Приемат годишен план за пасищата в Пазарджишко

Годишен план за паша за 2022 година предстои да приеме Общинският съвет в града. С решението ще се даде съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване за пасище за общо и индивидуално ползване и ще се определят задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата, местоположението им. Както и годишната на декар при отдаване под наем или аренда на фермери с животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. За земи от трета и четвърта категория се предлага наемът да е 5 лева, а за категории от пета нагоре – 3 лева.

Към проекта са изготвени пиложения, в които са включени данни за пасищата по кметства. Набелязани са задълженият на Общината. Сред тях са да осигури осигури безпрепятствено ползване на предоставените за индивидуално или общо ползване общински пасища, да предоставя периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата, да посочи номер на банкова сметка, в която наемателите на пасища – общинска собственост, да заплащат годишния наем.

Доста повече са ангажиментите на ползвателите. Те трябва да правят повърхностно подобряване на терена, подобряване на състоянието на пасищата чрез оптимизиране на агротехническите мероприятия, като подсяване, торене, отводняване или напояване, поддържането на площите чрез традиционни земеделски практики, да ги ползват рационално и щадящо.

Заложени са и правила за поддържането на пасищата в добро земеделско и екологично състояние. На ползвателите е вменен ангажиментът да почистват пасищата от битови, строителни и др. отпадъци и да не допускат последващо замърсяване с такива отпадъци, да не ги разорават и да не променят предназначението им, да отстраняват постоянно нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика), а ако не могат да осигурят минималната гъстота на животните, да извършват коситба. Освен това трябва да ги опазват от навлизане на гори и храстовидна растителност, както и от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания, да трасират и обозначат с трайни знаци границите на предоставените им пасища. Ползвателите нямат право да преотстъпват пасища на трети лица.

Всички разходи за изпълнение на задълженията са за сметка на ползвателите или наемателите на пасищата.

Терени за паша на добитък са определени в землищата на Пазарджик, както и в околностите 31 села в общината.

Решението ще бъде гласувано на следващата сесия на Общинския съвет на 26 февруари.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини