Инспекцията по труда стартира информационна кампания

В серия видеа и ръководства са синтезирани основни права и задължения на работещи и работодатели

Инспекцията по труда стартира кампания „Достоен труд – от теб зависи“, насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Чрез поредица видеа, ръководства и брошури участниците в трудовия процес могат да се запознаят какви основни задължения имат по отношение декларирането на труда и какво печелят, когато работят на светло.

Информационните материали са разработени в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия. В тях е представена полезна информация за трудовите договори, работното време и почивките, заплащането на труда, за работата на непълнолетните лица и хората с намалена работоспособност. Обърнато е внимание на сезонната работа, командироването и изпращането на работници и служители.

Ръководствата са свободно достъпни на сайта на Инспекцията. Публикувани са в секцията „За работодатели и работещи“, рубриката „Трудови правоотношения“, под заглавието „Вашите права и задължения накратко при осъществяването на трудовите правоотношения“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/410

Ръководството, касаещо сезонната заетост, е достъпно още от рубриките „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ и „Работа на чужденци на територията на Р България“. Ръководството с информация за командироването и изпращането е достъпно и в рубриката „Работа на български граждани в чужбина“.

Ръководствата с информация за административното обслужване в ИА „Главна инспекция по труда“, полезна за работодателите и за работещите, е публикувана в секцията „Административно обслужване“, в рубриката „Често задавани въпроси“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/506

Към видеата е осигурен пряк достъп чрез банера „Достоен труд – от теб зависи, видео информация“. Те могат да бъдат открити и в секцията „Дейност“, рубриката „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/410

За да бъдат защитени в най-пълна степен правата им, работниците и служителите следва да не се съгласяват да работят без писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, както и при условия, договорени устно. За ефективността на контрола е важно също да подават сигнали, докато все още са на работните си места.

Файловите документи ще намерите тук: https://www.gli.government.bg/bg/node/11825

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини