продуктивността и едновременно с това да подобрим условията на труд

VII-2Даже в съвременните кравеферми ниските температури и недостатъчното осветление през есенните, зимните и пролетните месеци е факт. Ако естественото осветление е недостатъчно, заслужава си да се замислим за увеличаването на светлата част от денонощието за сметка на изкуствено осветление. Това оказва положително въздействие върху млечната продуктивност и здравето на животните. Освен това се увеличава нивото на техниката за безопасност и качеството на изпълнение на работата. Д-р Норберт Консвол от Университета в Росток обяснява за ползите от доброто осветление в кравефермата и на какво трябва да се обърне внимание при реализацията му.
Оптималните условия на средата в помещенията значително подобрява използването на генетичния потенциал на кравите и подпомага за опазването на тяхното здраве. Този факт отчитат много от стопанствата, които влагат средства в помещенията за отглеждане през студените месеци.
На първо място става дума за осигуряване на циркулация на въздуха за да се предотврати стреса от прегряване. Проблемът с осветлението до сега беше по-скоро на втори план. Това се обяснява с факта, че все още не са напълно изучени всички процеси в организма, произтичащи от въздействието на видимата светлина. В специализираната литература въпросите за осветлението се разглеждат предимно във връзка с птицепроизводството. Има натрупан от десетилетия опит за мениджмънта при осветлението и неговото влияние за здравето и продуктивността на птиците. При млечното животновъдство влиянието на светлината на работните процеси, производителността на труда и качеството на продукцията най-често не се дооценява.
Преходът към неотопляеми открити краварници в значителна степен подобрява ситуацията по отношение на стимулиращото влияние на естествената светлина върху организма на животните (в сравнение със закритите помещения) и води до подобряването на условията на труд. За осигуряването на оптимални параметри на осветление през есента, зимата и през пролетта, естественото сслънцегреене е недостатъчно. Ето защо се налага допълнително изкуствено осветление.
ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ
VII-3Изследванията, направени в САЩ, Канада и Израел, а така също в Дания, Великобритания и Италия, категорично доказват, че здравето, продуктивността и обмена на вещества при животните се влияят от светлината. Така например, при изследванията в САЩ увеличаването на осветлението до 16 часа в денонощие, предимно в есенно-зимния период, довело до ръст на млечната продуктивност средно с 8 на сто. По-нататъшно увеличаване на продължителноста на осветлението не дава добри резултати, а води само до увеличаване на разходите за електроенергия. Съгласно нормативните документи за защита на животните в Германия продължителността на осветлението, за сметка на изкуствената светлина не трябва да надвишава 16 часа в денонощието.
За тъмната част от денонощието фирмите предлагат осветителни тела с червена светлина и с мощност около 10 вата, които осигуряват безпроблемното придвижване на животните, а така също позволяват да се прави контролен обход, без да се притесняват почиващите си животни.
Ефектът върху продуктивността благодарение на увеличаването на осветлението до 16 часа, не се наблюдава веднага, а едва след 2-4 седмици. Увеличаването на млечната продуктивност е възможно да е заради повишеното количество на автогенния растежен фактор, който се извежда от черния дробна животните. Едновременно с това изхвърляния през тъмната част от денонощието мелатонин се забавя. Трябва да се отбележи, че консумацията на фураж също нараства с 6-8 на сто, тъй като с увеличаването на светлата част на денонощието се увеличава и времето, през което кравите са активни. Съставът на млякото остава непроменен. Освен това е установено, че за сухостойните крави, в противовес с лактиращите, оптимално е светлата част от денонощието да е 8 часа, а следващите 16 да е тъмно.
РЕШАВАЩА Е СТЕПЕНТА НА ОСВЕТЕНОСТ
Определящо за въздейсвието на светлината върху организма на животните се явява степента на осветеност. Около поилките и местата за хранене тя трябва да е 200-300  lx, а в боксовете за почивка на лактиращите крави, на нивото на главата трябва да е около 200  lx.
Наред с позитивното влияние върху здравето и продуктивността на животните във всички случаи трябва да се отчитат и въпросите по безопасността на труда на обслужващия персонал. В промишлеността, например, осветеността на работните места до голяма степен предотвратява травмите и подобрява качеството на продукцията. В селското стопанство трябва още много да се направи в тази насока. Осветлението оказва влияние на качеството на работа както в краварника, така и в доилната зала. Осветлението в помещенията трябва да бъде преди всичко за сметка на естествената светлина. Ето защо, при планирането на нови и реконструкцията на старите помещения, трябва да се обърне внимание на това, през капандури на покрива и през големи прозорци на стените, до всички места в кравефермата, включително и местата за отелване, да достига максимално естествена светлина.
Измерванията с луксометри показаха, че дневно време, през лятото, в съвременните открити кравеферми нужната осветеност се осигурява от слънчевата светлина, а в обедните часове осветеността даже надвишава нормите. Осветеността е съотношението на светлинния поток към осветената площ.
В преходните сезони и през зимата осветеността в сутрешните и вечерните часове, както и нейната продължителност са недостатъчни в следствие на краткия ден. Всичко това, заедно с намаляването на продуктивността на животните, води до снижаване на производителността на труда и повишава риска от нещастни случаи в кравефермата. Тъмнината или лошото осветление затрудняват определянето на подходящия период за покриване на животните, както и момента на отелване. Освен това не е възможно да се направи адекватна оценка за проблемите в стадото, както и няма възможност за правилното обслужване на животните. Намалява концентрацията на работещите, както и тяхната мотивация.  Като следствие намалява обективността при оценката на критични ситуации, производителността и качеството на работа падат.
ИЗХОДЪТ ОТ СИТУАЦИЯТА СЕ РАЗРЕШАВА СЪС СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА
VII-tabl-1Увеличаването на светлия период на денонощието до препоръчваните 16 часа, може да стане за сметка на използването на съвременни икономични осветителни тела (луминисцентни лампи, натриеви лампи с високо налягане). С помощта на електронни устройства с часовников механизъм, чрез автоматично включване на изкуствено осветление в сутрешните и вечерни часове, без участието на оператор, може да се регулира продължителността на светлия ден. Това води и до приозвждствено-икономически преимущества. През зимните месеци например може да се осигури непрекъснато регулиране на осветлението сутрин от 4,30 до 8,00 и вечер от 16,30 до 20,30.
В съвременните кравеферми с високи тавани, предназначени за свободно отглеждане на животните, се препоръчва осветителните тела да се спуснат надолу. Целта е да се приближи източника на светлина до местата, където се намират животните. Това се препоръчва, тъй като с увеличаване на разстоянието, осветеността съществено намалява. В доилните зали много често се използват луминисцентни лампи, чиято повърхност много бързо се замърсява с прах. Освен това при високо закачените лампи се увеличават загубите по тяхното почистване, както и се увеличава рискът от злополуки в сравнение с ниско поставените лампи. Замърсените лампи осветяват значително по-зле, при неизменен разход на енергия.
При изборът на източник за осветление трябва да се обърне внимание и на дълготрайността му, на качеството на отдаваната светлина, мощността на лампите, включително и подробна характеристика за излъчването и цветовите качества на светлината. В табл. 2 са представени основните технически характеристики (мощност, отдаване на светлина и срок на ползване) на най-разпространените лампи. Ефективността на осветлението значително намалява, ако стените и таваните на помещенията са замърсени. Във всички случаи редовното почистване и варосване на помещенията са оправдани, тъй като така се постига по-добро отразяване на светлината и се постига чувствително подобряване на разпределението и светоотдаването на източниците.
VII-tabl-2Финансовите загуби, свързани със закупуването и монтажа на осветителни тела, а така също и разходите за електроенергия, бързо ще бъдат компенсирани от повишената продуктивност на животните и производителността на труда. Възвръщаемостта е около 2-3 години. При това все още не са отчетени ползите от оптималното продължителност и качеството на осветеност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В миналото на въпросите за осветлението в кръвефермите  се отделяше малко внимание. Резултатите от направените в различни страни изследвания за ролята на осветлението върху организма на дойните крави накараха стопаните все повече да се съобразяват с този факт при проектирането и оборудването на фермите. Светлината е възбуждащ фактор за много биохимични процеси у живия организъм, оказва влияние на растежа, здравето, плодовитостто и продуктивността на животните. Най-важно значение имат степента на осветеност и продължителността на въздействието. Препоръчваната от много специалисти осветеност е около 200 lx. Оптималната продължителност за лактиращите крави е 16 часа. Фазата за почивка трябва да е 8 часа.
Голямо значение има осветеността и за безпрепяственото придвижване на животните, контрола на производствените процеси, качеството на работа, производителността на труда, а така също и за намаляването на травматизма. Благодарение на оптималните интензитет и продължителност на осветление са отчита положително влияние върху зрението на персонала и на животните. То осигурява по-доброто ориентиране на животните в отделните помещения, те се движат по-бързо и по-уверено, намалява стреса на животните.
Положителното въздействие на светлината се забелязва и при консумацията на фураж. За обслужващия персонал доброто осветление помага за своевременното определяне на момента за покриване на животните, отделянето на болните и травмирани животни и тяхното обслужване. Заради икономии на електроенергия, а така също и заради улисани във всекидневни задачи, обслужващия персонал забравят да включат осветлението. Проблемът може да се реши с поставянето на датчик с часовников механизъм. Друга причина за допускане на грешки при осветлението на краварника, могат да бъдат неправилното пресмятане на съотношениетомежду височината на помещенията и тяхната площ, броя на осветителните тела, тяхната мощност и КПД (коефициент на полезно действие). Освен това, често се пренебребва замърсяването на осветителните тела, таваните и стените, което значително намалява толкова важната за животните и за хората светлина.

СВЕТЛИНАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФИЗИКАТА
За единицата за осветеност по СИ е приет лукса (lx). 1Lx = 1 lm/m2 (lm= лумен). В най-общия случай под осветеност се разбира доколко е светло, например на работното място. Стойността на осветеност намалява пропорционално на растоянието на отдалечаване от източника на светлина.  
Някои примери за осветеност:
ясен слънчев ден – 100 000 lx; мрачен летен ден – 20 000 lx; ëунна светлина 0,25 lx; нощно звездно небе – 0,001 lx; облачно нощно небе, без странично осветление – 0,0001 lx

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини