Зоните по Натура се увеличават

Нови зони по Натура 2000, които са обявени със заповед на еко-министъра през 2021 г., са въведени в ново приложение към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

С тези заповеди се въвеждат редица забрани при извършването на селскостопанска дейност, като е разширен обхватът на областите, където се прилагат. Изцяло нова забрана е въведена с миналогодишните заповеди на министъра на околната среда и водите. Това е забраната за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита. Тази забрана е в чл. 7 от Наредба № 5 от 2015 г., като в чл. 7, ал.1 е създадена нова точка 9. Тя въвежда забрана за ползване на изкуствени торове и химични продукти за РЗ както за постоянни пасища и обработваеми земи, така и за трайни насаждения.

Помощта по мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите” се предоставя за пропуснати приходи, допълнителни разходи и спестени разходи. При пропуснатите приходи се включват тези, които са в резултат на по-ниските добиви на продукция от земеделски култури на хектар поради спазване на забраните за използване на минерални торове и препарати за растителна защита.

С тези мотиви са променени и компенсаторните плащания по мярката, като за целта е създадено ново приложение №1б към чл. 7, ал. 4, в което са записани новите ставки.

Плащанията ще се извършват по заявления за подпомагане, подадени през 2022 г.

По отношение на всички плащания по подадени заявления за подпомагане през 2022 г., ще се прилага новосъздаденото приложение № 1б към чл. 7, ал. 4. В това приложение са добавени и новите защитени зони. Разделението на отделни приложения е с оглед яснота на нормативната уредба.

Увеличение на зоните по Натура 2000 има в тези, които са по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. В последната промяна на Наредба №5, която бе обнародвана в бр. 17 на „Държавен вестник“, по тази директива защитените зони са 36. Според предложения проект те са 172 (виж таблица №2).

Разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 предвиждат, че при изчисляване на плащанията, свързани с подпомагането, държавите членки приспадат сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките, посочени в чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347 от 20 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013). Тази разпоредба е взета предвид при изчисляване на размерът на компесаторните плащания.

НОВО

„Приложение № 1б към чл. 7, ал. 4

Таблица № 1: „Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за земеделски земи в евро/ха“

№ по редКод на защитената зонаИме на защитената зона ABC
1234567891011121314151617
1BG0002048Суха рекаХХХ7782119
2BG0002046Ятата000
3BG0002017Комплекс Беленски островиХХ653830
4BG0002015Язовир КонушХ04489
5BG0002086Оризища ЦалапицаХХ2181118
6BG0002067Остров Голя000
7BG0002091Остров ЛакътХ213830
8BG0000242Залив Ченгене скелеХХ363830
9BG0002007Остов Ибиша000
10BG0002005ПонорХХХ873428
11BG0002009ЗлатиятаХХХХ9382119
12BG0002023Язовир ОвчарицаХХ363830
13BG0002028Комплекс СтралджаХХХ933730
14BG0002085ЧаиряХХХ933830
15BG0002008Остров до Горни Цибър000
16BG0002114Рибарници Челопечене000
17BG0002112РуйХХХ873428
18BG0002096ОбноваХХ363830
19BG0002094Адата – ТунджаХХХХ9281118
20BG0002095Горни Дъбник – ТелишХХ363830
21BG0002104Цибърско блатоХХ363830
22BG0000494Централен Балкан000
23BG0002018Остров ВардимХ1600
24BG0002024Рибарници МечкаХ213830
25BG0002025ЛомоветеХХ363830
26BG0002110АприлциХХХ873428
27BG0000241СребърнаХХ363830
28BG0002006Рибарници ОрсояХХ363830
29BG0002031СтенатаХХ363830
30BG0002064Гарванско блатоХХ363830
31BG0002065Блато Малък ПреславецХХ363830
32BG0002001РаяновциХХХ873428
33BG0000209Пирин000
34BG0002004Долни Богров – КазиченеХХХ933830
35BG0002010Язовир пясъчникХ213830
36BG0002019Бяла рекаХХ373529
37BG0002102Деветашко платоХХХ933830
38BG0002003КреснаХХ373428
39BG0002052Язовир ЖребчевоХХ373529
40BG0002059Каменски баирХХ363730
41BG0002078СлавянкаХХ373428
42BG0002088МикреХХ373629
43BG0000113ВитошаХХ373428
44BG0000495Рила000
45BG0002012КрумовицаХХ373528
46BG0002013Студен кладенецХХ373528
47BG0002039Хърсовска рекаХХХХ9382119
48BG0002083Свищовско – Беленска низинаХХХ3679116
49BG0000273Бургаско езероХ1600
50BG0002099КочериновоХХХ803629
51BG0002103Злато полеХХ373730
52BG0002105ПерсенкХХ373428
53BG0002111ВелчевоХХХ773528
54BG0002079ОсоговоХХ373428
55BG0002107БобошевоХХХ783428
56BG0002108СкриноХХХ773428
57BG0002020РадинчевоХХ373529
58BG0002071Мост АрдаХХ373529
59BG0002070Рибарници Хаджи ДимитровоХХ363830
60BG0002057Бесапарски ридовеХХХХ9276112
61BG0002014МаджаровоХХ373529
62BG0000332Карлуковски карстХХ363830
63BG0000240СтуденецХХХХ9382119
64BG0002053Врачански БалканХХ373529
65BG0002040СтранджаХХХ682867
66BG0002069Рибарници ЗвъничевоХХ363830
67BG0002089НоевциХХ5600
68BG0002101МещицаХХ5600
69BG0002100Долна КозницаХХХ783529
70BG0002030Комплекс КалимокХХХХ9382119
71BG0002022Язовир Розов кладенецХХ363830
72BG0002058Сините камъни – ГребенецХХ373528
73BG0002063Западни РодопиХ1700
74BG0002087Марица ПловдивХ1600
75BG0002062ЛудогориеХХХХ9382119
76BG0000237Остров Пожарево000
77BG0000270Атанасовско езероХХ363830
78BG0002027Язовир Малко ШарковоХХ363830
79BG0002074Никополско платоХХХХ9382119
80BG0002090БерковицаХХХ793629
81BG0002092Харманлийска рекаХХ373629
82BG0002093ОвчаровоХХХ793629
83BG0002106Язовир ИвайловградХХ373629
84BG0002041Комплекс РопотамоХХ363830
85BG0002029Котленска планинаХХХХ886194
86BG0002081Марица-ПървомайХХ363830
87BG0000152Поморийско езероХ213830
88BG0002016Рибарници ПловдивХ213830
89BG0002051КалиакраХХ363830
90BG0002043ЕминеХХХХ9279116
91BG0002050Дуранкулашко езероХХ363830
92BG0000156Шабленски езерен комплексХХ363830
93BG0002098РупитеХХ373529
94BG0002072Мелнишки пирамидиХХ373428
95BG0002026Дервентски възвишенияХХХХ9366105
96BG0002073ДобростанХ1700
97BG0002109Васильовска планинаХ4000
98BG0002077БакърлъкаХ1600
99BG0002113Триград – МурсалицаХХ5600
100BG0002076МестаХ1600
101BG0002066Западна СтранджаХХХ723681
102BG0002021СакарХХХХ9369107
103BG0002002Западен БалканХХХ462766
104BG0002060ГалатаХ1600
105BG0000191Варненско-Белославско езеро000
106BG0002082БатоваХХХ724488
107BG0002061БалчикХХ363830
108BG0000271Мандра-ПодаХХ363830
109BG0002044Камчийска планинаХХХ703476
110BG0002084ПалакарияХХХ773428
111BG0002038Провадийска-Роякско платоХХХХ9382119
112BG0002054Средна гораХХ373428
113BG0002097Белите скалиХХ363830
114BG0002045Комплекс КамчияХ1600
115BG0002128Централен Балкан БуферХХ172361
116BG0002126Пирин БуферХХ172361
117BG0000399БългаркаХХХХ875889
118BG0000496Рилски манастирХХХХ87119202
119BG0002115БилоХХ164489
120BG0002129Рила буферХХ6700

Таблица № 2 „Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО (за опазване на естествените местообитания) – за земеделски земи в евро/ха“ 

№ по редКод на защитената зонаИме на защитената зона  ABC
12345678910111213 14 151617
1BG0000589Марина дупка000
2BG0000605Божкова дупкаХ04489
3BG0000587ВарканХ04489
4BG0000269Пещера Лястовицата000
5BG0000591СедларкатаХ04489
6BG0000552Остров Кутово000
7BG0000574Ахелой – Равда – НесебърХ1600
8BG0000610Река ЯнтраХХ363830
9BG0000573Комплекс КалиакраХ1600
10BG0000635Девненски хълмовеХ213830
11BG0000130Крайморска ДобруджаХ213830
12BG0000119Трите братяХХ373630
13BG0000134Чокльово блатоХХ373428
14BG0000205СтралджаХХ373730
15BG0000291Гора ШишманциХ1600
16BG0000295Долни КоритенХХ373428
17BG0000553Гора ТополчанеХХ363830
18BG0000567Гора БлатецХХ363830
19BG0000593БилерницитеХХ363830
20BG0000623Таушан тепеХ1600
21BG0000625ИзвороХ1700
22BG0000626КрушеХ1700
23BG0001033БрестовицаХ1600
24BG0000255Градинска гораХХ363830
25BG0000534Остров ЧайкаХ16114163
26BG0000554Гора Желю ВойводаХ16114163
27BG0000216ЕменХХ363830
28BG0000194Река ЧаяХХ363830
29BG0000203ТуловоХХ363830
30BG0000206СъдиевоХХ363830
31BG0000199ЦибърХХ363830
32BG0000532Остров БлизнациХ16114163
33BG0000180БоблатаХХ363830
34BG0000138КаменицаХХ363830
35BG0000232БатинХХ363830
36BG0000231Беленска гораХХ363830
37BG0000117Котленска планинаXX373428
38BG0000136Река Горна Луда КамчияXX373629
39BG0000104Провадийско – Роякско платоXX363830
40BG0000107Суха рекаXX363830
41BG0000106Хърсовска рекаXX363830
42BG0000149Ришки проходXX373629
43BG0000133Камчийска и Еменска планинаXX373629
44BG0000570Изворово – КраищеXX363830
45BG0000208БоснаXX373630
46BG0000173ОстровчеXX363830
47BG0000137Река Долна Луда КамчияXX373629
48BG0000304ГолакXX373428
49BG0000420ГребенецXX373730
50BG0000151Айтоска планинаXX373630
51BG0000314РеброXX373428
52BG0000526Долно ЛиневоX1600
53BG0000569КардамXX363830
54BG0000334ОстровXX363830
55BG0000139Луда КамчияXX373629
56BG0000608ЛомоветеXX363830
57BG0000164Сините камъниXX373428
58BG0000339РабровоXX363830
59BG0000165Лозенска планинаXX373428
60BG0000616МикреXX373428
61BG0000365Овчи хълмовеXX373630
62BG0000620ПомориеXX363830
63BG0000166Врачански БалканXX373528
64BG0000382Шуменско платоXX363830
65BG0000624Любаш000
66BG0000497АрчарXX363830
67BG0000266Пещера МандратаX1666129
68BG0000498ВидболXX363830
69BG0001004Емине – ИраклиXX363730
70BG0000500ВойницаXX363830
71BG0000529Мартен – РяховоX16114163
72BG0001001РопотамоXX363830
73BG0000507ДелейнаXX363830
74BG0000621Езеро Шабла – ЕзерецXX363830
75BG0000530Пожарево – ГарванXX363830
76BG0000132Побитите камъниXX363830
77BG0000340Цар ПетровоXX363830
78BG0000374БебрешXX373428
79BG0000377Калимок – БръшленXX363830
80BG0000519Моминбродско блатоX16114163
81BG0000521МакрешXX363830
82BG0000523ШишенциXX363830
83BG0000168ЛудогориеXX363830
84BG0000618ВидимаXX373630
85BG0000594Божия мост – ПонораXX363830
86BG0000524ОризищетоXX363830
87BG0000366Кресна – ИлинденциXX373428
88BG0000322ДрагоманXX373428
89BG0000167БеласицаXX373428
90BG0001032Родопи – ИзточниXX373429
91BG0001389Средна гораXX373428
92BG0001043Етрополе – БайловоXX373428
93BG0001042Искърски пролом – РжанаXX373428
94BG0001040Западна Стара планина и ПредбалканXX373428
95BG0001030Родопи – ЗападниXX373428
96BG0000628Чирпански възвишенияXX373529
97BG0000146Плаж Градина – Златна рибкаXX363730
98BG0001493Централен Балкан – буферXX373428
99BG0000335КарабоазXX363830
100BG0000169Лудогорие – СребърнаXX363830
101BG0000263СкалскоXX373428
102BG0000275Язовир СтамболийскиXX373629
103BG0000418Керменски възвишенияXX363830
104BG0000421Преславска планинаXX363730
105BG0000513Войнишки БакаджикXX373730
106BG0000517Портитовци – ВладимировоXX363830
107BG0000527Козлодуй000
108BG0000528Островска степ – ВадинXX363830
109BG0000401Свети Илийски възвишенияXX363830
110BG0000402БакаджицитеXX373730
111BG0000533Острови КозлодуйX16114163
112BG0000572Росица – ЛозницаXX363830
113BG0000576Свищовска гораXX373730
114BG0000602КабиюкXX363830
115BG0000611Язовир Горни ДъбникXX363830
116BG0000627Конунски долXX363830
117BG0001011Осоговска планинаXX373428
118BG0001036Български изворXX373629
119BG0000182ОрсояXX363830
120BG0001034Остър камъкXX373630
121BG0000224Огражден – МалешевоXX373428
122BG0000217Ждрелото на река ТунджаXX373529
123BG0000214Дряновски манастирXX373428
124BG0000254Бесапарски възвишенияXX373630
125BG0000261Язовир КопринкаXX373629
126BG0000212СакарXX373529
127BG0000192Река Тунджа 1XX363730
128BG0000178ТичаXX363830
129BG0000196Река МочурицаXX363830
130BG0001039ПопинциXX373529
131BG0001375ОстрицаXX373428
132BG0001386ЯденицаXX373428
133BG0000247Никополско платоXX363830
134BG0000181Река ВитXX363830
135BG0000213Търновски височиниXX373531
136BG0000211Твърдишка планинаXX373428
137BG0000239Обнова – Караман долXX363830
138BG0001012ЗеменXX373428
139BG0001014КарлуковоXX363830
140BG0000615Деветашко платоXX373530
141BG0000393Екокоридор Камчия – ЕминеXX363730
142BG0000336ЗлатияXX363830
143BG0000609Река РосицаXX363830
144BG0000522Видински паркXX363830
145BG0000429Река СтрямаXX373730
146BG0000424Река Въча – ТракияXX363730
147BG0000308ВерилаXX373428
148BG0000301Черни ридXX373428
149BG0000396ПерсинаXX363830
150BG0000289ТрилистникXX363830
151BG0000233Студена рекаXX363830
152BG0000372Циганско градищеXX373428
153BG0000230Факийска рекаXX373032
154BG0000219Дервентски възвишения 2XX373330
155BG0000218Дервентски възвишения 1XX373529
156BG0000198Средецка рекаXX37122173
157BG0001037ПъстринаXX363830
158BG0000118Златни пясъциXX363830
159BG0001017Кървав камъкXX373428
160BG0001022Орановски пролом – ЛешкоXX373428
161BG0001023Рупите – СтрумешницаXX373529
162BG0001028Среден Пирин – АлиботушXX373428
163BG0000103ГалатаXX363830
164BG0001021Река МестаXX373428
165BG0000100Плаж ШкорпиловциXX363830
166BG0000154Езеро ДуранкулакXX363830
167BG0001031Родопи – СредниXX373528
168BG0000171Лудогорие – БоблатаXX363830
169BG0000190Витата стенаXX373629
170BG0000195Река Тунджа 2XX363830
171BG0000622Варненско-Белославски комплексX1600
172BG0000102Долината на река БатоваXX363830

Таблица № 3 Легенда към таблица № 1 и № 2

Наименование на колоната№ поКолона
№ по ред1
КОД НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА2
ИМЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА3
Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на земеделски земи като такива4
Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство5
Косенето на ливади до 1 юли6
Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади7
Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли8
Косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни9
Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива10
Употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди11
Използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство12
Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия13
Употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита14
А) Ограничения за постоянни пасища15
В) Ограничения за обработваеми земи16
С) Ограничения за трайни насаждения17
ДОСЕГА

Приложение № 1а към чл. 7, ал. 4(Ново – ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за земеделски земи в евро/ха

№ по редКод на защитената зонаИме на защитената зонаABC
12345678910111213141516
1BG0002048Суха рекаХХХ7782119
2BG0002046Ятата000
3BG0002017Комплекс Беленски островиХХ653830
4BG0002015Язовир КонушХ04489
5BG0002086Оризища ЦалапицаХХ2181118
6BG0002067Остров Голя000
7BG0002091Остров ЛакътХ213830
8BG0000242Залив Ченгене скелеХ213830
9BG0002007Остров Ибиша000
10BG0002005ПонорХХХ873428
11BG0002009ЗлатиятаХХХХ9382119
12BG0002023Язовир ОвчарицаХХ363830
13BG0002028Комплекс СтралджаХХХ933730
14BG0002085ЧаиряХХХ933830
15BG0002008Остров до Горни Цибър000
16BG0002114Рибарници Челопечене000
17BG0002112РуйХХХ873428
18BG0002096ОбноваХХ363830
19BG0002094Адата – ТунджаХХХХ9281118
20BG0002095Горни Дъбник – ТелишХХ363830
21BG0002104Цибърско блатоХХ363830
22BG0000494Централен Балкан000
23BG0002018Остров Вардим000
24BG0002024Рибарници МечкаХ213830
25BG0002025ЛомоветеХХ363830
26BG0002110АприлциХХХ873428
27BG0000241СребърнаХ1600
28BG0002006Рибарници ОрсояХХ363830
29BG0002031СтенатаХХ363830
30BG0002064Гарванско блатоХХ363830
31BG0002065Блато Малък ПреславецХХ363830
32BG0002001РаяновциХХХ873428
33BG0000209Пирин000
34BG0002004Долни Богров – КазиченеХХХ933830
35BG0002010Язовир пясъчникХ213830
36BG0002019Бяла рекаХХ373529
37BG0002102Деветашко платоХХХ933830
38BG0002003КреснаХХ373428
39BG0002052Язовир ЖребчевоХХ373529
40BG0002059Каменски баирХХ363730
41BG0002078СлавянкаХХ373428
42BG0002088МикреХХ373629
43BG0000113ВитошаХ1700
44BG0000495Рила000
45BG0002012КрумовицаХХ373528
46BG0002013Студен кладенецХХ373528
47BG0002039Хърсовска рекаХХХХ9382119
48BG0002083Свищовско – Беленска низинаХХХ3679116
49BG0000273Бургаско езероХ1600
50BG0002099КочериновоХХХ803629
51BG0002103Злато полеХХ373730
52BG0002105ПерсенкХХ373428
53BG0002111ВелчевоХХХ773528
54BG0002079ОсоговоХХ373428
55BG0002107БобошевоХХХ783428
56BG0002108СкриноХХХ773428
57BG0002020РадинчевоХХ373529
58BG0002071Мост АрдаХХ373529
59BG0002070Рибарници Хаджи ДимитровоХХ363830
60BG0002057Бесапарски ридовеХХХХ9276112
61BG0002014МаджаровоХХ373529
62BG0000332Карлуковски карстХХ363830
63BG0000240СтуденецХХХХ9382119
64BG0002053Врачански БалканХХ373529
65BG0002040СтранджаХХХ682867
66BG0002069Рибарници ЗвъничевоХХ363830
67BG0002089НоевциХХ5600
68BG0002101МещицаХХ5600
69BG0002100Долна КозницаХХХ783529
70BG0002030Комплекс КалимокХХХХ9382119
71BG0002022Язовир Розов кладенецХХ363830
72BG0002058Сините камъни – ГребенецХХ373528
73BG0002063Западни РодопиХ1700
74BG0002087Марица ПловдивХ1600
75BG0002062ЛудогориеХХХХ9382119
76BG0000237Остров Пожарево000
77BG0000270Атанасовско езероХХ363830
78BG0002027Язовир Малко ШарковоХХ363830
79BG0002074Никополско платоХХХХ9382119
80BG0002090БерковицаХХХ793629
81BG0002092Харманлийска рекаХХ373629
82BG0002093ОвчаровоХХХ793629
83BG0002106Язовир ИвайловградХХ373629
84BG0002041Комплекс РопотамоХХ363830
85BG0002029Котленска планинаХХХХ886194
86BG0002081Марица-ПървомайХХ363830
87BG0000152Поморийско езероХ213830
88BG0002016Рибарници ПловдивХ213830
89BG0002051КалиакраХХ363830
90BG0002043ЕминеХХХХ9279116
91BG0002050Дуранкулашко езероХХ363830
92BG0000156Шабленски езерен комплексХХ363830
93BG0002098РупитеХХ373529
94BG0002072Мелнишки пирамидиХХ373428
95BG0002026Дервентски възвишенияХХХХ9366105
96BG0002073ДобростанХ1700
97BG0002109Васильовска планинаХ4000
98BG0002077БакърлъкаХ1600
99BG0002113Триград – МурсалицаХХ5600
100BG0002076МестаХ1600
101BG0002066Западна СтранджаХХХ723681
102BG0002021СакарХХХХ9369107
103BG0002002Западен БалканХХХ462766
104BG0002060ГалатаХ1600
105BG0000191Варненско-Белославско езеро000
106BG0002082БатоваХХХ724488
107BG0002061БалчикХХ363830
108BG0000271Мандра-ПодаХХ363830
109BG0002044Камчийска планинаХХХ703476
110BG0002084ПалакарияХХХ773428
111BG0002038Провадийска-Роякско платоХХХХ9382119
112BG0002054Средна гораХХ373428
113BG0002097Белите скалиХХ363830
114BG0002045Комплекс КамчияХ1600
115BG0002128Централен Балкан БуферХХ172361
116BG0002126Пирин БуферХХ172361
117BG0000399БългаркаХХХ672361
118BG0000496Рилски манастирХХХ672361
119BG0002115БилоХХ164489
120BG0002129Рила буферХХ6700

Таблица № 2: Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО – за земеделски земи в евро/ха

№ по редКод на защитената зонаИме на защитената зонаABC
12345678910111213141516
1BG0000589Марина дупка000
2BG0000605Божкова дупкаХ04489
3BG0000587ВарканХ04489
4BG0000269Пещера Лястовицата000
5BG0000591СедларкатаХ04489
6BG0000552Остров Кутово000
7BG0000574Ахелой – Равда – НесебърХ1600
8BG0000610Река ЯнтраХХ363830
9BG0000573Комплекс КалиакраХ1600
10BG0000635Девненски хълмовеХ213830
11BG0000130Крайморска ДобруджаХ213830
12BG0000119Трите братяХХ373630
13BG0000134Чокльово блатоХХ373428
14BG0000205СтралджаХХ373730
15BG0000291Гора ШишманциХ1600
16BG0000295Долни КоритенХХ373428
17BG0000553Гора ТополчанеХХ363830
18BG0000567Гора БлатецХХ363830
19BG0000593БилерницитеХХ363830
20BG0000623Таушан тепеХ1600
21BG0000625ИзвороХ1700
22BG0000626КрушеХ1700
23BG0001033БрестовицаХ1600
24BG0000255Градинска гораХХ363830
25BG0000534Остров ЧайкаХ16114163
26BG0000554Гора Желю ВойводаХ16114163
27BG0000216ЕменХХ363830
28BG0000194Река ЧаяХХ363830
29BG0000203ТуловоХХ363830
30BG0000206СъдиевоХХ363830
31BG0000199ЦибърХХ363830
32BG0000532Остров БлизнациХ16114163
33BG0000180БоблатаХХ363830
34BG0000138КаменицаХХ363830
35BG0000232БатинХХ363830
36BG0000231Беленска гораХХ363830

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини