Наемат 72-ма експерти в НССЗ за дейността на бъдещите мобилни офиси

Общо със 72 нови служители ще бъдат назначени във връзка с проекта на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) за организиране на мобилни офиси, които да консултират селскостопански производители по населени места. Това е предвидено в Проект на Правилник за устройството и дейността на държавната служба, изготвен от зам.-министъра на земеделието Момчил Неков.

Една от предвидените промени е назначаването на финансов контрольор, който да бъде на пряко подчинение на изпълнителния директор. Тази щатна бройка е за сметка на редуциране на бройката на служителите на главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“.

Споменатият проект цели разширяване на териториалния обхват на НССЗ чрез създаване на мобилни общински офиси. Те ще бъдат общо 28, като във всеки от тях ще работят по двама консултанти, или общо 56. Освен това ще бъдат назначени шестима координатори на регионално ниво и още двама – на национално. Всички съветници от мобилните офиси, както и координаторите, ще бъдат назначени на срочни договори.

Тези новоназначени 64 служители и новосъздадените мобилни офиси трябва да бъдат обслужвани от съответните експерти по човешки ресурси, стопански и административни дейности, посочва се още в документа. Необходим е и ръководител на структурата и двама експерти към него. Изброените длъжности обаче не са допустими по подмярка 2.2, по която ще бъде финансирането на проекта, така че те ще бъдат осигурени с преструктуриране на звената на НССЗ. За целта ще бъдат увеличени от 10 на 17 служителите на дирекция „Административно-финансова дейност“. Тези щатове ще са за сметка на редуциране на бройката на служителите на главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“.

От бюджета на НССЗ ще се осигурят средствата за покриване на разходите за целия щатен състав, в това число финансов контрольор, оперативни счетоводители, експерти по човешки ресурси, по правни дейности, по стопански дейности, по мрежова и информационна свързаност, по административно-технически дейности, директор на дирекция „Мобилни общински офиси“ и неговият технически сътрудник.

С разширяването на териториалния обхват на НССЗ се очаква да се улесни достъпът на земеделските стопани (особено на малките и средните фермери) до съветнически услуги, да се подобри процесът на трансфер на знания и иновации от науката и практиката, да се повишат квалификацията и управленските им умения, тяхната осведоменост, да се подобри управлението на риска в стопанствата им, както и информираността им за възможностите за подпомагане по ПРСР както в настоящия, така и в новия програмен период – посочва още Момчил Неков.

Припомняме, че според проекта новосъздадените мобилни офиси ще достигнат до общо 96 общини в страната. Предвидено е от услугите им да се възползват близо 15 000 селскостопански производители. Мобилните екипи ще им съдействат с консултации, както и с различни информационни събития по населени места, ще посещават стопанствата и ща дават съвети, пряко свързани с дейността им.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини