Субсидиите ще зависят и от спазване на условията за труд

Въпросът е от коя година ще стартира социалната условност, която се задава почти със сигурност след европейски мониторинг

Социалната условност все повече стряска фермерските стопанства, дори и по-едрите, които имат цели екипи, работещи за тях и твърдят, че и досега ги спазват и често са проверявани, както заяви шефът на НАЗ Костадин Костадинов пред нас.

Средните и по-дребните ферми обаче, и днес почти не разбират за какво става дума, смята лидерът на Федерацията на независимите синдикати в земеделието Светла Василева.

Социалната условност, която ЕК има намерение да налага към целия аграрен бизнес в ЕС в рамките на ОСП, макар и след мониторинг, който окончателно да покаже има ли необходимост от това, сигурно ще бъде наложена за всички земеделски стопанства в общността, твърдят представители на Еврокомисията, за да бъдат поставени всички при еднаки критерии и еднакво да спазват трудовото законодателство в своите държави.

Социалната условност трябва да засяга условията на труд и да е обвързана с аграрните плащания за първи и втори стълб.

Ако това стане, всички земеделски производители неминуемо ще попаднат под ударите на инспекциите по труда и др., които ще имат право да ревизират как се спазва трудовото законодателство и да санкционират.

Според хоризонталния регламент за ОСП

всички санкции трябва да бъдат с превантивен характер, обясняват от Федерацията на независимите синдикати в земеделието. Но все пак, за да не се случват, за целта ще трябва да се създадат и разпространят нови знания и превантивни механизми, които да научат стопанствата как и какво ще трябва да спазват.

Ще трябва да се разпише и изрядна методика, която да засяга проверките, степента на нарушенията и процента на санкциите, на които и Държавен фонд „Земеделие“ също има право.

България още не е взела решение откога ще прилага социалната условност. Засега задължителната стартова година за това трябва да бъде 2025 г., а пожелателната – 2023 г.

Какво все още не знаят браншовете за социалната условност

Според ФНСЗ има постигнато споразумение между съзаконодателите на европейско ниво от 25 юни 2021г.за обновяване на ОСП.

Както и изрично постижение на съзаконодателите за включване на механизми за гарантиране на социална обвързаност или условност в националните стратегически планове (може да се види от Art 3 до Art 13 of the CAP Strategic Plans Regulation).

За включването на социалната условност в ОСП е допринесла и дългогодишната последователна работа на европейското синдикално движение в лицето на ЕФФАТ.

По мнение на Свтла Василева българското трудово законодателство е на високо правно ниво, в което са транспонирани всички елементи на трите важни директиви на ЕС, пряко свързани със социалната условност. А именно: Директивата 2019/1152 за прозрачни и предвидими условия на труд, Рамкова директивата 89/391/EEC за безопасни и здравословни условия при работа, Директива 2009/104/EC за минимални изисквания за безопасност и здраве на работниците при използване на работно оборудване.

Затова българският стратегически план трябва да включва и зачита новите елементи, одобрени от съзаконодателите, зачитането на трудовите и социални стандарти в сектора и да ги въведе в действие още от 1. януари 2023 г.

Кои са водещите аргументи на ФНСЗ?

Според нея в двата общностни регламента те са разписани така:

0 Съгласно договорените текстове – Art 11 (a) 2.of the CAP Strategic Plans Regulation) недвусмислено е ясно, че национално-представителните социални партньори в сектор земеделие – представители на работодателите и на работещите – имат ключовото право да бъдат консултирани в процеса на въвеждане на системата за социална обвързаност при зачитане на тяхната автономност и правото им да водят колективни преговори.

0 Annex XVI към Strategic Plans Regulation дава в синтезиран и разбираем вид пълния списък на правилата и изискванията за прилагане на социалната условност в националните планове във важните области – заетост, безопасни и здравословни условия на труд, квалификация и информиране.

0 В Хоризонталния регламент – Horizontal Regulation в Articles 87a, 87b, 87c, пространно е обяснена системната връзка между нарушенията в трудовото законодателство и санкциите, които трябва да се налагат. Ясно е, че без ефективни санкции социалната условност няма да сработи. За целта е важно санкциите да са ефективни, пропорционални и възпиращи, както се казва в правния текст на Article 87с.

Те трябва да са обвързани с намаляване на плащанията по ОСП за нарушителите, смятат експертите на федерацията.

От федерацията

предлагат синдикална експертиза при дефинирането на санкциите

съобразени с тежестта и повтаряемостта на нарушенията на трудовите права – законодателство, и другите детайли при разработването на НСП.

Според анализите на ФНСЗ над 40% от работещите в сектора са в нарушение на трудовите и осигурителните им права, без да става дума за безопасност и здраве при работа.

Нещо повече, проверките и контролът в сектора са по-скоро неефективни, а инспекцията по труда се задъхва от ограничените ресурси.

Но чрез националния стратегически план и конкретно чрез механизма за социална условност, ще могат да се намерят повече ресурси, в това число и човешки, иновативни и дигитални инструменти за сходимост и за засичане на данни за по-чести и по-ефективни проверки в сектора и извеждането му на светло.

Освен това осигуряването на добре структурирана и ефективна връзка между Разплащателната агенция и контролните и правоприлагащи органи също ще е от ключово значение за сработването на механизма за социалната условност.

ФНСЗ може да участва в процеса на разработването на тази връзка в българския стратегически план. Още един важен елемент във фокуса на нейното внимание и интересът за консултация е, че тук възлова ще е новата роля на Службите за съвети в земеделието, които според Art 13 of the 3 CAP Strategic Plans Regulation трябва да покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти в предоставяните от тях услуги към фермерите.

ФНСЗ в качеството си на отговорен социален партньор иска да е сигурна, че социалните елементи са включени и не са подценени.

Категорично ще настоява за ежегодно наблюдение и разглеждане на този въпрос в Отрасловия съвет за социален диалог в МЗм, което ще повиши съзнанието и разбирането за важността на темата в секторния контекст.

Обяснява, че секторните интервенции са изрично разписани в Articles 41a, 41b, 51, 52 на CAPStrategicPlansRegulation и се отнасят до секторите на плодове и зеленчуци, лозаро-винарския сектор и други.

Доколкото тези сектори се опират на ръчен труд и изискват работна ръка, която се състои основно от сезонни работници, е особено важно да се осигури или гарантира, че секторните мерки се ползват действително за подобряване на условията на труд и инвестиции в места/ настаняване, информиране и обучение на тези работници, както и за развиване публичните системи за трудово посредничество – ЮРЕС, АЗ и пр. национални органи.

Между другото, тъй като таваните по директните плащания, разписанивArt 15, Recital 25 са обвързани с данъците и разходите за труд и социални вноски, желаем да ги обсъждаме заедно с представители на НОИ и НАП в името на обществения интерес и усещане за справедливост в сектора, казват от федерацията.

Какво съдържа механизмът за социална условност

Според регламентите механизмът за социална условност ще разчита на проверките, извършвани от компетентните органи, които отговарят за прилагане на трудовите стандарти и законодателство – инспекцията по труда, полиция, органи по безопасност и здраве.

Веднъж годишно Разплащателната агенция трябва да бъде уведомявана за резултатите от тези проверки и констатираните нарушения.

Според българското трудово законодателство синдикатите имат сигнална функция и правото да сигнализират контролните органи за нарушения.

Виктория Димитров

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини